AUDIO MODULÁTOR SC-AFM-101 (základní informace)

 Zvukový jednokanálový FM modulátor SC-AFM-101 slouží jako zdroj frekvenčně modulovaného signálu v pásmu kmitočtů 0.5-9MHz. Je určen jako zdroj modulačního signálu pro přenos nf signálů zejména mikrovlnnými pojítky ve spojení s SC-TFM-101 na pomocných zvukových subnosných v pásmu cca 7.0 - 9.0MHz spolu s videosignálem. Pro přenos samostatných nf signálů je možné využít zvukové subnosné v pásmu 0.5 - 5.5 MHz. Vstupní nf signál je přiveden na vstupní nf zesilovač s obvody dolní propusti a preemfáze. Dále následuje elektronický přepínač, kterým se volí buď lineární provoz nebo provoz s kompresí signálu typu PANDA1. Nf signál (lineární nebo komprimovaný) je veden na FM modulátor, pracující na mf kmitočtu 10,7 MHz. Dále následují mf filtry, oscilátor s řízením kmitočtu pomocí obvodu PLL a směšovač. V něm se získává výstupní kmitočet v pásmu 5,5 až 9,0MHz nebo 0,5 až 5,5 MHz. Následují výstupní filtry a zesilovače.

Zvukový FM modulátor je dodáván buď v základním modulovém provedení nebo na zvláštní objednávku v typizované 19" mechanice. SC-AFM-101 je tvořen základní deskou plošného spoje a modulem vf dílu, umístěnými v montážním rámu modulové konstrukce, který je vybaven úchytnými otvory. Na předním panelu jsou umístěny ovládací a indikační prvky a vstupní, výstupní a napájecí konektory. Zařízení se napájí stejnosměrným napětím ± 15V z externího zdroje (např. typ NZS-15 dodávaný firmou SATCO s.r.o.).

Základní charakteristiky SC-AFM-101:

- kmitočet nosné je stabilizován obvodem PLL

- kmitočet nosné je možné nastavit s krokem 20kHz tlačítky na předním panelu, kmitočet nosné je zobrazen na displeji

- přepínatelná vstupní impedance 30 kOhm nebo 600Ohm

- možnost přepínání preemfáze 0 us, 50 us a 75 us

- dva druhy prvozu: lineární a s kompresí nf signálu. Kompresor je obdobou systému Wegener Panda I a redukuje dynamický rozsah audio signálu v oblasti vyšších kmitočtů v poměru 1:2, v oblasti nižších kmitočtů ponechává dynamický rozsah nezměněn. Provoz s kompresorem se používá pro přenos několika audio signálů společně s obrazovým signálem s rozestupem kanálů min. 180 kHz.

- možnost kaskádního řazení jednotlivých modulátorů při přenosu několika zvukových signálů


TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zvukový FM modulátor SC - AFM - 101

 

TP AFM 12/96
JKPOV 383 81 

Výrobce : SATCO s.r.o., Berkovská 1 , 160 00 Praha 6 

Tyto technické podmínky (dále jen TP) platí pro výrobu, dodávky, předávání, projektování, montáž a provoz zvukového FM modulátoru SC-AFM-101

 

Zpracoval : ing. Kuncl 
Datum : 4.12.1996


 Obsah :

1. Všeobecně
1.1 Použití zvukového FM modulátoru
1.2 Popis zvukového FM modulátoru
1.3 Obsluha zvukového FM modulátoru
1.4 Provoz a údržba
1.5 Objednávání
1.6 Dokumentace
1.7 Příslušenství 

2. Dodávky, doprava a skladování, záruka a servis
2.1 Dodávky
2.2 Doprava a skladování
2.3 Záruka a servis 

3. Technické požadavky a parametry
3.1 Klimatické podmínky
3.2 Provozní podmínky
3.3 Všeobecné vlastnosti
3.4 Elektrické vlastnosti zvukového FM modulátoru
3.5 Specifikace parametrů pro různé verze
3.6 Rušivé vyzařování
3.7 Odolnost proti vnějším rušivým vlivům
3.8 Mechanické a klimatické vlastnosti
3.9 Odrušení
3.10 Homologace 

4. Zkoušení
4.1 Všeobecně
4.2 Kontrola proudového odběru 

5. Pokyny pro projektování a montáž
5.1 Všeobecně
5.2 Montáž zvukového FM modulátoru
5.3 Nastavení provozních podmínek
5.4 Napájení

6. Přílohy 
obr .1A Přední panel
obr.1 Blokové schéma zvukového FM modulátoru
obr.2 Přední panel a ovládací prvky
obr.3 Propojovací schéma
obr.4 Vstupní a výstupní obvody


 1. VŠEOBECNĚ 

1.1 Použití zvukového FM modulátoru 

Zvukový FM modulátor SC-AFM-101 je určen jako zdroj frekvenčně modulovaného signálu zejména pro přenos nf signálů mikrovlnnými radioreléovými pojítky ve spojení s SC-TFM-101.Zvukový FM modulátor SC-AFM-101 se dodává v několika základních variantách. Označení varianty je vždy uvedeno za typovým označením SC-AFM-101 a je od něho odděleno lomítkem, případně pomlčkou. Základní varianty jsou zejména : 

SC-ASR-206 /AL základní varianta ve standartní mechanice (modulové provedení)

SC-ASR-206/A upravená varianta s kmitočtem nosné v pásmu 0,5 až 3,0 MHz

SC-ASR-206/./19 varianta v 19” mechanice (může být společně s jiným výrobkem) 

Ve standartním modulovém provedení je zařízení určeno k montáži na základní rám nebo desku ve svislé poloze, v provedení /19 je zařízení zabudováno do standartní 19” skříně.

V průběhu výroby , zejména na zvláštní přání odběratelů, mohou vznikat další varianty, které však nemají vliv na základní technické parametry. Jedná se zejména o doplnění dalšími pomocnými obvody (např. symetrické audio vstupy apod.) , změnu kmitočtového rozsahu zvukových subnosný, doplnění dalších funkcí na displeji atd. Základní přenosové parametry, které je toto zařízení schopno zpracovávat, jsou dané těmito TP. Jedná se zejména o následující základní podmínky: 

kmitočet nosné provedení /AL 5.8 - 9,0 MHz

provedení /A 0,5 - 3,0 MHz

kmitočtový krok PLL 20 kHz

výstupní úroveň 90 -100 dBµV

jmenovitá vstupní úroveň 0dBr (0.775 V)

vstupní impedance 600 W nebo 30 kW

jmenovitý kmitočtový zdvih -lineární režim 50 kHz

-komprimovaný režim 20 kHz

maximální kmitočtový zdvih -lineární režim 140 kHz

-komprimovaný režim 50 kHz

výstupní impedance 75 W

nf preemfáze 0µs, 50µs, 75µs

 1.2 Popis zvukového FM modulátoru 

Na obr.1 v příloze je znázorněno blokové schéma. Blokové schéma je rozděleno na 9 funkčních bloků.

I. Vstupní obvody audiosignálu obsahují přepínač vstupní impedance 600W nebo 30kW , přepínač vstupního atenuátoru s útlumem 0 dB nebo 6 dB , tyto přepínače jsou přístupny po sejmutí horního víka. Dále je audio signál přiveden na zesilovač s nastavitelným zesílením, následuje obvod preemfáze s časovými konstantami 0µs, 50µs a 75µs, které jsou přepínatelné tlačítky na předním panelu.

II. Blok obsahuje kompresor dynamického rozsahu signálu. Signál prochází dolní propustí jednak na součtový zesilovač a další větví na rozdílový zesilovač. Na jeho výstupu je signál obsahující vyšší kmitočty spektra, které jsou komprimovány kompresorem v poměru 2:1. Komprimovaný signál vyšších kmitočtů spektra je v sumačním zesilovači přičten k nižším kmitočtům spektra. 

III. V tomto bloku je oddělovací zesilovač, následuje trimr pro nastavení zdvihu, dále následuje oddělovací zesilovač a dolní propust s mezním kmitočtem 17 kHz. 

IV. Blok modulátoru obsahuje sčítací zesilovač, FM modulátor na kmitočtu 10.7 MHz a obvody PLL. 

V. Blok indikace velikosti zdvihu obsahuje zesilovač a komparátory. Je indikován zdvih 50 kHz a 20 kHz. 

VI. Blok mikroprocesoru obsahuje řídící uP, ovládací a indikační prvky. 

VII. Blok mezifrekvence obsahuje obvod pro nastavení a regulaci výstupní úrovně, keramický filtr se šířkou pásma 180kHz, který je odpojitelný. Dále oddělovací zesilovač a dolní propust, která potlačuje vyšší harmonické mf signálu. 

VIII. Blok směšovače obsahuje vyvážený diodový směšovač, oscilátor a obvody PLL. Kmitočet oscilátoru je stabilizován obvodem PLL. 

IX. Blok výstupního zesilovače obsahuje dolní propust s mezním kmitočtem 9 MHz a zesilovač se ziskem 26 dB. Následuje součtový zesilovač, na jehož druhý vstup, vyvedený na přední panel, se mohou připojit další signály v pásmu kmitočtů 5.8 - 9,0 MHz nebo 0,5 - 3,0MHz. Signály prochází výstupním zesilovačem na konektor na předním panelu. 

1.3 Obsluha 

Pro obsluhu zvukového FM modulátoru slouží tři tlačítka umístěná na předním panelu u displeje. Po zapnutí zařízení se po uplynutí několika sekund objeví údaj kmitočtu výstupního signálu. Kmitočet výstupního signálu je možno měnit s krokem 20 kHz nahoru tlačítkem UP nebo dolu tlačítkem DOWN. Tlačítkem SET se přejde do režimu přepínání módu. Tlačítky UP a DOWN je možno přepnout lineární (E oFF) nebo komprimovaný mód (E on). Tlačítkem SET se přejde do režimu přepínání mf filtru. Tlačítky UP a DOWN ovládáme zapnutí (b180) nebo vypnutí (b --) mf filtru.

Tlačítkem SET se přejde do režimu přepínání preemfází.

Tlačítky UP a DOWN přepínáme preemfáze 0µs nebo 50µs nebo 75µs.

Trimrem OUT LEVEL na předním panelu se nastaví požadovaná

výstupní úroveň.

Diody LED indikují velikost zdvihu, zelená zdvih 20kHz a žlutá zdvih 50 kHz.

 1.4 Údržba a provoz 

Zvukový FM modulátor SC-AFM-101 nevyžaduje trvalou obsluhu a údržbu. Podle ČSN 367211, část 1 je však provozovatel povinný provádět pravidelné revize a kontroly. 

1.5 Objednávání 

V objednávce je potřeba uvádět:
a) typové označení
b) variantu
c) počet kusů
d) propojovací kabely z doplňkového příslušenství

1.6 Dokumentace 

Součástí dodávky zařízení SC-AFM-101 je dokumentace ve smyslu ČSN 36 7211, část 2, čl.22, která je obsažena v těchto TP. Při dodávce 1ks i více ks od jednoho typu zařízení se dodává 1ks těchto TP. Návod na opravu a seznam náhradních dílů se nedodává. Opravy vždy zabezpečuje výrobce nebo jím pověřená organizace.Ke každému výrobku nebo dodávce se dodává Záruční list.Na zvláštní objednávku může výrobce dodat “Měřicí a zkušební protokol “ všech parametrů uvedených v těchto TP.

1.7 Příslušenství 

Příslušenství dodávané se zvukovým FM modulátorem SC-AFM-101 :

Základní příslušenství:
a) propojovací napájecí kabel nebo konektor pro připojení napájení WAGO 231-XXX nebo obdobný
b) průvodní dokumentace (tyto TP) 

Doplňkové příslušenství
c) propojovací kabel CINCH-CINCH (k propojení vstupu AUDIO IN)
d) propojovací kabel CINCH-CINCH (k propojení výstupu vf signálu) - 1ks
Kabely z doplňkového vybavení jsou dodávány buď na zvláštní objednávku nebo jako součást dodávky celé HS. 

2. DODÁVKY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA A SERVIS 

2.1 Dodávky 

Zvukový FM modulátor SC-AFM-101 dodává výrobce na základě písemné objednávky. Další podmínky dodávky jsou předmětem dohody nebo hospodářské smlouvy mezi výrobcem a odběratelem. 

2.2 Doprava a skladování 

Zařízení se smí přepravovat v krytých dopravních prostředcích a musí být chráněno před přímými účinky povětrnostních vlivů. Zařízení se přepravuje a skladuje ve vhodném obalu tak, aby se zamezilo nadměrnému namáhání vibracemi, otřesy atd. Skladuje se v suchých větraných prostorách (skladech), jejichž klimatické podmínky odpovídají alespoň čl. 3.1 těchto TP. Konkrétní forma dopravy a skladování je předmětem dohody nebo hospodářské smlouvy mezi výrobcem a odběratelem. 

2.3 Záruka a servis 

Na zvukový FM modulátor SC-AFM-101 poskytuje výrobce záruku v trvání 12 měsíců od dne předání zařízení odběrateli. Výrobce zodpovídá za vlastnosti výrobku dané těmito TP po celou dobu záruky. Záruka se nevztahuje na vady a poruchy , které byly způsobeny nesprávnou instalací a používáním zařízení, nesprávnou dopravou a skladováním (tj. za jiných podmínek než udávají tyto TP), poškozením při dopravě a skladování a připojením jiných signálů nebo napájecích napětí na příslušná přípojná místa. Záruka se též nevztahuje na vady a poruchy, které byly způsobeny jakýmkoliv zásahem do zařízení a manipulací s jinými ovládacím prvky, než které jsou uvedeny v těchto TP. Záruční opravy zajišťuje výrobce. Pokud to bude technicky možné, budou zpravidla řešeny (po dohodě mezi výrobcem a dodavatelem) výměnným způsobem.Pozáruční servis a opravy zajišťuje výrobce nebo jím pověřená organizace na základě objednávky.

3. TECHNICKÉ POŽADAVKY A PARAMETRY 

3.1 Klimatické podmínky 

Zvukový FM modulátor SC-AFM-101 je určen pro provoz v klimatických podmínkách určených ČSN 36 7211, část 2, čl.30, tj. v temperovaných prostorách v rozsahu teplot OoC až +40oC, relativní vlhkost max. 80% při teplotě +25 o C. V tomto teplotním rozmezí jsou také zachovány parametry zařízení. V teplotním rozmezí -10oC až +45oC nedojde k nevratným změnám nebo k poškození zařízení, ale nejsou zaručeny všechny parametry. Okolní prostředí musí být bez agresivních výparů a plynů, s běžnou úrovní radiace, elektromagnetického pole, prašnosti, vibrací, otřesů atd. Jedná se tedy o prostředí obyčejné podle příslušných ČSN. 

3.2 Provozní podmínky 

Zvukový FM modulátor SC-AFM-101 se montuje ve svislé poloze výstupním konektorem nahoru. Upevňuje se dvěma normalizovanými šrouby M4 s válcovou nebo půlkulatou hlavou na základní desku nebo rám za horní a spodní upevňovací otvor. Základní deska nebo rám může být umístěn v uzamykatelné skříni, která musí být vybavena dostatečnými větracími otvory tak, aby bylo zabezpečeno dobré proudění vzduchu.

Základní deska nebo rám (skříň) může obsahovat další zařízení, která je však potřeba vhodně rozmístit zejména s ohledem na zabezpečení přirozeného proudění vzduchu, zamezení případného vzájemného ovlivňování zařízení apod.

Z důvodů dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí zvukový FM modulátor SC-AFM-101 umísťovat do blízkosti zdrojů tepla, prachu, vibrací apod.

V provedení /19 se demodulátor družicového rozhlasu SC-ASR-206 montuje do skříně 19” se základními normalizovanými rozměry, která se do 19” stojanu pokládá na podpěrné lišty a připevňuje čtyřmi šrouby přes otvory v předním panelu. Upevňovací šrouby a podpěrné lišty nejsou součástí dodávky. Při pouští 19” skříní je třeba dbát na dostatečné chlazení (větrání) stojanu. Vždy mezi 3 skříně je vhodné vložit 1 větrací krycí panel tak, aby vznikla mezi skříněmi mezera. 

3.3 Všeobecné vlastnosti 

Hmotnost 1, 2 kg

Rozměry 42x146x292(365) mm

Napájecí napětí +15 V (+4V/-0,3V)

-15 V (-4V/+0,3V)

Max. povolené zvlnění napájecího napětí (30Hz až 30MHz)100 mV p-p

Proudový odběr +15 V max. 250 mA

typ. 220 mA

-15 V max. 150 mA

typ. 130 mA

Napájecí konektor dvojzdířka pro banánek 4 mm

nebo WAGO 231-xxx apod.

Vstupní nf konektory AUDIO IN CINCH

Výstupní vf konektor OUT CINCH

Vstupní vf konektor IN CINCH

 3.4 Elektrické vlastnosti zvukového FM modulátoru 

3.4.1 Parametry výstupního signálu 

Parametr označ jedn hodnota

zaruč typ 

Jmenovitá vstupní/výstupní impedance Z1/Z2 Ohm 75

Chráněné frekvenční pásmo fp MHz 0 až 100 MHz

Max.výstupní úroveň nosné L2max dBµV 100

Tolerance výstupní úrovně nosné L2 dB <2 1

Stabilita výst.úrovně nosné L2 dB <2 1

Min. útlum odrazu výstup Ar2 dB 15 18

Min.odstup úrovně osc. a harm. dB 50 55

Stabilita výst.kmitočtu nosné d f kHz <5 1

Odchylka výst.kmitočtu nosné d f kHz <5 1

Min.střední doba mezi poruchami M hod 10

 3.4.2 Parametry vstupního signálu 

Jmenovitá vstupní úroveň 0 dBr (0,775V ef)/f=1kHz

Vstupní impedance - vysoká > 30 kW

- nízká 600 W

Kmitočtový rozsah 30 Hz až 15 kHz

Nf preemfáze 0µs, 50µs, 75µs

 3.4.3 Přenosové a modulační parametry

Parametr označ jedn hodnota

zaruč typ

Jmenovitý kmitočtový zdvih (poznámka 1)

-lineární režim 50 kHz

-komprimovaný režim 20 kHz

Maximální kmitočtový zdvih

-lineární režim 140 kHz

-komprimovaný režim 50 kHz

Torelance nastavení kmitočtového zdvihu ±0.5 dB

Stabilita nastavení kmitočtového zdvihu ±0.5 dB

Kmitočtová charakteristika 30Hz-15kHz

-lineární režim +0.5/-2,0 dB +0.5/-1,0 dB

-komprimovaný režim +1.0/-3,0 dB +1.0/-1,5 dB

Zkreslení pro maximální zdvih <1,0 % <0.5 %

Odstup signál/šum pro jmenovitý zdvih (CCIR 468-3)

(odstup signál/šum měřený přes SC-ASR-101)

-lineární režim efektivně lineárně 70 dB 73 dB

efektivně psofo 64 dB 68 dB

kvazišpičkově psofo 60 dB 64 dB

-komprimovaný režim efektivně lineárně 60 dB 64 dB

efektivně psofo 68 dB 72 dB

kvazišpičkově psofo 64 dB 68 dB

Odstup signál/šum pro jmenovitý zdvih (CCIR 468-3)

(odstup signál/šum měřený přes trasu) (pozn 2)

-lineární režim (pozn 3) efektivně lineárně 53 dB

efektivně psofo 58 dB

kvazišpičkově psofo 54 dB

-komprimovaný režim (pozn 4) efektivně lineárně 64 dB

efektivně psofo 70 dB

kvazišpičkově psofo 64 dB

 Poznámky:

1) Nastaveno z výroby pro vstupní nf signál 0,775 V ef.

2) Měřeno ve spojení s SC-TFM-101, SC-R-101, SC-ASR-101.

obrazový kanál :signál barevné pruhy 100/0/75/0

zdvih video:14MHzp-p, video preemfáze:zapnuta

C/N > 30dB, řádkový kmitočet nefiltrován

3) zdvih zvukové nosné: 2.8MHzp-p, preemfáze 50us

4) zdvih zvukové nosné: 1.4MHzp-p

 3.5 Specifikace parametrů pro různé verze 

Parametry zaručované platí pro provedení /AL. Parametry typické jsou dosahovány u těchto provedení obvykle. U provedení /A jsou zaručovány elektrické parametry typické, ale pouze ve spojení s SC-TFM-101/A a SC-ASR-206/A. Všechny díly musí být nastaveny společně ve výrobě. 

3.6 Odolnost proti vnějším rušivým vlivům 

Zvukový FM modulátor SC-AFM-101 vyhovuje všem požadavkům normy ČSN 36 7211, část 2, čl.39 C. 

3.7 Rušivé vyzařování 

Rušivý vyzářený výkon Pr nepřekračuje hodnotu 1.10-10W ve speciálních TV pásmech a 4.10-10W v normalizovaných TV pásmech. Útlum stíněním At modulátoru je min. 75 dB. Na výstup zvukového FM modulátoru musí být připojeny kabely s konektory schválené čs. spoji, zabezpečující útlum stíněním At min. 75 dB.  

3.8 Mechanické a klimatické vlastnosti 

Zvukový FM modulátor je konstruován tak, že jeho odolnost proti mechanickým a klimatickým vlivům musí vyhovovat požadavkům ČSN 36 7211,část 2,Čl.37 a 38. Použité prvky, materiály a suroviny mají takové vlastnosti, aby byla zaručena požadovaná stálost jejich mechanických a elektrických vlastností a tím i vlastností celého zvukového FM modulátoru. 

3.9 Odrušení 

Zvukový FM modulátor SC-AFM-101 vyhovuje z hlediska odrušení ČSN 36 7211, část 2, čl.40. 

3.10 Homologace  

4. ZKOUŠENÍ 

4.1 Všeobecně 

Zkušební prostředí je podle ČSN 36 7211, část 2,Čl.71. Měřicí přístroje a metody měření musí odpovídat požadavkům ČSN 36 7211, část 2, čl.77 až 86. Měřicí přístroje a metody lze nahradit rovnocennými přístroji a metodami, které zabezpečují srovnatelnost výsledků měření. Zkušební prostředí a měřicí metody odpovídají také oborové normě ONS 6090 Českých radiokomunikací a.s. 

4.2 Kontrola proudového odběru 

Kontrolovaný díl zvukového FM modulátoru se připojí přes ampérmetr na stejnosměrný napájecí zdroj s výstupním napětím v mezích daných těmito TP. Na ampérmetru se odečte proudový odběr. 

5. POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ A MONTÁŽ 

5.1 Všeobecně 

V těchto TP jsou uvedeny parametry a vlastnosti zvukového FM modulátoru. Zvukový FM modulátor SC-AFM-101 je určen především k přenosu zvukového signálu mikrovlnným radioreléovým spojem ve spojení s frekvenčním televizním modulátorem SC-TFM-101. 

5.2 Montáž zvukového FM modulátoru 

Zvukový FM modulátor se montuje ve svislé poloze výstupním konektorem nahoru. Upevňuje se normalizovanými šrouby M4 s válcovou nebo půlkulatou hlavou na základní desku nebo rám za horní a spodní upevňovací otvor. Základní deska nebo rám může být umístěna v uzamykatelné skříni, která musí být vybavena větracími otvory tak, aby bylo zabezpečeno dobré proudění vzduchu.

V provedení /19 se demodulátor družicového rozhlasu SC-ASR-206 montuje do skříně 19” se základními normalizovanými rozměry, která se do 19” stojanu pokládá na podpěrné lišty a připevňuje čtyřmi šrouby přes otvory v předním panelu. Upevňovací šrouby a podpěrné lišty nejsou součástí dodávky. Při pouští 19” skříní je třeba dbát na dostatečné chlazení (větrání) stojanu. Vždy mezi 3 skříně je vhodné vložit 1 větrací krycí panel tak, aby vznikla mezi skříněmi mezera.

Základní deska nebo rám (skříň) může obsahovat další zařízení, která je však třeba vhodně rozmístit zejména s ohledem na zabezpečení přirozeného proudění vzduchu, zamezení případného vzájemného ovlivňování zařízení atd. Z důvodů dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí zvukový FM modulátor SC-AFM-101 umísťovat do blízkosti zdrojů tepla, prachu, vibrací apod.

Při montáži je nutné používat pouze takové koaxiální kabely a konektory, které splní požadavky na útlum stíněním At podle ČSN 36 7211.

Výstup zvukového FM modulátoru SC-AFM-101 (OUT) se připojuje propojovacím koaxiálním kabelem se vstupem (SBCR IN) frekvenčního televizního modulátoru SC-TFM-101 nebo s obdobným zařízením. Jednotlivé zvukové FM modulátory SC-AFM -101 je možno zapojovat do kaskády tak, že vf výstup (OUT) SC-AFM-101 je připojen do vf vstupu (IN) následujícího SC-AFM-101. 

5.3 Nastavení provozních podmínek 

Zvukový FM modulátor SC-AFM-101 se po propojení všech dílů stanice nastaví tlačítky na předním panelu na požadovaný kmitočet výstupního signálu a mód provozu. Trimrem (OUT LEVEL) je možno nastavit výstupní úroveň.  

5.4 Napájení 

Pro napájení zvukového FM modulátoru je určen napájecí zdroj typ NZS-15, který zabezpečuje parametry podle čl. 3.3. Je možné použít také jiný zdroj, schválený autorizovanou zkušebnou a čs. spoji, který má vlastnosti podle čl. 3.3 a zabezpečuje max. rušivé vyzařování podle čl. 3.8 těchto TP.

6. PŘÍLOHY

schéma předního panelu: