ÚČASTNICKÉ FILTRY (základní informace)

Účastnické filtry jsou určeny pro vytváření několika úrovní programové nabídky v televizních kabelových rozvodech. Použití těchto filtrů umožní jednoduchým způsobem zabezpečit, aby jednotliví účastníci přijímali pouze takovou programovou skladbu, kterou mají předplacenou.

Filtr zabezpečí odfiltrování určitého kmitočtového pásma, ve kterém se vysílají programy z vyšší programové nabídky. Filtry jsou vyráběny na zakázku podle potřeby jednotlivých odběratelů. Běžně jsou montovány do krabiček o rozměrech 102 X 32 X 22mm nebo 72 x 32 x 22 mm (pocínovaný plech), které je možno dále zabudovat např. do účastnických rozvaděčů. Jiný rozměr krabiček je po dohodě s odběratelem možný. Cena je stanovena pro každý typ filtru samostatně podle jeho složitosti a objednaného množství. Dodavatel zabezpečuje výrobu 1 kusu vzorku na odzkoušení zdarma.

Z hlediska použitého zapojení jsou dodávány filtry typu dolní propust, horní propust, kanálová zádrž, pásmová zádrž a kombinované verze. S ohledem na různá kmitočtová pásma jsou tyto filtry standartně vyráběny v pásmech VHF (do cca 300 MHz). V pásmech UHF je možné běžně realizovat filtr typu kanálová zádrž nebo úzkopásmová zádrž (v rozsahu cca 2 až 3 kanály).

Kombinované typy filtrů jsou složeny z několika jednoduchých filtrů, tj. např dolní propust a horní propust, dolní propust a pásmová zádrž nebo dolní propust, horní propust a pásmová zádrž.


TECHNICKÉ PODMÍNKY

Účastnické filtry 

 

TP FILTR 14/98
JKPOV 383 81

Výrobce : SATCO s.r.o., Berkovská 1 , 160 00 Praha 6 

Tyto technické podmínky (dále jen TP) platí pro výrobu, dodávky, předávání, projektování, montáž a provoz ÚČASTNICKÝCH FILTRŮ (dále jen FILTRŮ)

 

Zpracoval : ing. Kuncl

Datum : 25.5.1998


 

OBSAH

1. VŠEOBECNĚ
1.1 Použití FILTRŮ
1.2 Popis FILTRŮ
1.3 Údržba a provoz
1.4 Objednávání FILTRŮ
1.5 Dokumentace

2. DODÁVKY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA A SERVIS
2.1 Dodávky
2.2 Doprava a skladování
2.3 Záruka a servis

3. TECHNICKÉ POŽADAVKY A PARAMETRY
3.1 Klimatické podmínky
3.2 Provozní podmínky
3.3 Všeobecné vlastnosti
3.4 Elektrické vlastnosti
3.4.1 Parametry FILTRŮ typu DP
3.4.2 Parametry FILTRŮ typu HP
3.4.3 Parametry FILTRŮ typu PP
3.4.4 Parametry FILTRŮ typu BS
3.4.5 Parametry FILTRŮ typu CS
3.4.6 Parametry FILTRŮ typu C
3.4.7 Doplňující parametry
3.5 Rušivé vyzařování
3.6 Mechanické a klimatické vlastnosti
3.7 Homologace

4. ZKOUŠENÍ
4.1 Všeobecně

5. POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ A MONTÁŽ
5.1 Všeobecně
5.2 Montáž FILTRŮ

PŘÍLOHY
P.1 Typové štítky
P.2 Mechanické rozměry
P.3 Typické průběhy
P 2.1 FILTR typu DP
P 2.2 FILTR typu HP
P 2.3 FILTR typu PP
P 2.4 FILTR typu CS
P 2.5 FILTR typu C


 1.VŠEOBECNĚ

1.1 POUŽITÍ FILTRŮ

ÚČASTNICKÉ FILTRY slouží k zejména k omezení programové nabídky v Televizních kabelových rozvodech (dále jen TKR). Zařazují se obvykle do terciální sítě za tzv. domovní zesilovač. Konkrétní umístění je dáno strukturou konkrétního TKR a účelem použití.

Podle provedení jsou dodány následující FILTRY :

DP - dolní propust
HP - horní propust
PP - pásmová propust
BS - pásmová zádrž
CS - kanálová zádrž
C - kombinovaný filtr

1.2 POPIS FILTRŮ

FILTRY jsou konstrukčně provedeny v plně uzavřených a povrchově upravených kovových krabičkách (převážně z pocínovaného plechu) standartních rozměrů (viz. kap. 3.3). V krabičkách je umístěn jednostranný nebo oboustranný plošný spoj, na němž je osazen vlastní filtr. Jako přípojné body jsou použity F konektory, převážně typu zásuvka. Na přípojná místa FILTRŮ je možné přivést vf napětí o max. úrovni 120dBm V/75W . Napájecí napětí stejnosměrná ani střídavá není možno na FILTRY přivádět.

1.3 ÚDRŽBA A PROVOZ

FILTRY nevyžadují trvalou obsluhu a údržbu. Podle ČSN 36 7211, část 1 je však provozovatel povinen provádět pravidelné revize a kontroly.

1.4 OBJEDNÁVÁNÍ

V objednávce je potřeba uvádět :
a) typové označení
b) počet kusů
c) variantu podle následující specifikace

DPxxx - dolní propust
HPxxx - horní propust
PPyyyyyy - pásmová propust
BSyyyyyy - pásmová zádrž
CSzzz - kanálová zádrž
Cvvvvvv - kombinovaný filtr

kde : xxx = horní nebo dolní mezní kmitočet
yyyyyy = dolní a horní mezní kmitočet
zzz = číslo kanálu nebo střední kmitočet
vvvvvv = zkrácené označení pásem nebo označení podle odběratele

1.5 DOKUMENTACE

Součástí dodávky FILTRŮ je dokumentace ve smyslu ČSN 36 7211, část 2, čl.22, která je obsažena v těchto TP. Při dodávce 1ks i více ks od jednoho typu zařízení se dodává 1ks těchto TP. Návod na opravu a seznam náhradních dílů se nedodává. Opravy vždy zabezpečuje výrobce nebo jím pověřená organizace.

Ke každému výrobku nebo dodávce se dodává Záruční list.

Na zvláštní objednávku může výrobce dodat “Měřicí a zkušební protokol “ všech parametrů uvedených v těchto TP.

2. DODÁVKY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA A SERVIS

2.1 DODÁVKY

FILTRY dodává výrobce na základě písemné objednávky. Další podmínky dodávky jsou předmětem dohody nebo hospodářské smlouvy mezi výrobcem a odběratelem.

2.2 DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

FILTRY se smí přepravovat v krytých dopravních prostředcích a musí být chráněny před přímými účinky povětrnostních vlivů. Zařízení se přepravuje a skladuje ve vhodném obalu tak, aby se zamezilo nadměrnému namáhání vibracemi, otřesy, rázy apod. Skladuje se v suchých větraných prostorách (skladech), jejichž klimatické podmínky odpovídají alespoň čl. 3.1 těchto TP. Konkrétní forma dopravy a skladování je předmětem dohody nebo hospodářské smlouvy mezi výrobcem a odběratelem.

2.3 ZÁRUKA A SERVIS

Na FILTRY poskytuje výrobce záruku v trvání 12 měsíců od dne předání zařízení odběrateli. Výrobce zodpovídá za vlastnosti výrobku dané těmito TP po celou dobu záruky. Záruka se nevztahuje na vady a poruchy , které byly způsobeny nesprávnou instalací a používáním FILTRŮ, nesprávnou dopravou a skladováním (tj. za jiných podmínek než udávají tyto TP), poškozením při dopravě a skladování a připojením jiných signálů na příslušná přípojná místa než uvádějí tyto TP. Na přípojná místa není možno připojit žádná stejnosměrná nebo střídavá napájecí napětí (viz. kap.1.2). Záruka se též nevztahuje na vady a poruchy, které byly způsobeny jakýmkoliv zásahem do FILTRŮ.

Záruční opravy zajišťuje výrobce. Pokud to bude technicky možné, budou zpravidla řešeny (po dohodě mezi výrobcem a dodavatelem) výměnným způsobem.

Pozáruční servis a opravy zajišťuje výrobce nebo jím pověřená organizace na základě objednávky.

3. TECHNICKÉ POŽADAVKY A PARAMETRY

3.1 KLIMATICKÉ PODMÍNKY

FILTRY jsou určeny pro provoz v klimatických podmínkách určených ČSN 36 7211, část 2, čl.30 , tj. v temperovaných prostorách v rozsahu teplot 0oC až +40oC, relativní vlhkost vzduchu max. 80% při teplotě 25oC. V tomto teplotním rozmezí jsou také zachovány parametry zařízení. V teplotním rozmezí -10oC až +45oC nedojde k nevratným změnám nebo k poškození zařízení, ale nejsou zaručeny všechny parametry. Při použití FILTRŮ v technických nebo venkovních prostorách v teplotním rozsahu -10oC až +45oC a relativní vlhkosti vzduchu max. 90% při teplotě 25oC je potřeba zabezpečit umístění filtrů do vhodných krytů s krytím odpovídajícím příslušnému prostředí podle ČSN 33 2310a dalších souvisejících norem..

Okolní prostředí musí být bez agresivních výparů a plynů, s běžnou úrovní radiace, elektromagnetického pole, prašnosti, vibrací, otřesů atd. Jedná se tedy o prostředí obyčejné podle příslušných ČSN.

3.2 PROVOZNÍ PODMÍNKY

Použití a provozní podmínky FILTRŮ jsou dány zejména těmito TP, kap.1.1 , 1.2 a 3.1. Kromě toho je nutné zabezpečit, aby nedošlo k namáhání filtrů tahem, tlakem a ohybem. Montážní poloha FILTRŮ je libovolná.

3.3 VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

Hmotnost cca 50g
Rozměry 23x31x101 (127 až 134) mm
nebo 23x31x61 (87 až 94) mm
Vstupní /výstupní konektory F zásuvka
Dovolené vf napětí 120dBm V/75W
Dovolené ss a st napájecí napětí není možné připojit
Kmitočtový rozsah definovaných parametrů viz. kap. 3.4.1 až 3.4.7

3.4 ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI FILTRŮ

3.4.1 Parametry FILTRŮ typu DP

útlum odraz

zaruč. typ.

mezní kmitočet propustného pásma f2

20 MHz až 300 MHz

mezní kmitočet nepropust. pásma fh

cca 1,08x f2

Ao útlum v prop. pásmu

2dB

1dB

Ap útlum na kmitočtu f2

5dB

3dB

AZ útlum v nepropustném pásmu

-45dB

-50dB

Oz útlum odrazu v neprop. pásmu nedefinováno
Op útlum odrazu na kmit. f2 -10dB -12dB
v propustném pásmu -10dB -15dB

 3.4.2 Parametry FILTRŮ typu HP

útlum odraz
zaruč. typ.

mezní kmitočet propustného pásma f1

20 MHz až 300 MHz

mezní kmitočet nepropust. pásma fd

cca 0,92x f1

Ao útlum v prop. pásmu

2dB

1dB

Ap útlum na kmitočtu f1

5dB

3dB

AZ útlum v nepropustném pásmu

-45dB

-50dB

Oz útlum odrazu v neprop. pásmu nedefinováno
Op útlum odrazu na kmit. f1 -10dB -12dB
v propustném pásmu -10dB -15dB

3.4.3 Parametry FILTRŮ typu PP 

útlum odraz

zaruč. typ.

mezní kmitočty propustného pásma f1 , f2

20 MHz až 300 MHz

mezní kmitočty nepropust. pásma fd

cca 0,91 x f1

fh

cca 1,08 x f2

Ao útlum v prop. pásmu

2,5dB

1,5dB

Ap útlum na kmitočtu f1 , f2

5,5dB

3,5dB

AZ útlum v nepropustném pásmu

-42dB

-48dB

Oz útlum odrazu v neprop. pásmu nedefinováno
Op útlum odrazu na kmit. f1 f2 -10dB -12dB
v propustném pásmu -10dB -15dB

 3.4.4 Parametry FILTRŮ typu BS 

útlum odraz

zaruč. typ.

mezní kmitočty propustného pásma f1 , f2

20 MHz až 300 MHz

mezní kmitočty nepropust. pásma fd

cca 1,08 x f1

fh

cca 0,91 x f2

Ao útlum v prop. pásmu

2,5dB

1,5dB

Ap útlum na kmitočtu f1 , f2

5,5dB

3,5dB

AZ útlum v nepropustném pásmu

-42dB

-48dB

Oz útlum odrazu v neprop. pásmu nedefinováno
Op útlum odrazu na kmit. f1, f2 -10dB -12dB
v propustném pásmu -10dB -15dB

3.4.5 Parametry FILTRŮ typu CS

útlum odraz

zaruč. typ.

střední kmitočet nepropustného pásma fC

20 MHz až 300 MHz

mezní kmitočty propustného pásma f1

cca 0,97 x fC

f2

cca 1,05 x fC

Ao útlum v prop. pásmu

2,0dB

1,0dB

Ap útlum na kmitočtu f1 , f2

5,5dB

3,5dB

AZ útlum v nepropustném pásmu

-50dB

-55dB

Oz útlum odrazu v neprop. pásmu nedefinováno
Op útlum odrazu na kmit. f1, f2 cca -5dB
f1O dolní kmitočet, na němž je útlum odrazu min. -10dB 0,94 x fC
f2O horní kmitočet, na němž je útlum odrazu min. -10dB 1,08 x fC
v propustném pásmu -10dB -15dB

 3.4.6 Parametry FILTRŮ typu C

útlum odraz

zaruč. typ.

mezní kmitočty propustného pásma f11, f21 , f12 , f22

20 MHz až 300 MHz

mezní kmitočty nepropust. pásma fd1 , fd2

cca 0.91 x f1

fh1 , fh2

cca 1,08 x f2

Ao útlum v prop. pásmu

2,5dB

1,5dB

Ap útlum na kmitočtu f11, f21 , f12 , f22

5,5dB

3,5dB

AZ útlum v nepropustném pásmu

-42dB

-48dB

Oz útlum odrazu v neprop. pásmu nedefinováno
Op útlum odrazu na kmit. f11, f21 , f12 , f22 -9 dB -10dB
v propustném pásmu -10dB -13dB

3.4.7 Doplňující parametry

Průběh útlumu v propustném pásmu s dříve definovanými parametry je definován do kmitočtu cca 600MHz. Na kmitočtech 600 MHz až 860 MHz se může útlum zvětšit o cca -1 dB.

Průběh útlumu v nepropustném pásmu s dříve definovanými parametry je definován do kmitočtu cca 550MHz. Na kmitočtech 550 MHz až 860 MHz se může útlum zmenšit na cca -30 dB. Na zvláštní požadavek je možné zabezpečit v nepropustném pásmu 550 MHz až 800 MHz útlum cca -40dB.

Průběh útlumu odrazu v propustném pásmu s dříve definovanými parametry je definován do kmitočtu cca 600MHz. Na kmitočtech 600 MHz až 860 MHz se může útlum odrazu zvětšit až na -8 dB. 

3.5 RUŠIVÉ VYZAŘOVÁNÍ

Rušivý vyzářený výkon Pr nepřekračuje hodnotu 1.10-10W ve speciálních TV pásmech a 4.10-10W v normalizovaných TV pásmech. Útlum stíněním At je min. 75 dB.

3.6 MECHANICKÉ A KLIMATICKÉ VLASTNOSTI

FILTRY jsou konstruovány tak, že jejich odolnost proti mechanickým a klimatickým vlivům vyhovovala požadavkům ČSN 36 7211, část 2, článek 37 a 38. Použité prvky, materiály a suroviny mají takové vlastnosti, aby byla zaručená požadovaná stálost jejich mechanických a elektrických vlastností a tím i vlastností FILTRŮ.

3.7 HOMOLOGACE

O technické způsobilosti FILTRŮ pod označením FILTRY k provozu v České republice, rozhodl Český telekomunikační úřad dne 15.7.1998 pod č.j. 117634/98, schvalovací značka ČTÚ 1998 1 S 235.

4. ZKOUŠENÍ

4.1 VŠEOBECNĚ

Zkušební prostředí je podle ČSN 36 7211, část 2, čl.71. Měřicí přístroje a metody měření musí odpovídat požadavkům ČSN 36 7211, část 2, čl. 77 až 86. Měřicí přístroje a metody lze nahradit rovnocennými přístroji a metodami, které zabezpečí srovnatelnost výsledků měření. Zkušební prostředí a měřicí metody odpovídají také oborové normě ONS 36 6090 Českých radiokomunikací a.s.

5. POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ A MONTÁŽ

5.1 VŠEOBECNĚ

V těchto TP jsou uvedeny parametry a vlastnosti FILTRŮ, které jsou určeny především pro použití v televizních kabelových rozvodech a k přenosu a úpravě vf signálů Použití v jiných aplikacích je možné nejlépe po předchozím souhlasu výrobce.

5.2 MONTÁŽ FILTRŮ

FILTRY se montují v libovolné poloze. FILTRY není potřeba zvlášť upevňovat. Montují se buď přímo na kabel přes odpovídající konektory nebo na jiné prvky TKR (např. zesilovače, rozbočovače apod) opět pomocí příslušných konektorů. Z důvodů dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí FILTRY umísťovat do blízkosti zdrojů tepla, prachu, vibrací apod. Při montáži je nutné používat pouze takové koaxiální kabely a konektory, které splňují požadavky na útlum stínění podle ČSN 36 72 11.

6. PŘÍLOHY

P2. Mechanické rozměry