TECHNICKÉ PODMÍNKY

Demodulátor  družicového rozhlasu SC - ASR - 206

Tyto technické podmínky (dále jen TP) platí pro výrobu, dodávky, předávání, projektování, montáž a provoz demodulátoru družicového rozhlasu SC-ASR-206 

1.1 POUŽITÍ DEMODULÁTORU DRUŽICOVÉHO ROZHLASU

Demodulátor družicového rozhlasu SC-ASR-206 je určen zejména pro příjem , demodulaci a další zpracování nf signálů namodulovaných na zvukových subnosných kmitočtech  šířených buď z geostacionárních družic nebo pomocí mikrovlnných spojů.

Demodulátor družicového rozhlasu se dodává v několika základních variantách. Označení varianty je vždy uvedeno za typovým označením SC-ASR-206 a je od něho odděleno lomítkem, případně pomlčkou. Základní varianty jsou zejména :

SC-ASR-206     /ST    základní varianta ve standartní mechanice (modulové provedení) 

                        /./19     varianta v 19“ mechanice (může být společně s jiným výrobkem) 

                        /AL    varianta pro použití v mikrovlnných spojích    

Pro provedení /ST platí elektrické parametry zaručované. Pro provedení /AL platí elektrické parametry typické pouze ve spojení s SC-TFM-101/ALS a         SC-AFM-101. Uvedené díly musí být nastaveny společně ve výrobě.Ve standartním  modulovém provedení je zařízení určeno k montáži na základní rám nebo desku ve svislé poloze, v provedení /19 je zařízení zabudováno do standartní 19“ skříně.V průběhu výroby , zejména na zvláštní přání odběratelů, mohou vznikat další varianty, které však nemají vliv na základní technické parametry. Jedná se zejména o doplnění dalšími obvody (např. symetrické audio výstupy apod.) , změnu kmitočtového rozsahu zvukových subnosný, doplnění dalších funkcí na displeji atd. 

Základní přenosové parametry, které je toto zařízení schopno zpracovávat, jsou dané těmito TP. Jedná se zejména o následující základní podmínky:

- modulace zvukového signálu                                                   FM

- kmitočtový rozsah zvuk. subnosných                                       0,5 až3,0MHz nebo 5,8 až 8,8 MHz

- modulační zdvih jmenovitý        - lin. režim TRASA,DRUŽICE     50 kHz

                                               - komprim.režim  TRASA           20 kHz

                                               - komprim.režim DRUŽICE         30kHz 

- modulační zdvih maximální      - lin. režim TRASA                    140 kHz

                                               - komprim.režim  TRASA           50 kHz

- nf preemfáze                                                                          50 us/75 us/J17

- expander                                                                               PANDA 1

Provoz v režimu TRASA nebo DRUŽICE je definován polohou spínačů SW 3 a SW 5 uvnitř zařízení      ( viz. obr.4).Použití zařízení k jiným účelům není vyloučeno, je však podmíněno konzultací s výrobcem.

1.2 POPIS DEMODULÁTORU DRUŽICOVÉHO ROZHLASU

Blokové schéma demodulátoru družicového rozhlasu SC-ASR-206 je uvedeno na obr. 2. Vstupní signál, obsahující zvukové subnosné (tj. signál typu BASEBAND) je přiveden na vstupní konektor BB IN. Tento konektor je spojen s výstupním konektorem BB OUT přes přepínač SW1. Propojení těchto konektorů může být buď přímé nebo přes dolní propust (2). Tato propust se standartně neosazuje a může sloužit k dodatečnému filtrování videosignálu. Toto zapojení vstupních konektorů umožňuje řazení několika dílů SC-ASR-206 do kaskády. Poslední takto řazený díl musí být na konektoru BB OUT zakončen odporovou zátěží 75W.
Zvukové subnosné jsou z konektoru BB IN přivedeny přes zesilovač s vysokou vstupní impedancí (1) na pásmovou propust (3) s propustným pásmem cca 5,5 MHz až 9,0 MHz nebo 0,5 MHz až 3,0MHz. Jejím úkolem je potlačit signály do 5,0 MHz (videosignály) a nad 10,0 MHz při provedení se vstupními kmitočty v pásmu5,8 až 8,8 MHz. Za ní se signál rozděluje do dvou identických větví, označených LEVÝ KANÁL a PRAVÝ KANÁL, které slouží ke zpracování dvou nezávislých nebo stereofonních signálů. Obě větve jsou zcela identické a liší se pouze označením L nebo R za číslem bloku.
Signál zvukových subnosných pokračuje přes oddělovací zesilovač (4) na jeden vstup směšovače (5).Na druhý vstup je přiveden signál místního oscilátoru (6), jehož kmitočet je stabilizován smyčkou PLL (7). Obvody PLL jsou řízeny procesorem (21). Výstupní mf signál o kmitočtu 10,7 MHz
pokračuje na pásmovou propust (8) o šířce pásma 280 kHz a oddělovací zesilovač (9). Tyto dva bloky jsou v každé větvi 2x. Dále následuje vypínatelná pásmová propust (10) se šířkou pásma 130 kHz a kmitočtový demodulátor (11).
Výstupní nf signál je veden přes regulační zesilovač (12) na dolní propust (13) s mezním kmitočtem cca 18 kHz, která má za úkol potlačit nadakustické složky nf signálu. Nf signál se dále rozděluje do dvou cest. V první cestě je komprimovaný signál veden přes obvody expanderu (14) a deemfáze (15) na první přívod přepínače. Ve druhé cestě se zpracovává nekomprimovaný signál. Ten prochází přes přepínatelné obvody deemfází 0us , 50 us (16) , 75 us (17) , J17 (18) na regulační zesilovač (19) a druhý přívod přepínače. Tento přepínač volí zpracování signálu  buď přes expander (E on) nebo lineárně (E off). Z přepínače je nf signál veden přes výstupní nf zesilovač na výstupní konektory AUDIO OUT typu CINCH na předním panelu a AUDIO AUX typu DIN na horním stěně krytu.
Demodulátor družicového rozhlasu dále obsahuje procesor (21), ovládací tlačítka (22) a displej (23). Celé zařízení je napájeno přes oddělovací filtry a stabilizátory napájecích napětí.  

1.3 OBSLUHA DEMODULÁTORU DRUŽICOVÉHO ROZHLASU

Demodulátor družicového rozhlasu se připojuje k symetrickému napájecímu napětí +/- 15V pomocí konektoru ( 25 ) na spodní stěně krytu. Vstupní signál typu BASEBAND se přivádí na vstupní konektor CINCH označený BB IN. Konektor označený BB OUT slouží k připojení dalších dílů. Pokud nejsou k tomuto konektoru připojeny další díly, je nutno jej ukončit konektorem CINCH se zabudovanou zátěží 75W. Pokud je použito více dílů, je nutno zátěž 75W zasunout do posledního dílu.

Výstupní nf signál se odebírá z konektorů typu CINCH na předním panelu označených AUDIO OUT R a AUDIO OUT L nebo z konektoru typu DIN na horní stěně krytu označeného AUDIO AUX. Rozmístění uvedených přípojných míst je na obr. 1.

Po připojení napájecího napětí se musí rozsvítit DISPLEJ a zobrazí se na něm kmitočet přijímaného vstupního kmitočtu pro LEVÝ KANÁL. Jednotlivé funkce se zobrazují na displeji v následujícím pořadí (viz také obr. 3) :

1) kmitočet přijímaného signálu pro LEVÝ KANÁL                       [ L5.50 L8.82 ]
2) kmitočet přijímaného signálu pro PRAVÝ KANÁL                    [ P5.50 P8.82 ]
3) vypnutí a zapnutí expanderu                                                  [ oFF, E on ]
4) šířka pásma mf filtru                                                             [ 130 , b280 ]
5) zvuková deemfáze                                                                [ 00u , 50u , 75u , J17 ]
V klidovém provozním stavu svítí na DISPLEJI                             [  o  ]

Jednotlivé funkce se přepínají krátkým stiskem tlačítka MODE. V rámci každé funkce lze měnit parametry tlačítky [ < > ] pro změnu parametrů dolů nebo nahoru. Při nastavování kmitočtů pro LEVÝ KANÁL a PRAVÝ KANÁL je možno využít zrychleného přelaďování přidržením jednoho z tlačítek [ < > ]. Jestliže se změní nastavení, údaj na displeji začne blikat. Tím se zařízení snaží obsluze připomenout, že údaje na displeji jsou jiné než údaje v paměti. Zápis aktuálních hodnot se provede přidržením tlačítka MODE tak dlouho, dokud displej mírně pohasne. V tom okamžiku byl proveden zápis do paměti. Pokud displej trvale svítí, je možné uvést jej do klidového stavu tak, že se přidrží tlačítko MODE (stejně jako při zápisu do paměti) a přesně v okamžiku pohasnutí DISPLEJE se pustí. Tím se zobrazí klidový stav (  o  ). Krátkým stiskem tlačítka MODE lze DISPLEJ kdykoliv rozsvítit. V klidovém stavu pracuje DISPLEJ ve statickém režimu a tím je omezeno  rušení , které jinak proniká do zařízení. K automatickému přechodu do klidového stavu dojde také vždy po cca 30-ti minutách od poslední manipulace s tlačítky. V okamžiku automatického přechodu do klidového stavu se zařízení nastaví do stavu uloženého v paměti. Jestliže se na DISPLEJI objeví jiné údaje než zde byly popsány (viz také obr. 3), signalizuje zařízení poruchový stav. V tomto případě je nutno kontaktovat výrobce. 

1.4 ÚDRŽBA A PROVOZ

Demodulátor družicového rozhlasu SC-ASR-206 nevyžaduje trvalou obsluhu a údržbu. Podle ČSN 36 7211, část 1 je však provozovatel povinen provádět pravidelné revize a kontroly.

2.3 ZÁRUKA A SERVIS

Na demodulátor družicového rozhlasu SC-ASR-206 poskytuje výrobce záruku v trvání 12 měsíců od dne předání zařízení odběrateli. Výrobce zodpovídá za vlastnosti výrobku dané těmito TP po celou dobu záruky.  Záruka se nevztahuje na vady a poruchy , které byly způsobeny nesprávnou instalací a používáním zařízení, nesprávnou dopravou a skladováním (tj. za jiných podmínek než udávají tyto TP),   poškozením při dopravě a skladování a připojením jiných signálů nebo napájecích napětí na příslušná přípojná místa. Záruka se též nevztahuje na vady a poruchy, které byly způsobeny jakýmkoliv zásahem do zařízení a manipulací s jinými ovládacím prvky, než které jsou uvedeny v těchto TP. Záruční opravy zajišťuje výrobce.  Pokud to bude technicky možné, budou zpravidla řešeny (po dohodě mezi výrobcem a dodavatelem) výměnným způsobem. Pozáruční servis a opravy zajišťuje výrobce nebo jím pověřená organizace na základě objednávky. 

3. TECHNICKÉ POžADAVKY A PARAMETRY 

3.1 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 

SC-ASR-206 je určen pro provoz v klimatických podmínkách určených ČSN 36 7211, část 2, čl.30 , tj. v temperovaných prostorách v rozsahu teplot 0oC až +40oC, relativní vlhkost vzduchu max. 80% při teplotě 25oC. V tomto teplotním rozmezí jsou také zachovány parametry zařízení. V teplotním rozmezí -10oC až +45oC nedojde k nevratným změnám nebo k poškození zařízení, ale nejsou zaručeny všechny parametry. Okolní prostředí musí být bez agresivních výparů a plynů, s běžnou úrovní radiace, elektromagnetického pole, prašnosti, vibrací, otřesů atd. Jedná se tedy o prostředí obyčejné podle příslušných ČSN. 

3.2 PROVOZNÍ PODMÍNKY

Demodulátor družicového rozhlasu SC-ASR-206 v modulovém provedení se montuje ve svislé poloze napájecím konektorem dolů. Upevňuje se dvěma normalizovanými šrouby M4 s válcovou nebo půlkulatou hlavou na základní desku nebo rám za horní a spodní upevňovací otvor. Základní deska nebo rám může být umístěna v uzamykatelné skříni, která musí být vybavena dostatečnými větracími otvory tak, aby bylo zabezpečeno dobré proudění vzduchu.
Základní deska nebo rám (skříň) může obsahovat další zařízení, která je však třeba vhodně rozmístit zejména s ohledem na zabezpečení přirozeného proudění vzduchu, zamezení případného vzájemného ovlivňování zařízení apod. Z důvodů dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí SC-ASR-206 umisťovat do blízkosti zdrojů tepla, prachu, vibrací apod.

V provedení   /19 se demodulátor družicového rozhlasu SC-ASR-206 montuje do skříně 19“ se základními normalizovanými rozměry, která se do 19“ stojanu pokládá na podpěrné lišty a připevňuje čtyřmi šrouby přes otvory v předním panelu. Upevňovací šrouby a podpěrné lišty nejsou součástí dodávky. Při pouští 19“ skříní je třeba dbát na dostatečné chlazení (větrání) stojanu. Vždy mezi 3 skříně je vhodné vložit 1 větrací krycí panel tak, aby vznikla mezi skříněmi mezera.

3.3 VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

Hmotnost                                                                                1, 2 kg

Rozměry                                                                                 42x146x292(365) mm

Napájecí napětí                                                                        +15 V  (+1V/-0,3V)

                                                                                              -15 V   (-1V/+0,3V)

Max. povolené zvlnění napájecího napětí (30Hz až 30MHz)          100 mV p-p

Proudový odběr                                                            +15 V   max.330 mA
                                                                                               typ.  300 mA

                                                                                             -15 V    max.30 mA
                                                                                                          typ.  20 mA

Napájecí konektor                                                                    WAGO 231-xxx apod.

Vstupní konektory BB IN/BB OUT                                             CINCH

Výstupní konektory AUDIO OUT                                                CINCH

                              AUDIO AUX                                               DIN

3.4 ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI DEMODULÁTORU DRUŽICOVÉHO ROZHLASU

3.4.1  Parametry pro vstupní signál

vstupní signál                                                                           baseband signál v pásmu

                                                                                              20 Hz až 8,80 MHz  

vstupní úroveň baseband signálu jmenovitá                     Lbb                1 V p-p

            rozsah vstupních úrovní                                     dLbb              +/- 6 dB

vstupní úroveň zvukových subnosných jmen.                   Lsc                20 mV

            rozsah vstupních úrovní                                     dLsc              5 mV až 100 mV

vstupní impedance se zakonč. odporem 75 W                 Zin                 75 W

kmitočtový rozsah zvukových subnosných                      fsc         5,50-8,80 MHz  nebo 0,5 až3,0 MHz

            kmitočtový krok nastavení                                 dfsc                10 kHz 

výstupní impedance                                                      ZOUT      50 W

min. zatěžovací impedance                                           ZL         600 W

3.4.2 Parametry nf zvukového signálu pro LINEÁRNÍ REŽIM  EoFF

Parametr                                                         označ       jedn                  hodnota

                                                                                              zaruč                typ

výstupní úroveň jmenovitá                                  Lout               dBr       0,0                   tj. 0,775 Vef

            tolerance výst. úrovně                            d Lout           dB        +/- 1,0              +/- 0,5

amplitudově kmitočtová charakteristika                               dB        +0,5/-2,0           +0,5/-1,0
            (50Hz až 15kHz )

nelineární zkreslení                                           k          %         <1,0                 <0,5

přeslech mezi kanály                                        P          dB        >60                  >70

úroveň přemodulování                                                    dB        +8                    +9

poměr signál/šum  psofometrický kvazišpičkově

                                   bez videosignálu            S/N        dB        >60                  >66

                                   s videosignálem             S/NV      dB        >60                  >66

poměr signál/šum lineární efektivní do 20kHz

                                   bez videosignálu            S/N          dB        >65                  >70

                                   s videosignálem             S/NV          dB        >65                  >70

Platí pro následující parametry FM zvukové subnosné :

zdvih zvukové subnosné                                    DF        3,0 MHzp 

modulační zdvih                                                Df         50 kHzp

jmenovitý modulační kmitočet                            fm                1 kHz   (pokud není uvedeno jinak)

deemfáze                                                                        50 us

odstup C/N ve vf poloze                                                 >20 dB

modulační zdvih maximální                                Df         140 kHzp

3.4.3 Parametry nf zvukového signálu pro režim s expanderem  E on

Parametr                                                         označ   jedn                  hodnota

                                                                                              zaruč                typ

výstupní úroveň jmenovitá                                  Lout               dBr       0,0                   tj. 0,775Vef

            tolerance výst. úrovně                            d Lout           dB        +/- 1,0              +/- 0,5

amplitudově kmitočtová charakteristika                               dB        +0,5/-2,0           +0,5/-1,0
            (50Hz až 15kHz )

nelineární zkreslení                                           k              %         <1,0                 <0,5

přeslech mezi kanály                                        P              dB        >60                  >70

úroveň přemodulování                                                        dB        +8                    

poměr signál/šum  psofometricky kvazišpičkově 

                                   bez videosignálu            S/N        dB        >70                  >76

                                   s videosignálem             S/NV      dB        >70                  >76

poměr signál/šum efektivní lineární do 20kHz

                                   bez videosignálu            S/N        dB        >66                  >70

                                   s videosignálem             S/NV          dB        >66                  >70

Platí pro následující parametry FM zvukové subnosné :

zdvih zvukové subnosné                                                DF        1,7 MHzp 

modulační zdvih jmenovitý                                             Df         20 kHzp

jmenovitý modulační kmitočet                                        fm                   1 kHz   (pokud není uvedeno jinak)

expander                                                                     PANDA1

deemfáze                                                                    75 us

odstup C/N ve vf poloze                                                 >20 dB

rozsah zdvihů vůči jmenovitému zdvihu pro 

expandovaný a komprimovaný signál                              -30 dB až +8 dB

(měření platí pro expander SC-AFM-101)

modulační zdvih maximální                                            Df         50 kHzp

poloha spínačů  SW 3 , SW 5                                       sepnuty

  Trasa

Trasa je definována jako sestava následujících dílů:

vysílací strana :             SC-AFM-101                               zvukový FM modulátor

                                   SC-TFM-101                                frekvenční TV modulátor

                                   měnič 480MHz/1100MHz

přijímací strana             SC-RSS-101 nebo SC-R-101         přijímací díl

                                   SC-ASR-206 nebo SC-ASR-101   demodulátor družicového rozhlasu

3.5 SPECIFIKACE PARAMETRŮ PRO RŮZNÉ VERZE

Parametry zaručované platí pro provedení /ST. Parametry typické jsou dosahovány u těchto provedení obvykle. U provedení  /AL jsou zaručovány elektrické parametry typické, ale pouze ve  spojení s C-TFM-101/ALS nebo SC-TFM-101/A a SC-AFM-101. Všechny díly musí být nastaveny společně ve výrobě.

3.6 RUŠIVÉ VYZAŘOVÁNÍ

Rušivý vyzářený výkon Pr nepřekračuje hodnotu 1.10-10W ve speciálních TV pásmech a 4.10-10W v normalizovaných TV pásmech. Útlum stíněním At je min. 75 dB.

3.7 MECHANICKÉ A KLIMATICKÉ VLASTNOSTI

Demodulátor družicového rozhlasu SC-ASR-206 je konstruován tak, že jeho odolnost proti mechanickým a klimatickým vlivům musí vyhovovat požadavkům ČSN 36 7211, část 2, článek 37 a 38. Použité prvky, materiály a suroviny mají takové vlastnosti, aby byla zaručená požadovaná stálost jejich mechanických a elektrických vlastností a tím i vlastností celého SC-ASR-206.

3.8 ODRUŠENÍ

SC-ASR-206 vyhovuje z hlediska odrušení ČSN 36 7211, část 2, čl. 40.

4. ZKOUŠENÍ

4.1 VŠEOBECNĚ

Zkušební prostředí je podle ČSN 36 7211, část 2, čl.71. Měřicí přístroje a metody měření musí odpovídat požadavkům ČSN 36 7211, část 2, čl. 77 až 86. Měřicí přístroje a metody lze nahradit rovnocennými přístroji a metodami, které zabezpečí srovnatelnost výsledků měření. Zkušební prostředí a měřicí metody odpovídají také oborové normě ONS 36 6090 Českých radiokomunikací a.s.

4.2 KONTROLA PROUDOVÉHO ODBĚRU

Kontrolovaný díl připojíme přes ampérmetry ke stejnosměrnému napájecímu zdroji s výstupním napětím v mezích daných těmito TP. Na ampérmetrech odečteme proudový odběr

5. POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ A MONTÁž

5.1 VŠEOBECNĚ

V těchto TP jsou uvedeny parametry a vlastnosti demodulátoru družicového rozhlasu SC-ASR-206, který je určen především pro použití v televizních kabelových rozvodech a k přenosu audio nf signálu mikrovlnným radioreléovým spojem (např. ALCOMA AL10 apod). Použití v jiných aplikacích je možné nejlépe po předchozím souhlasu výrobce

5.2 MONTÁŽ SC-ASR-206

SC-ASR-206 v modulovém provedení se montuje ve svislé poloze, napájecími konektory dolů (obr.č.1). Upevňuje se normalizovanými šrouby M4 s válcovou nebo půlkulatou hlavou na zákl. desku (rám) za horní a spodní upevňovací otvor. Základní deska (rám) může být umístěna ve skříni, která však musí zabezpečit dobré proudění vzduchu. Základní deska (rám) bude zpravidla obsahovat další zařízení, která je třeba vhodně rozmístit zejména s ohledem na zabezpečení přirozeného proudění vzduchu , zamezení případného vzájemného ovlivňování apod. Z důvodů dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí SC-ASR-206 umísťovat do blízkosti zdrojů tepla, prachu, vibrací apod. Při montáži je nutné používat pouze takové koaxiální kabely a konektory, které splňují požadavky na útlum stínění podle ČSN 36 72 11.

Demodulátor družicového rozhlasu SC-ASR-206 se připojuje samostatně na výstup družicového přijímače (např. SC-R-101 nebo SC-RSS-201) nebo mezi družicový přijímač a televizní modulátor (např. SC-STM-101)  nebo VKV stereofonní rozhlasový modulátor (např. SC-SFM-101). Vstupní konektor BB IN na družicovém demodulátoru se spojí s konektorem BB OUT na družicovém přijímači. Demodulovaný nf signál se odebírá z výstupních konektorů AUDIO OUT L/R nebo AUDIO AUX.

  5.4 NAPÁJENÍ

Pro napájení demodulátoru družicového rozhlasu SC-ASR-206 je určen zejména napájecí zdroj typ NZS-155/A, který zabezpečuje parametry podle čl.3.3. Je možné použít také jiný zdroj, schválený autorizovanou zkušebnou a čs. spoji, který má vlastnosti podle čl.3.3 a zabezpečuje max. rušivé vyzařování podle čl. 3.4 těchto TP, případně ČSN 36 7211.