PŘELADITELNÝ DIGITÁLNÍ KONVERTOR ZPĚTNÉHO SMĚRU PRO PŘENOS DAT V KABELOVÉM ROZVODU

1.       Stručný popis přeladitelného konvertoru pro přenos digitálních signálů

Přeladitelný digitální konvertor v provedení 19“ se skládá z UP-Konvertorů SC-DCU-401, DOWN-Konvertorů SC-DCD-402 a montážní skříně  SC-DCR-403. Do jedné montážní skříně je možno umístit buď 5 konvertorů UP nebo 5 konvertorů DOWN.

V prvním bloku konvertoru (dále jen UP konvertor ) se překládá pásmo vstupních kmitočtů 6.5 až 34 MHz přes mezifrekvenční kmitočet 932.5 až 960 MHz na výstupní kmitočet 40 až 800MHz. V druhém bloku konvertoru (dále jen DOWN konvertor ) se překládá vstupní kmitočet v pásmu 40 až 800MHz přes mezifrekvenční kmitočet 934,5 až 962MHz na výstupní kmitočet kanálu v pásmu 6,5 až 34MHz.   

1.1.   UP konvertor SC-DCU-401 

Skládá se ze dvou dílů:

-          vstupní díl 

Tento díl převádí vstupní signály v pásmu 6,5 až 34MHz do pásma vnitřní mf 932.5 - 960 MHz.Obsahuje vstupní filtr (dolní propust), elektronický atenuátor, zesilovač, směšovač, pevný oscilátor 926MHz, mf filtr SAW a výstupní zesilovač. Dále je v tomto dílu generátor pilotního signálu 6,0MHz. Ten slouží jako referenční kmitočet pro všechny PLL v konvertoru UP, dále pro řízení úrovně konvertoru DOWN a jako zdroj referenčního kmitočtu pro obvody PLL konvertoru DOWN.

-          výstupní díl 

Tento díl převádí vstupní signály v pásmu vnitřní mf 932.5 - 960 MHz na výstupní signál v pásmu 40 až 800MHz. Výstupní kmitočet je možné nastavovat buď v zadaném rastru (typicky 40MHz) nebo plynule v celém pásmu s krokem 1MHz.
Obsahuje vstupní MF filtr (SAW),  zesilovač, směšovač, laditelný oscilátor , elektronický atenuátor, výstupní filtr a výstupní zesilovač. Tento díl obsahuje také řídící mikroprocesor, který přes datovou sběrnici ovládá oba díly.

1.2.   DOWN konvertor SC-DCD-402 

Skládá se ze dvou dílů:

-          vstupní díl 

Tento díl převádí vstupní signály v pásmu 40 až 800MHz do pásma vnitřní mf 934.5 - 962 MHz. Vstupní kmitočet je možné nastavovat buď v zadaném rastru (typicky 40MHz) nebo plynule v celém pásmu s krokem 1MHz.
Obsahuje vstupní filtr (dolní propust), elektronický atenuátor, zesilovač, směšovač, laditelný oscilátor , mf filtr SAW a výstupní zesilovač. Tento díl obsahuje také řídící mikroprocesor, který přes datovou sběrnici ovládá oba díly.

-          výstupní díl 

Tento díl převádí vstupní signály v pásmu vnitřní mf 934.5 - 962 MHz na výstupní signál v pásmu 6,5 až 34MHz.Obsahuje vstupní MF filtr (SAW),  zesilovač, směšovač, pevný oscilátor 928MHz, elektronický atenuátor, výstupní filtr a výstupní zesilovač.Tento díl také obsahuje přijímač pilotního signálu 6,0MHz, který slouží jako referenční kmitočet pro všechny PLL v konvertoru.   

1.3.   Montážní skříň SC-DCR-403   

Montážní skříň slouží k osazení buď 5 jednotek UP – konvertorů nebo 5 jednotek DOWN konvertorů. Je vybavena ventilátory, napájecím zdrojem a ovládacím panelem.

3.    Popis provedení konvertoru

Konvertor pro přenos digitálních signálů je možné dodávat v několika různých provedeních. Podle kmitočtového rozsahu výstupních (UP konvertor) a vstupních kmitočtů /DOWN konvertor) je možné dodávat následující provedení :

·       Provedení   I = omezený kmitočtový rozsah 60 až 420MHz

·       Provedení  II = úplný kmitočtový rozsah 60 až 780MHz

Podle způsobu ovládání je možné dodávat následující provedení :

·       MAN  =  řízení vstupních a výstupních úrovní pouze ručně pomocí trimrů (RP_UPIN, RP_UPOUT u konvertoru UP a RP_DOIN a RP_DOOUT u konvertoru DOWN). V tomto provedení také není použito vnější ovládání pomocí RS232.

·       EL  =  možnost řízení vstupních a výstupních úrovní elektronicky pomocí DA převodníků. U tohoto provedení dále osazeny detektor vstupní úrovně (signál UDET_IN) v konvertoru UP , v konvertoru DOWN osazen převodník pro měření úrovně pilotního signálu atd. Možnost ruční regulace však zůstává zachována – realizuje se přepnutí propojek v jednotlivých dílech. V tomto provedení je možné použít vnější propojení pomocí RS232. Pomocí tohoto rozhraní je možné jednotlivé díly ovládat, případně vyhodnocovat některé veličiny (vstupní úrovně, úrovně pilotního signálu , stavy PLL apod.)

3.    Popis konvertoru UP

3.1.   UP konvertor – vstupní díl UP IN

Vstupní zesilovač

Na vstupu dílu (konektor BB IN) je atenuátor 2dB, následuje dolní propust typu a odlaďovač kmitočtu 6 MHz. Následuje elektronický atenuátor s diodami PIN pro nastavení vstupní úrovně, který je ovládán signálem UREG_IN. Vstupní úroveň je možné regulovat buď ručně trimrem RP_UPIN nebo elektronicky pomocí DA převodníku , ovládaného sběrnicí I2C_1UI. Dále následuje odbočovač , v němž se signál rozděluje na přímou cestu signálu a odbočenou cestu pro detektor vstupního signálu. V přímé cestě signálu je korektor frekvenční charakteristiky, slučovač pilotního signálu 6MHz a atenuátor 4dB. Následuje jednostupňový symetrický zesilovač, atenuátor 2dB a dolní propust .

1. směšovač

Na vstupu směšovače je atenuátor 3dB, následuje vyvážený diodový směšovač a výstupní atenuátor 3dB, z něhož se signál vede na MF zesilovač. Signál oscilátoru se na směšovač přivádí z oddělovacího zesilovače.  

MF zesilovač

Signál ze směšovače se přivádí přes dolní a horní propust a atenuátor 2dB na filtr s povrchovou akustickou vlnou SAW. Dále následuje jednostupňový nesymetrický zesilovač a atenuátor 2dB. Výstupní mezifrekvenční signál 932.5 až 960 MHz se přivádí na výstupní konektor IF OUT na zadním panelu.  

Oscilátor 1

Oscilátor 1 pracuje na frekvenci 926 MHz. Napájecí napětí oscilátoru je filtrováno elektronickým filtrem. Signál z oscilátoru je odebírán vazební smyčkou, následuje dvoustupňový oddělovací zesilovač a signál oscilátoru o úrovni +17dBm je přiveden do směšovače. Kmitočet oscilátoru je odvozen z referenčního kmitočtu 6 MHz smyčkou PLL. Kmitočet fázového detektoru je 500 kHz.  

Referenční oscilátor 6 MHz

Referenční oscilátor 6 MHz je krystalem řízený oscilátor. Slouží ke generování pilotního kmitočtu a dále ke generování referenčních kmitočtů 6M_REF1 a 6M_REF2 pro obvody PLL v konvertoru UP. Kapacitním trimrem je možné jemně nastavit kmitočet tohoto oscilátoru. Dále následuje oddělovací zesilovač, z něhož se přes dolní propust signál přivádí na zesilovač a k jednotlivým obvodům PLL oscilátorů OSC1 a OSC2. Z oddělovacího zesilovače se signál oscilátoru 6 MHz dále přivádí přes regulátor úrovně a pásmovou propust na výstupní zesilovač pilotního signálu a přes dolní propust je přiveden na odbočovač.

Detektor vstupního signálu

Vzorek vstupního signálu se přivádí na dvoustupňový zesilovač a detektor. Úroveň vstupního signálu UDET_IN se čte pomocí A/D převodníku a přes sběrnici I2C_1UI je přivedena na procesor. Útlum vstupního atenuátoru (signál UREG_IN) se nastavuje buď trimrem RP_UIN nebo pomocí procesoru přes sběrnici I2C_1UI a převodník D/A.

3.2.   UP konvertor – výstupní díl UP OUT

MF zesilovač

MF signál přichází z konektoru IF IN přes atenuátor 2 dB na jednostupňový nesymetrický zesilovač. Následuje filtr s povrchovou akustickou vlnou SAW a dolní propust, která slouží k odfiltrování vyšších harmonických kmitočtů. Z něho je signál veden na 2. směšovač.

2. směšovač

Na vstupu směšovače je atenuátor 3dB, následuje vyvážený diodový směšovač a atenuátor 3dB. Signál z oscilátoru se na směšovač přivádí z oddělovacího zesilovače.

Výstupní zesilovač

Signál za směšovačem je filtrován dolní propustí, která potlačuje mezifrekvenční signál, signál oscilátoru a další produkty směšování.Následuje elektronický atenuátor s diodami PIN pro nastavení výstupní úrovně, který je ovládán signálem UREG_OUT. Výstupní úroveň je možné regulovat buď ručně trimrem RP_UPOUT nebo elektronicky pomocí DA převodníku , ovládaného sběrnicí I2C_2UO. Následuje symetrický dvojstupňový zesilovač s korekcí frekvenční charakteristiky a dolní propust. Výstupní signál je přes odbočovač přiveden buď přes atenuátor 2 dB na výstup RF OUT nebo z odbočovacího výstupu na pomocný výstup RF OUT AUX.

Výstupní signál je přes atenuátor přiveden na hlavní výstup. Napájecí napětí pro výstupní zesilovače je přivedeno přes elektronický spínač, který je ovládán signálem USW_OUT z procesoru. To umožňuje spínat výstupní vf signál konvertoru. V režimu OUTPUT SW  AUTO je výstupní signál odpojen, pokud nejsou oba obvody PLL zachyceny.

Oscilátor 2

Oscilátor 2 je přeladitelný v pásmu 1006 - 1726 MHz. Napájecí napětí oscilátoru je filtrováno elektronickým filtrem. Signál z oscilátoru je odebírán vazební smyčkou a zesílen dvoustupňovým oddělovacím zesilovačem. Signál oscilátoru o úrovni +17dBm je přiveden do směšovače. Kmitočet oscilátoru je odvozen z referenčního kmitočtu 6 MHz smyčkou PLL. Kmitočet fázového detektoru je 500 kHz.

Procesor

Procesor řídí všechny funkce konvertoru. Pomocí datové sběrnice DATA ovládá jednotlivé obvody v obou dílech (UP IN a UP OUT) pomocí sběrnic I2C a 4WBUS. Nastavení procesoru je možné ovládat jednotkou displeje přes interní sběrnici DISPLEJ nebo počítačem přes sběrnici RS232.

4.    Popis konvertoru DOWN

4.1.   DOWN konvertor – vstupní díl DOWN IN

Vstupní zesilovač

Ze vstupního konektoru RF IN je signál přes atenuátor 2dB přiveden na dolní propust. Následuje elektronický atenuátor s diodami PIN pro nastavení vstupní úrovně, ovládaný signálem DREG_IN. Vstupní úroveň je možné regulovat několika způsoby …

Dále následuje odbočovač, v němž se signál rozděluje na přímou cestu signálu a odbočenou cestu pro případné monitorování vstupního signálu. V přímé cestě signálu je korektor frekvenční charakteristiky a atenuátor 2dB. Následuje jednostupňový symetrický zesilovač, atenuátor 2dB a dolní propust. Z této propusti je signál přiveden na 1. směšovač.

1. směšovač

Na vstupu směšovače je atenuátor 3dB, následuje vyvážený diodový směšovač a atenuátor 3dB. Signál oscilátoru se na směšovač přivádí z oddělovacího zesilovače.

MF zesilovač

Signál ze směšovače se přivádí přes dolní propust a atenuátor 2dB na filtr s povrchovou akustickou vlnou SAW. Dále následuje jednostupňový nesymetrický zesilovač a atenuátor 2dB. Výstupní mezifrekvenční signál 934.5 až 962 MHz se přivádí na výstupní konektor IF OUT na zadním panelu.

Oscilátor 2

Oscilátor 2 je přeladitelný v pásmu 1008 - 1728 MHz. Napájecí napětí oscilátoru je filtrováno elektronickým filtrem. Signál z oscilátoru je odebírán vazební smyčkou a zesílen dvoustupňovým oddělovacím zesilovačem. Signál oscilátoru o úrovni +13dBm je přiveden do směšovače. Kmitočet oscilátoru je odvozen z referenčního kmitočtu 6 MHz smyčkou PLL. Kmitočet fázového detektoru je 500 kHz.

4.2.   DOWN konvertor – výstupní díl DOWN OUT

MF zesilovač

MF signál přichází z konektoru IF IN přes atenuátor 2 dB na jednostupňový nesymetrický zesilovač. Následuje filtr s povrchovou akustickou vlnou SAW a dolní propust, která slouží k odfiltrování vyšších harmonických kmitočtů. Z něho je signál veden na 2. směšovač.

2. směšovač

Na vstupu směšovače je atenuátor 3dB, následuje diodový směšovač a atenuátor 3dB. Odtud je signál veden na výstupní zesilovač a na obvody zpracování pilotního signálu. Signál oscilátoru se na směšovač přivádí z oddělovacího zesilovače.

Oscilátor 1

Oscilátor 1 pracuje na frekvenci 928 MHz. Napájecí napětí oscilátoru je filtrováno elektronickým filtrem. Signál z oscilátoru je odebírán vazební smyčkou, následuje dvoustupňový oddělovací zesilovač a signál oscilátoru o úrovni +17dBm je přiveden do směšovače. Kmitočet oscilátoru je odvozen z referenčního kmitočtu 6 MHz smyčkou PLL. Kmitočet fázového detektoru je 500 kHz.

Výstupní zesilovač

Signál za směšovačem je filtrován dolní propustí, která potlačuje mezifrekvenční signál, signál oscilátoru a další produkty směšování.

Následuje elektronický atenuátor s diodami PIN pro nastavení výstupní úrovně, který je ovládán signálem DREG_OUT. Výstupní úroveň je možné regulovat buď ručně trimrem RP_DOOUT nebo elektronicky pomocí DA převodníku, ovládaného sběrnicí I2C_1DO. Následuje symetrický dvojstupňový zesilovač s korekcí frekvenční charakteristiky a dolní propust. Výstupní signál je přes odbočovač přiveden buď přes atenuátor 2 dB na hlavní výstup BB OUT nebo z odbočovacího výstupu na pomocný výstup BB OUT AUX.  Napájecí napětí pro výstupní zesilovač je přivedeno přes elektronický spínač, který je ovládán signálem DSW_OUT z procesoru. To umožňuje spínat výstupní vf signál konvertoru. V režimu OUTPUT SW  AUTO je výstupní signál odpojen, pokud nejsou oba obvody PLL zachyceny.

Obvody zpracování pilotního signálu 6 MHz

Signál základního pásma 6 až 34MHz , který obsahuje také pilotní signál 6,0MHz, je z výstupu 2. směšovače přiveden přes oddělovací zesilovač na úzkopásmovou pásmovou propust. Výstupní filtrovaný signál je přiveden jednak na detektor úrovně a jednak na obvody PLL referenčního oscilátoru 6MHz. V detektoru úrovně se vyhodnocuje úroveň pilotního signálu (indikace pomocí LEDD4). Jako signál PI_LEV je přiveden na AD převodník. Z něho je pomocí sběrnice I2C_1DO údaj o velikosti vstupního signálu případně přiveden na procesor. Signál z filtru 6MHz je dále přiveden jako referenční signál na obvod PLL referenčního krystalového oscilátoru 6 MHz.

Referenční oscilátor 6 MHz a PLL

Referenční oscilátor 6 MHz je krystalem řízený oscilátor. Slouží ke generování referenčních kmitočtů 6M_REF1 a 6M_REF2 pro obvody PLL v konvertoru DOWN. Dále následuje oddělovací zesilovač, z něhož se přes dolní propust signál přivádí na zesilovač a k jednotlivým obvodům PLL oscilátorů OSC1 a OSC2.

Procesor

Procesor řídí všechny funkce konvertoru. Pomocí datové sběrnice DATA ovládá jednotlivé obvody v obou dílech (DOWN IN a DOWN OUT) pomocí sběrnic I2C a 4WBUS. Nastavení procesoru je možné ovládat jednotkou displeje přes interní sběrnici DISPLEJ nebo počítačem přes sběrnici RS232.

5.    Popis předního panelu konvertoru UP

5.1.   UP konvertor – vstupní díl UP IN

Na předním panelu se nachází datový konektor DATA, zelená dioda LEDU1 a trimr RP_UPIN. Trimr UP_IN slouží k nastavení vstupní úrovně v provedení s čistě manuálním ovládáním. Zelená dioda LEDU1 indikuje napájecí napětí. Datový konektor DATA je propojen s datovým konektorem druhého dílu UP_OUT pomocí 16-ti žilového datového kabelu.

5.2.   UP konvertor – výstupní díl UP OUT

Na předním panelu se nachází datový konektor DATA, konektor ovládání DISPLEJ/RS232 , dvě diody LEDU2 a LEDU3 a trimr RP_UPOUT.Trimr RP_UPOUT slouží k nastavení výstupní úrovně v provedení s čistě manuálním ovládáním.Zelená dioda LEDU2 indikuje má dvě funkce

Červená dioda LEDU3 indikuje chyby

Datový konektor DATA je propojen s datovým konektorem druhého dílu UP_IN pomocí 16-ti žilového datového kabelu. Datový konektor DISPLEJ/RS232 slouží k připojení LCD displeje nebo vnějšího ovládání pomocí sběrnice RS232.

6.    Popis předního panelu konvertoru DOWN

6.1.   DOWN konvertor – vstupní díl DOWN IN

Na předním panelu se nachází datový konektor DATA, konektor ovládání DISPLEJ/RS232 , dvě diody LEDD1 a LEDD2 a trimr RP_DOIN. Trimr RP_DOIN slouží k nastavení vstupní úrovně v provedení s čistě manuálním ovládáním. Zelená dioda LEDD1 indikuje má dvě funkce

Červená dioda LEDD2 indikuje chyby

Datový konektor DATA je propojen s datovým konektorem druhého dílu DOWN_OUT pomocí 16-ti žilového datového kabelu. Datový konektor DISPLEJ/RS232 slouží k připojení LCD displeje nebo vnějšího ovládání pomocí sběrnice RS232.

6.2.   DOWN konvertor – výstupní díl DOWN OUT 

Na předním panelu se nachází datový konektor DATA, tři diody LEDD3 , LEDD4 a LEDD5 a trimr RP_DOOUT. Trimr RP_DOOUT slouží k nastavení výstupní úrovně v provedení s čistě manuálním ovládáním. 

Zelená dioda LEDD3 indikuje napájecí napětí.

Zelená dioda LEDD4 indikuje přítomnost pilotního signálu

Žlutá dioda LEDD5 indikuje chyby

Datový konektor DATA je propojen s datovým konektorem druhého dílu DOWN_IN pomocí 16-ti žilového datového kabelu.

7.    Popis zadních panelů

7.1.   UP konvertor – vstupní díl UP IN

Na zadním panelu se nachází vstupní konektor signálu BB (konektor F), výstupní konektor signálu IF (konektor typu SMB). Dále se na panelu nachází 10-ti pinový napájecí konektor.

7.2.   UP konvertor – výstupní díl UP OUT

Na zadním panelu se nachází výstupní konektor signálu RF OUT (konektor F), pomocný monitorovací výstup RF OUT AUX (konektor typu SMB) a vstupní konektor signálu IF (konektor typu SMB). Dále se na panelu nachází 10-ti pinový napájecí konektor.

7.3.   DOWN konvertor – vstupní díl DOWN IN

Na zadním panelu se nachází vstupní konektor signálu RF (konektor F), výstupní konektor signálu IF (konektor typu SMB). Dále se na panelu nachází 10-ti pinový napájecí konektor.   

7.4.   DOWN konvertor – výstupní díl DOWN OUT

Na zadním panelu se nachází výstupní konektor signálu BB OUT (konektor F), pomocný monitorovací výstup BB OUT AUX (konektor typu SMB) a vstupní konektor signálu IF (konektor SMB). Dále se na panelu nachází 10-ti pinový napájecí konektor.

8.    Základní parametry konvertoru

8.1.       UP konvertor   

Popis

Minimálně

Typicky

Poznámka

Vstupní kmitočtový rozsah

  

6,5 až 34MHz

  

Výstupní kmitočtový rozsah

  

40 až 800MHz

  

Výstupní kmitočtový rozsah – prov. I

  

60 až 420MHz

Pozn. 1

Výstupní kmitočtový rozsah – prov. II

  

60 až 780MHz

Pozn. 1

Kmitočet pilotního signálu

  

6,0MHz

  

Výstupní kanálový rastr

  

40MHz

  

Krok plynulého ladění

  

1MHz

  

  

  

  

  

Vstupní VF úroveň (BB IN)- nosná

  

90dBmV

Pozn. 2

Výstupní VF úroveň (RF OUT)

  

100dBmV

Pozn.2, Pozn.3

Výstupní úroveň pilotního signálu (nom)

  

94dBmV

Pozn.2, Pozn. 3

Změna úrovně s teplotou (+5° až +40°)

2dB

  

  

Změna úrovně (7,0 – 34MHz)

3dB

  

  

  

  

  

  

Fázový šum (ofset 10kHz)

-85dBc

  

  

Fázová modulace oscilátorů

-65dBc

  

  

Intermodulační produkty

-53dB

  

  

Potlačení rušivých produktů

  

  

  

< 840MHz

-55dB

  

  

> 840MHz

-45dB

  

  

Potlačení zrcadlového pásma

  

  

  

6 – 15MHz

-50dB

  

  

15 – 34MHz

-55dB

  

  

  

  

  

  

Jmenovitá impedance

  

75W

  

Útlum odrazu na vstupu

  

  

  

6,5 - 8MHz

10dB

  

Pozn. 4

8 – 34MHz

16dB

  

  

Útlum odrazu na výstupu (40 – 800MHz)

12dB

  

  

  

Konektory

  

  

  

hlavní vstupní a výstupní

F zásuvka

  

  

Pomocné vstupní a výstupní

SMB vidlice

  

  

Napájecí napětí jmenovité

+ 12V

  

  

Povolená tolerance napájecího napětí

-0,5V / +1,5V

  

  

Proudový odběr

  

800mA

  

Vstupní díl UP_IN

  

360mA

  

Výstupní díl UP_OUT

  

260mA / 440mA

Pozn. 5

Hmotnost

  

  

  

Vstupní díl UP_IN

  

0,65 kg

  

Výstupní díl UP_OUT

  

0,65 kg

  

Teplotní rozsah

+5° až +40°

0° až +45°

  

Poznámky:
Pozn. 1  rozsah přeladění konvertoru střední frekvence kanálu
Pozn. 2  jmenovitá úroveň pro každou nosnou, celkem 6 nosných
Pozn. 3  maximální výstupní úroveň, úroveň nastavitelná  o -10dB
Pozn. 4  vliv odlaďovače 6,0MHz
Pozn. 5  proudový odběr pro VYPNUTÝ/ZAPNUTÝ koncový stupeň  ( USW_OUT  =  OFF / ON)

8.2.   DOWN konvertor 

Popis

Minimálně

Typicky

Poznámka

Vstupní kmitočtový rozsah

  

40 až 800MHz

  

Vstupní kmitočtový rozsah – prov. I

  

60 až 420MHz

  

Vstupní kmitočtový rozsah – prov. II

  

60 až 780MHz

Pozn. 1

Výstupní kmitočtový rozsah

  

6,5 až 34MHz

Pozn. 1

Kmitočet pilotního signálu

  

6,0MHz

  

Výstupní kanálový rastr

  

40MHz

  

Krok plynulého ladění

  

1MHz

  

  

  

 

  

Vstupní VF úroveň (RF IN)- jmenovitá

  

75dBmV

Pozn. 2

Vstupní VF úroveň (RF IN)- maximální

  

95dBmV

  

Výstupní VF úroveň (BB OUT)

  

98dBmV

Pozn.2, Pozn.3

Změna úrovně s teplotou (+5° až +40°)

2dB

  

  

Změna úrovně (7,0 – 34MHz)

3dB

  

  

 

 

  

 

Fázový šum (ofset 10kHz)

-85dBc

  

 

Fázová modulace oscilátorů

-65dBc

  

 

Intermodulační produkty

-53dB

  

 

Potlačení rušivých produktů

  

 

< 840MHz

-55dB

  

 

> 840MHz

-45dB

  

 

Potlačení zrcadlového pásma

  

 

     

 

     

 

 

 

  

 

Jmenovitá impedance

75W

Útlum odrazu na výstupu

 

 

6,5 - 8MHz

10dB

Pozn. 4

8 – 34MHz

14dB

 

Útlum odrazu na vstupu (40 – 800MHz)

12dB

 

 

Konektory

 

 

hlavní vstupní a výstupní

F zásuvka

 

Pomocné vstupní a výstupní

SMB vidlice

 

Napájecí napětí jmenovité

+ 12V

 

Povolená tolerance napájecího napětí

-0,5V / +1,5V

 

Proudový odběr

830mA

Vstupní díl UP_IN

360mA

Výstupní díl UP_OUT

290mA / 470mA

Pozn. 5

Hmotnost

 

 

Vstupní díl UP_IN

0,65kg

Výstupní díl UP_OUT

0,65kg

Teplotní rozsah

+5° až +40°

0° až +45°

 

 

Poznámky:
Pozn. 1  rozsah přeladění konvertoru střední frekvence kanálu
Pozn. 2  jmenovitá úroveň pro každou nosnou, celkem 6 nosných
Pozn. 3  maximální výstupní úroveň, úroveň nastavitelná  o -10dB
Pozn. 4  vliv odlaďovače 6,0MHz
Pozn. 5  proudový odběr pro VYPNUTÝ/ZAPNUTÝ koncový stupeň  ( DSW_OUT  =  OFF / ON)  

 celý konvertor UP/ DOWN je osazen na mezifrekvenci filtry SAW, celkem jsou v přenosové trase zapojeny 4 filtry SAW. Zvlnění celkové kmitočtové charakteristiky trasy (konvertor UP – konvertor DOWN) je závislé na součtu zvlnění kmitočtových charakteristik jednotlivých filtrů SAW. Snížení zvlnění kmitočtové charakteristiky by bylo možné dosáhnout použitím filtrů SAW s menším zvlněním kmitočtové charakteristiky.

9.    Tabulka kmitočtů

Výstupní (vstupní) frekvenční rozsah 
-          Kmitočet krajů pásma                                         40 až 800 MHz
-          Rozsah středních kmitočtů                                   60 až 780 MHz
Vstupní (výstupní) kmitočtový rozsah                         6,5 až 34MHz
Kmitočtový rozsah vnitřní MF UP/DOWN                932.5 až 960 MHz/934,5 až 962MHz
Kmitočet pilotního signálu                                         6 MHz
Výstupní kanálový rastr                                             40 MHz
Kmitočet pevného oscilátoru UP/DOWN                 926 MHz /928MHz

 Střední kmitočet kanálu            kmitočet oscilátoru UP/DOWN

    Kanál 1                      60 MHz                      1 006 MHz / 1008 MHz
    Kanál 2                    100 MHz                      1 046 MHz
    Kanál 3                    140 MHz                      1 086 MHz
    Kanál 4                    180 MHz                      1 126 MHz
    Kanál 5                    220 MHz                      1 166 MHz
    Kanál 6                    260 MHz                      1 206 MHz
    Kanál 7                    300 MHz                      1 246 MHz
    Kanál 8                    340 MHz                      1 286 MHz
    Kanál 9                    380 MHz                      1 326 MHz
    Kanál 10                   420 MHz                      1 366 MHz
    Kanál 11                   460 MHz                      1 406 MHz
    Kanál 12                   500 MHz                      1 446 MHz
    Kanál 13                   540 MHz                      1 486 MHz
    Kanál 14                   580 MHz                      1 526 MHz
    Kanál 15                   620 MHz                      1 566 MHz
    Kanál 16                   660 MHz                      1 606 MHz
    Kanál 17                   700 MHz                      1 646 MHz
    Kanál 18                   740 MHz                      1 686 MHz
    Kanál 19                   780 MHz                      1 726 MHz

Následující kanály není možné ve stávajícím provedení použít)

    Kanál 20                   820 MHz                      1 766 MHz
    Kanál 21                   860 MHz                      1 806 MHz
¨   Kanál 22                   900 MHz                      1 846 MHz