AUDIO SYMETRIZAČNÍ ZESILOVAČ SC-ASZ-101

Symetrizační zesilovač SC-ASZ-101 je určen ke změně symetrické vstupní impedance na nesymetrickou výstupní impedanci zdroje a zátěže nf signálu a naopak v televizních kabelových rozvodech a   mikrovlnných spojích. Dodává se ve dvou provedeních:

- SC-ASZ-101/SI      vstupní symetrizační zesilovač (symetrický vstup - nesymetrický výstup)
- SC-ASZ-101/SO    výstupní symetrizační zesilovač (nesymetrický vstup - symetrický výstup)

Symetrizační zesilovač obsahuje celkem čtyři nezávislé kanály s možností regulace zesílení. Každý kanál   je možno na zvláštní objednávku dovybavit  audiofiltrem. Jedná se o audiofiltr typu dolní propust s přenosovým pásmem do 15 kHz a prvním minimem přenosu na kmitočtu cca 15.65 kHz. Přední panel obsahuje vstupní a výstupní audio konektory, ovládací prvky regulátorů úrovně, konektory pro napájení a indikační diodu napájení. Zařízení jsou napájena z externího zdroje ± 15 V (např. typ NZS-15 dodávaný firmou SATCO).

 Vstupní zesilovač SC-ASZ-101/SI převádí symetrický nf signál na nesymetrický. Vstupní signál je přiveden na 3-pólový audiokonektor CANNON. Pomocí spínače je možné zařadit vstupní odpor 600 Ohm.  Vstupní signál pokračuje přes vstupní zesilovač na dvě přepínací svorky, kde pomocí zkratovacích propojek je možné zapínat nebo vypínat audiofiltry, pokud jsou osazeny. Dále je signál přiveden na oddělovací zesilovač, regulátor úrovně přístupný na předním panelu a výstupní zesilovač. Výstupní nesymetrický signál je přiveden na výstupní konektor typu CINCH (na přání BNC).
Výstupní zesilovač SC-ASZ-101/SO převádí vstupní nesymetrický nf signál na symetrický.Vstupní signál je přiveden na vstupní  konektor typu CINCH (event. BNC), dále následuje regulátor úrovně přístupný na předním panelu a oddělovací zesilovač. Signál pokračuje na dvě přepínací svorky, kde pomocí zkratovacích propojek je možné zapínat nebo vypínat audiofiltry, pokud jsou osazeny. Dále následuje výstupní symetrizační zesilovač, který převádí nesymetrický nf signál na symetrický. Výstupní nf signál je přiveden na výstupní 3-pólový audiokonektor CANNON. Pomocí spínačů je možné dvojice kanálů spojit paralelně, což umožňuje využít zařízení SC-ASZ-101/SO jako rozdělovací zesilovač.


TECHNICKÉ PODMÍNKY

Symetrizační zesilovač SC-ASZ-101 pro použití k úpravě nf audio signálu v mikrovlných spojích a televizních kabelových rozvodech

 

 TP 13/96
JKPOV 383 81

Výrobce : SATCO s.r.o., Berkovská 1 , 160 00 Praha 6

Tyto technické podmínky (dále jen TP) platí pro výrobu, dodávky, předávání, projektování, montáž a provoz symetrizačního zesilovače SC-ASZ-101 (dále ASZ)

Zpracoval: ing. Kuncl 

Datum : 29.11.1996


OBSAH:

 1. Všeobecně
1.1 Použití ASZ
1.2 Popis SC-ASZ-101/SI
1.3 Popis SC-ASZ-101/SO
1.4 Společné
1.5 Obsluha, údržba, provoz
1.6 Objednávání
1.7 Dokumentace
1.8 Příslušenství 

2. Dodávky, doprava a skladování, záruka a servis
2.1 Dodávky
2.2 Doprava a skladování
2.3 Záruka a servis 

3. Technické požadavky a parametry
3.1 Klimatické podmínky
3.2 Provozní podmínky
3.3 Technické parametry
3.3.1 Zesilovač SC-ASZ-101/SI
3.3.2 Zesilovač SC-ASZ-101/SO
3.3.3 Všeobecné údaje
3.4 Rušivé vyzařování
3.5 Mechanické a klimatické vlastnosti
3.6 Odrušení
3.7 Homologace 

4. Zkoušení
4.1 Všeobecně 

5. Pokyny pro projektování a montáž
5.1 Všeobecně
5.2 Montáž ASZ
5.3 Napájení 

6. Přílohy
obr.1 Blokové schéma SC-ASZ-101/SI
obr.2 Přední panel a vnitřní rozložení
obr.3 Blokové schéma SC-ASZ-101/SO
obr.4 Přední panel a vnitřní rozložení


 1. VŠEOBECNĚ 

1.1 Použití ASZ 

Symetrizační zesilovač SC-ASZ-101 je určen ke změně symetrické vstupní (výstupní) impedance na nesymetrickou výstupní (vstupní) impedanci zdroje a zátěže nf signálu.

Vyrábí se ve dvou základních provedeních :
SC-ASZ-101/SI - symetrický vstup a nesymetrický výstup (SI=SYM INPUT)
SC-ASZ-101/SO - nesymetrický vstup a symetrický výstup (SO=SYM OUTPUT)

SC-ASZ-101/19” - varianta v 19” mechanice

Každé z výše uvedených provedení může být na zvláštní objednávku vybaveno v každém kanálu audiofiltrem typu dolní propust s přenosovým pásmem do 15kHz a prvním minimem přenosu na cca 15,65kHz. Osazení audiofiltru je označeno:

0F - audiofiltr není osazen
2F - 2x audiofiltr standartně v kanálech A,C
4F - 4x audiofiltr (tj. ve všech kanálech)  

1.2 Popis SC-ASZ-101/SI 

Na obr. č.1 je blokové schéma ASZ/SI. Tento díl se skládá ze čtyř nezávislých kanálů označených A,B,C a D. Vstupní symetrický nf signál je přiveden na 3-pólový audiokonektor CANNON série AXR (XLR) typ zásuvka. Spínači na vstupu SW1 až SW4 je možné zařadit na vstup odpor 600 Ohm a tím snížit vstupní impedanci na uvedenou hodnotu. Vstupní zesilovač převádí symetrický nf signál na nesymetrický. Signál pokračuje na přepínací svorky J_1 , J_2 , kde pomocí zkratovacích propojek je možné zapínat nebo vypínat audiofiltr Fa až Fc (pokud je osazen) - viz obr.2. Svorky jsou přístupné po sejmutí horního víka.

Dále signál pokračuje na oddělovací zesilovač, regulátor úrovně přístupný na předním panelu Ra, Rb, Rc, Rd a výstupní zesilovač. Výstupní nesymetrický signál je přiveden na výstupní konektor typu CINCH nebo na zvláštní požadavek na konektor typu BNC. 

1.3 Popis SC-ASZ-101/SO 

Na obr. č.3 je blokové schéma ASZ/SO. Tento díl se skládá ze čtyř nezávislých kanálů označených A,B,C a D. Vstupní nesymetrický nf signál je přiveden na konektor typu CINCH nebo na zvláštní požadavek na konektor typu BNC. Dále následuje vstupní zesilovač, regulátor úrovně přístupný na předním panelu Ra, Rb, Rc, Rd a oddělovací zesilovač.

Pomocí spínačů SW1 a SW2 je možné kanály A-B a C-D spojit paralelně a tím použít tento díl jako rozdělovací zesilovač. Signál pokračuje na přepínací svorky J_1 , J_2 , kde pomocí zkratovacích propojek je možné zapínat nebo vypínat audiofiltr Fa až Fd (pokud je osazen) - viz obr.4. Svorky jsou přístupné po sejmutí horního víka.

Dále signál pokračuje na výstupní symetrizační zesilovač, který převádí nesymetrický nf signál na symetrický. Výstupní nf signál je přiveden na výstupní 3-pólový audiokonektor CANNON série AXR (XLR) typu vidlice.

 1.4 Společné

Na předním panelu (obr.2,4) jsou vstupní a výstupní audio konektory a konektory pro napájení. Na předním panelu jsou také přístupné ovládací prvky regulátorů úrovně. Také je zde indikační dioda napájení (zelená). Zařízení je dodáváno ve dvou provedeních:
- modulové pro montáž na rám
- na zvl. objednávku v 19" provedení 

1.5 Obsluha, údržba a provoz 

TFM nevyžaduje trvalou obsluhu a údržbu. Podle ČSN 36 7211, část 1 však provozovatel musí provádět pravidelné revize a kontroly. 

1.6 Objednávání 

V objednávce je potřeba uvádět :
a) Typové označení (SC-ASZ-101/SI nebo SC-ASZ-101/SO)
b) Požadované osazení audiofiltry (0F, 2F nebo 4F)
c) Počet kusů

1.7 Dokumentace 

Součástí dodávky ASZ je dokumentace ve smyslu ČSN 36 7211, část 2, čl.22, která je obsažena v těchto TP. Ke každému výrobku je dodáván Záruční list. Na zvláštní objednávku výrobce dodává "Měřicí a zkušební protokol" všech parametrů.

 1.8 Příslušenství 

Příslušenství dodávané s ASZ:
- napájecí kabely (2 ks)
- průvodní dokumentace 

2. Dodávky, doprava a skladování, záruka a servis 

2.1 Dodávky 

ASZ dodává výrobce. Podrobnější specifikace způsobu dodání je předmětem hospodářské smlouvy nebo dohody mezi výrobcem a odběratelem.

2.2 Doprava a skladování 

Zařízení se smí přepravovat v krytých dopravních prostředcích a musí být chráněno před přímými účinky povětrnostních vlivů. Zařízení se přepravuje a skladuje ve vhodném obalu tak, aby se zamezilo nadměrnému namáhání vibracemi, otřesy atd. Skladuje se v suchých v ětraných prostorách (skladech), jejichž klimatické podmínky odpovídají alespoň čl.3.1 těchto TP. Konkrétní forma dopravy a skladování je předmětem dohody nebo hospodářské smlouvy mezi výrobcem a odběratelem. 

2.3 Záruka a servis 

Na TFM poskytuje výrobce záruku v trvání 6 měsíců ode dne splnění dodávky. Výrobce zodpovídá za vlastnosti výrobku dané těmito TP po celou dobu záruky. Záruka se nevztahuje na vady a poruchy, které byly způsobeny nesprávnou instalací a používáním zařízení, nesprávnou dopravou a skladováním, tj. za jiných podmínek, než připouštějí tyto TP. Záruka se též nevztahuje na vady a poruchy, které byly způsobeny jakýmkoliv zásahem do zařízení a manipulací s jinými ovládacími prvky, než které jsou uvedeny v těchto TP. Záruční opravy zajišťuje výrobce a pokud to bude technicky možné, budou zpravidla řešeny výměnným způsobem, pokud se výrobce s odběratelem nedohodnou jinak. Pozáruční opravy zajišťuje výrobce nebo jím pověřená organizace. 

3. Technické požadavky a parametry 

3.1 Klimatické podmínky 

ASZ je určen pro provoz v klimatických podmínkách určených ČSN 36 7211,část 2, čl.30 , tj. v temperovaných prostorách v rozsahu teplot 0oC až +40oC, relativní vlhkost vzduchu max.80% při teplotě 25oC. V tomto teplotním rozmezí jsou také zachovány parametry zařízení. V teplotním rozmezí -10oC až +45oC nedojde k nevratným změnám nebo k poškození zařízení, ale nejsou zaručeny všechny parametry.

Okolní prostředí musí být bez agresivních výparů a plynů, s běžnou úrovní radiace, elektromagnetického pole, prašnosti, vibrací, otřesů atd. Jedná se tedy o prostředí obyčejné podle příslušných ČSN. 

 3.2 Provozní podmínky 

ASZ v modulovém provedení se montuje ve svislé poloze napájecími konektory dolů. Upevňuje se dvěma normalizovanými šrouby M4 s válcovou nebo půlkulatou hlavou na základní desku nebo rám za horní a spodní upevňovací otvor.

Základní deska nebo rám může být umístěna v uzamykatelné skříni, která musí být vybavena dostatečnými větracími otvory tak, aby bylo zabezpečeno dobré proudění vzduchu. Základní deska nebo rám (skříň) může obsahovat další zařízení, která je však třeba vhodně rozmístit zejména s ohledem na zabezpečení přirozeného proudění vzduchu, zamezení případného vzájemného ovlivňování zařízení apod. Z důvodů dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí ASZ umisťovat do blízkosti zdrojů tepla, prachu, vibrací apod. 

3 .3 Technické parametry 

3.3.1 Zesilovač SC-ASZ-101/SI

Vstupní audio konektor sym. CANNON AXR(XLR)

Vstupní impedance 47 kOhm (600 Ohm)

Vstupní úroveň jmenovitá 1,55 Vef

Max. přebuzení (vztaženo k jmen. vst. úrovni) +9 dB 

Výstupní audio konektor asym. CINCH [BNC]

Výstupní impedance > 50 Ohm 

Výstupní úroveň jmenovitá 0,775V ef 

Parametr jedn. hodnota

zaruč. typ.

Rozsah regulace dB +/- 5 +/-6

Kmitočtová char. bez audiofiltru 30Hz-20kHz dB +/-0,5 +/-0,2

s audiofiltrem

30Hz-14kHz dB +/-0,5 +0,5/-0,3

15kHz dB -2,5 -1,7

15,65kHz dB -14 -20

20kHz dB -30 -40

Harmonické zkreslení % <0,2 <0,1

Odstup signál/šum lin. ef. do 20kHz dB >80 >86

QP psofo dB >80 >86

 3.3.2 SC-ASZ-101/SO 

Vstupní audio konektor asym. CINCH [BNC]

Vstupní impedance 47 kOhm

Vstupní úroveň jmenovitá 0,775 Vef

Max. přebuzení (vztaženo k jmen. vst. úrovni) +9 dB 

Výstupní audio konektor sym. CANNON AXR(XLR)

Výstupní impedance > 50 Ohm 

Výstupní úroveň jmenovitá 1,55V ef

 Parametr jedn. hodnota    zaruč. typ.

Rozsah regulace dB +/- 5 +/-6

Kmitočtová char. bez audiofiltru 30Hz-20kHz dB +/-0,5 +/-0,2

s audiofiltrem

30Hz-14kHz dB +/-0,5 +0,5/-0,3

15kHz dB -2,5 -1,7

15,65kHz dB -14 -20

20kHz dB -30 -40

Harmonické zkreslení % <0,2 <0,1

Odstup signál/šum lin. ef. do 20kHz dB >80 >86

QP psofo dB >80 >86

 3.3.3 Všeobecné údaje 

Napájecí napětí +/- 15V (+3V/-0,5V)

Proudový odběr z + 15V max. 70 mA typ. 50 mA  z - 15V max. 70 mA typ. 50 mA

Rozměry 42x 146x 292(367) mm

Hmotnost 1,2 kg

 3.4 Rušivé vyzařování 

Rušivý vyzářený výkon Pr nepřekračuje hodnotu 1.10-10W ve speciálních TV pásmech a 4.10-10W v normalizovaných TV pásmech. Útlum stíněním At je min. 75 dB. Symetrizační zesilovač SC-ASZ-101 neobsahuje žádné obvody, které by mohly způsobit nežádoucí vyzařování (např. spínané zdroje, oscilátory apod.).

 3.5 Mechanické a klimatické vlastnosti 

ASZ je konstruován tak, že jeho odolnost proti mechanickým a klimatickým vlivům musí vyhovovat požadavkům ČSN 36 7211, část 2, článek 37 a 38. Použité prvky, materiály a suroviny mají takové vlastnosti, aby byla zaručená požadovaná stálost jejich mechanických a elektrických vlastností a tím i vlastností celého ASZ. 

3.6 Odrušení 

SC-ASZ-101 vyhovuje z hlediska odrušení ČSN 367211, část 2, čl. 40. 

3.7 Homologace 

O technické způsobilosti ASZ pod označením Symetrizační zesilovač SC-ASZ-101 k provozu v České republice, rozhodl Český telekomunikační úřad dne 28.2.1997 pod č.j. 3294/96, schvalovací značka ČTÚ č. S189.

 s189.GIF (2333 bytes)

 4. Zkoušení 

4.1 Všeobecně 

Zkušební prostředí je podle ČSN 36 7211, část 2, čl.71. Měřicí přístroje a metody měření musí odpovídat požadavkům ČSN 36 7211, část 2, čl. 77 až 86. Měřicí přístroje a metody lze nahradit rovnocennými přístroji a metodami, které zabezpečí srovnatelnost výsledků měření. Zkušební prostředí a měřicí metody odpovídají také oborové normě ONS 36 6090 Českých radiokomunikací a.s. 

5. Pokyny pro projektování a montáž 

5.1 Všeobecně 

V těchto TP jsou uvedeny parametry a vlastnosti ASZ. SC-ASZ-101 je určen především k přenosu audio nf signálu mikrovlnným radioreléovým spojem ALCOMA AL10 a pro použití v televizních kabelových rozvodech. Požití v jiných aplikacích je možné nejlépe po předchozím souhlasu výrobce. 

5.2 Montáž ASZ 

ASZ se montuje ve svislé poloze, napájecími konektory dolů (obr.č.:2 a 4 ). Upevňuje se normalizovanými šrouby M4 s válcovou nebo půlkulatou hlavou na zákl. desku (rám) za horní a spodní upevňovací otvor. Základní deska (rám) může být umístěna ve skříni, která však musí zabezpečit dobré proudění vzduchu. Z důvodů dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí ASZ umísťovat do blízkosti zdrojů tepla, prachu, vibrací apod. Při montáži je nutné používat pouze takové koaxiální kabely a konektory, které splňují požadavky na útlum stínění podle ČSN 36 72 11. 

5.3 Napájení 

Pro napájení symetrizačního zesilovače je určen napájecí zdroj typ NZS-15 pro 15V, který zabezpečuje parametry podle čl.3.3. Je možné použít také jiný zdroj, schválený autorizovanou zkušebnou a čs. spoji, který má vlastnosti podle čl.3.3 a zabezpečuje max. rušivé vyzařování podle čl. 3.4 těchto TP.

 6. Přílohy:

obr. 1: blokové schéma SC-ASZ-101/SI: 

 obr 2: Přední panel SC-ASZ-101/SI a vnitřní rozložení: 

obr. 3: Blokové schéma SC-ASZ-101/SO: 

 obr 4: Přední panel SC-ASZ-101/SO a vnitřní rozložení: