PÁSMOVÝ VKV ZESILOVAČ SC-FMA-101 (základní informace)

VKV pásmový zesilovač SC-FMA-101 slouží k pásmovému zesílení kmitočtů v pásmu 87,5 MHz až 108 MHz. Je určen zejména pro použití v systémech televizních kabelových rozvodů a společných televizních antén. Je dodáván buď v základním modulovém provedení nebo na zvláštní objednávku v typizované 19" mechanice.

Vstupní signál je přiveden ze vstupního konektoru na pásmový filtr Cauerova typu, za nímž následuje přepínač jmenovitého zisku, kterým je do signálové cesty zařazen buď útlumový člen (zisk 30 dB), nebo předzesilovač (zisk 50 dB). Dále následuje odlaďovač III. TV pásma a PIN attenuaátor, kterým je možné měnit zisk v rozsahu 0 dB až -40 dB vůči nominální hodnotě nastavené přepínačem zisku. Za PIN attenuátorem následuje nízkoúrovňový zesilovač, jehož součástí je odlaďovač nežádoucího signálu. Za tímto zesilovačem následuje přizpůsobovací filtr , koncový zesilovač s detektorem výstupní úrovně a výstupní filtr.

Na předním panelu VKV pásmového zesilovače jsou umístěny dva přepínače a tři odporové víceotáčkové trimry. Tyto ovládací prvky umožňují obsluze volbu jmenovitého zisku, druhu provozu (ruční nebo automatické řízení zisku), nastavení požadované úrovně výstupního signálu a nastavení odlaďovače. Dále jsou na předním panelu vstupní, výstupní a napájecí konektory. Zařízení je napájeno stejnosměrným napětím +15V z externího zdroje (např. zdroj NZS-15 dodávaný firmou SATCO). Zesilovač má jmenovitou velikost zesílení 30 dB a 50 dB, přepínatelnou přepínačem na předním panelu. Může pracovat ve dvou režimech:

- MAN: lineární zesílení, jehož velikost je dána polohou přepínače 30dB/50 dB. Plynule lze zesílení snížit regulačním prvkem LEVEL MAN s útlumem 0dB až -30dB.

- AUTO: je zařazeno automatické řízení výstupní úrovně, která podle úrovně vstupních signálů řídí zesílení tak, aby výstupní úroveň byla na zvolené hodnotě v pásmu 109dBuV až 97 dBuV.

Pro případ výskytu jednoho signálu, který svou úrovní převyšuje ostatní signály, je zesilovač vybaven odlaďovačem NOTCH. Tento odlaďovač je možné přeladit v pásmu 65 MHz až 130 MHz.


TECHNICKÉ PODMÍNKY

Pásmový VKV zesilovač

SC - FMA - 101

TP ASR 09/96
JKPOV 383 81

Výrobce : SATCO s.r.o., Berkovská 1 , 160 00 Praha 6 

Tyto technické podmínky (dále jen TP) platí pro výrobu, dodávky, předávání, projektování, montáž a provoz pásmového VKV zesilovače

Zpracoval : ing. Kuncl 

Datum : 4.12.1996


Obsah: 

1. Všeobecně
1.1 Použití pásmového VKV zesilovače
1.2 Popis pásmového VKV zesilovače
1.3 Obsluha
1.4 Údržba a provoz
1.5 Objednávání
1.6 Dokumentace
1.7 Příslušenství 

2. Dodávky, doprava a skladování, záruky a servis
2.1 Dodávky
2.2 Doprava a skladování
2.3 Záruka a servis 

3. Technické požadavky a parametry
3.1 Klimatické podmínky
3.2 Provozní podmínky
3.3 Všeobecné vlastnosti
3.4 Elektrické vlastnosti pásmového VKV zesilovače

3.4.1 Parametry výstupního signálu
3.4.2 Parametry vstupního signálu
3.4.3 Přenosové parametry

3.5 Odolnost proti rušivým vlivům
3.6 Rušivé vyzařování
3.7 Mechanické a klimatické vlastnosti
3.8 Odrušení

3.9 Homologace

 4. Zkoušení

4.1 Všeobecně
4.2 Kontrola proudového odběru
4.3 Kontrola kvality výstupního signálu
4.4 Kontrola funkce ARZ 

5. Pokyny pro projektování, montáž a nastavení
5.1 Všeobecně
5.2 Montáž pásmového VKV zesilovače
5.3 Nastavení provozních podmínek
5.4 Napájení 

6. Přílohy:
Obr.1A Přední panel
Obr.1 Blokové schéma pásmového VKV zesilovače
Obr.2 Přední panel a ovládací prvky
Obr.3 Propojovací schéma
(Příl.1 Osvědčení pro použití v TKR)


 1. VŠEOBECNĚ 

1.1 Použití pásmového VKV zesilovače 

Pásmový VKV zesilovač SC-FMA-101 je určen k zesílení signálů v pásmu od 87,5 MHz do 108 MHz z vnějšího signálového zdroje (anténa) a přímému zavedení těchto signálů do TKR bez konverze kmitočtu. Pásmový VKV zesilovač se dodává v několika základních variantách. Označení varianty je případně uvedeno za typovým označením SC-FMA-101 a je od něho odděleno lomítkem, případně pomlčkou. Základní varianty jsou zejména : 

SC-FMA-101 základní varianta ve standartní mechanice (modulové provedení)

SC-FMA-101/19 varianta v 19” mechanice 

Ve standartním modulovém provedení je zařízení určeno k montáži na základní rám nebo desku ve svislé poloze, v provedení /19 je zařízení zabudováno do standartní 19” skříně.

V průběhu výroby , zejména na zvláštní přání odběratelů, mohou vznikat další varianty, které však nemají vliv na základní technické parametry. Jedná se zejména o doplnění dalšími obvody apod. Parametry vstupních a výstupních signálů jsou dány těmito TP, zejména čl.3.4 - Elektrické vlastnosti. Jedná se především o tyto základní parametry:

frekvenční rozsah 87,5MHz až 108MHz

jmenovitá výstupní úroveň 108 dBµV

jmenovité zesílení Gjm 30dB / 50dB

vstupní impedance 75Ohm

výstupní impedance 75Ohm

druh provozu AUTO/MANUAL

maximální vstupní úroveň v režimu AUTO 120 dBµV (Gjm = 30dB)

100 dBµV (Gjm = 50dB)

 1.2 Popis pásmového VKV zesilovače 

Na obr.1 v příloze je znázorněno blokové schéma FMZ, typ SC-FMA-101. Vstupní signál je přiveden ze vstupního konektoru na pásmový filtr Cauerova typu, za nímž následuje přepínač PŘ1 jmenovitého zisku, kterým je do signálové cesty zařazen buď útlumový člen (zisk 30dB), nebo předzesilovač (zisk 50dB). Dále následuje odlaďovač 3.TV pásma a PIN atenuátor, kterým je možné měnit zisk v rozsahu 0dB až -40dB vůči nominální hodnotě nastavené přepínačem zisku PŘ1. Za PIN atenuátorem následuje nízkoúrovňový zesilovač, jehož součástí je odlaďovač nežádoucího signálu, a za tímto zesilovačem následuje přizpůsobovací filtr a koncový zesilovač. Za koncovým zesilovačem je zařazen výstupní filtr a detektor výstupní úrovně. Pásmový VKV zesilovač je vybaven automatickou regulací zisku (dále ARZ), kterou je možné přepínačem PŘ2 odpojit a zisk nastavovat manuálně. 

1.3 Obsluha 

Pro obsluhu pásmového VKV FM zesilovače slouží dva přepínače a tři odporové víceotáčkové trimry přístupné z předního panelu. Jmenovitý zisk FMZ je volen přepínačem PŘ1 a druh provozu je volen přepínačem PŘ2, kterým je možné zvolit ruční řízení zisku (MANUAL) nebo automatické řízení zisku (AUTO). Zisk zesilovače v režimu MANUAL se nastavuje trimrem RP2. V režimu AUTO se trimrem RP1 nastavuje požadovaná úroveň výstupního signálu. Odlaďovač se nastavuje trimrem RP3. V krajních polohách trimru RP3 je odlaďovač naladěn mimo pásmo VKV. Doporučené nastavení FMZ je uvedeno v části 5.3 těchto TP. 

1.4 Údržba a provoz 

Pásmový VKV zesilovač nevyžaduje trvalou obsluhu a údržbu. Podle ČSN 36 7211, část1 je však provozovatel povinný provádět pravidelné revize a kontroly. 

1.5 Objednávání 

V objednávce je potřeba uvádět:
a) typové označení
b) počet kusů
c) příslušenství (čl.1.7 těchto TP) 

1.6 Dokumentace 

Součástí dodávky zařízení SC-FMA-101 je dokumentace ve smyslu ČSN 36 7211, část 2, čl.22, která je obsažena v těchto TP. Při dodávce 1ks i více ks od jednoho typu zařízení se dodává 1ks těchto TP. Návod na opravu a seznam náhradních dílů se nedodává. Opravy vždy zabezpečuje výrobce nebo jím pověřená organizace. Ke každému výrobku nebo dodávce se dodává Záruční list. Na zvláštní objednávku může výrobce dodat “Měřicí a zkušební protokol “ všech parametrů uvedených v těchto TP. 

1.7 Příslušenství

Příslušenství dodávané s pásmovým VKV zesilovačem:
a) 1x propojovací kabel napájecí

Doplňkové příslušenství:
b) 2x propojovací kabel F-F krátký nebo dlouhý podle dohody s odběratelem 

2. DODÁVKY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA A SERVIS 

2.1 Dodávky 

Pásmový VKV zesilovač SC-FMA-101 dodává výrobce na základě písemné objednávky. Další podmínky dodávky jsou předmětem dohody nebo hospodářské smlouvy mezi výrobcem a odběratelem. 

2.2 Doprava a skladování 

Zařízení se smí přepravovat v krytých dopravních prostředcích a musí být chráněno před přímými účinky povětrnostních vlivů. Zařízení se přepravuje a skladuje ve vhodném obalu tak, aby se zamezilo nadměrnému namáhání vibracemi, otřesy atd. Skladuje se v suchých větraných prostorách (skladech), jejichž klimatické podmínky odpovídají alespoň čl.3.1 těchto TP. Konkrétní forma dopravy a skladování je předmětem dohody nebo hospodářské smlouvy mezi výrobcem a odběratelem. 

2.3 Záruka a servis 

Na pásmový VKV zesilovač SC-FMA-101 poskytuje výrobce záruku v trvání 12 měsíců od dne předání zařízení odběrateli. Výrobce zodpovídá za vlastnosti výrobku dané těmito TP po celou dobu záruky. Záruka se nevztahuje na vady a poruchy , které byly způsobeny nesprávnou instalací a používáním zařízení, nesprávnou dopravou a skladováním (tj. za jiných podmínek než udávají tyto TP), poškozením při dopravě a skladování a připojením jiných signálů nebo napájecích napětí na příslušná přípojná místa. Záruka se též nevztahuje na vady a poruchy, které byly způsobeny jakýmkoliv zásahem do zařízení a manipulací s jinými ovládacím prvky, než které jsou uvedeny v těchto TP.

Záruční opravy zajišťuje výrobce. Pokud to bude technicky možné, budou zpravidla řešeny (po dohodě mezi výrobcem a dodavatelem) výměnným způsobem. Pozáruční servis a opravy zajišťuje výrobce nebo jím pověřená organizace na základě objednávky. 

3. TECHNICKÉ POŽADAVKY A PARAMETRY 

3.1 Klimatické podmínky 

Pásmový VKV zesilovač SC-FMA-101 je určen pro provoz v klimatických podmínkách podle ČSN 36 7211, část2, čl.30, tj. v temperovaných prostorách v rozsahu teplot 0oC až +40oC, relativní vlhkosti max. 80% při teplotě +25oC. V tomto teplotním rozmezí jsou také zachovány parametry zařízení. V teplotním rozmezí -10oC až +45oC nedojde k nevratným změnám nebo poškození zařízení, ale nejsou zaručeny všechny parametry. Okolní prostředí musí být bez agresivních výparů a plynů, elektromagnetického pole, prašností, vibrací, otřesů atd. Jedná se tedy o prostředí obyčejné podle příslušných ČSN. 

3.2 Provozní podmínky 

Pásmový VKV zesilovač se montuje ve svislé poloze výstupním konektorem (RF OUTPUT) nahoru. Upevňuje se dvěma normalizovanými šrouby M4 s válcovou nebo půlkulatou hlavou na základní desku nebo rám za horní a spodní upevňovací otvor. Základní deska nebo rám může být umístěn v uzamykatelné skříni, která musí být vybavena dostatečnými větracími otvory tak, aby bylo zabezpečeno dobré proudění vzduchu.

Základní deska nebo rám může obsahovat další zařízení, která je však potřeba vhodně rozmístit zejména s ohledem na zabezpečení přirozeného proudění vzduchu, zamezení případného vzájemného ovlivňování zařízení apod.

Z důvodu dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí pásmový VKV zesilovač SC-FMA-101 umisťovat do blízkosti zdrojů tepla, prachu, vibrací apod.

V provedení /19 se pásmový VKV zesilovač SC-FMA-101 montuje do skříně 19” se základními normalizovanými rozměry, která se do 19” stojanu pokládá na podpěrné lišty a připevňuje čtyřmi šrouby přes otvory v předním panelu. Upevňovací šrouby a podpěrné lišty nejsou součástí dodávky. Při pouští 19” skříní je třeba dbát na dostatečné chlazení (větrání) stojanu. Vždy mezi 3 skříně je vhodné vložit 1 větrací krycí panel tak, aby vznikla mezi skříněmi mezera.

 3.3 Všeobecné vlastnosti 

Hmotnost 1, 0 kg

Rozměry 42x146x292(365) mm

Napájecí napětí +15 V (+1V/-0,3V)

Max. povolené zvlnění napájecího napětí (30Hz až 30MHz) 100 mV p-p

Proudový odběr +15 V max.230 mA (S=30dB)

typ. 210 mA (S=30dB)

Proudový odběr +15 V max.260 mA (S=50dB)

typ. 240 mA (S=50dB)

Napájecí konektor dvojzdířka pro banánek 4 mm

nebo WAGO 231-xxx apod.

Vstupní konektory F - zásuvka

Výstupní konektor F - zásuvka

3.4 Elektrické vlastnosti pásmového VKV zesilovače 

3.4.1 Parametry výstupního signálu 

Parametr označ jedn hodnota

zaruč typ 

Výstupní impedance Z2 Ohm 75

Útlum odrazu na výstupu

(pásmo 47MHz až 850MHz) AR2 dB 10 15

(pásmo VKV) AR2 dB 15 20

Jmenovitá celková výstupní úroveň pro jeden VKV signál

L2 dBm V 108

Maximální výstupní úroveň pro jeden VKV signál

L2max dBm V 108

Maximální výstupní úroveň pro více VKV signálů

2 kanály L21max dBµV 105

4 kanály L21max dBµV 102

8 kanálů L21max dBµV 99

16 kanálů L21max dBµV 96

Odstup signálu od intermodulačních produktů 3.řádu - 3 signály

(L2 = 104dBµV) s/im3P dB 54 55

Odstup signálu od intermodulačních produktů 3.řádu - 2 signály

(L2= 105dBµV) s/im2P dB 59 60

Odstup signálu od harmonických složek užitečného signálu

(L2 = 108dBµV) s/sHU dB 76 80

Odstup signálu od intermodulačních produktů rušivého signálu

(L2 = 108dBµV,Gjm = 30dB) s/imR dB 52 54

Odstup signálu od rušivého signálu v chráněném pásmu

(L2 = 108dBµV,Gjm = 30dB) s/sR dB 50 52

Odstup signálu od šumu ve vf poloze (Bs=200kHz)

(L2 = 108dBµV,Gjm = 30dB) s/š dB 60 61

(L2 = 108dBµV,Gjm = 50dB) dB 59 60

 Poznámka 1:

Rozumí se rozhlasové signály o stejné výstupní úrovni v pásmu VKV 87,5 až 108MHz  

3.4.2 Parametry vstupního signálu 

Parametr označ jedn hodnota

zaruč typ 

Vstupní impedance Z1 Ohm 75 

Útlum odrazu na vstupu (pásmo VKV) AR1 dB 15 20 

Maximální celková vstupní úroveň

(Gjm = 30dB) L1MAX dBµV 118 120

(Gjm = 50dB) L1MAX dBµV 98 100

 Poznámka 2 :

Platí při použití ARZ nebo při nastavení minimálního zisku 

3.4.3 Přenosové parametry 

Parametr označ jedn hodnota

zaruč typ 

Frekvenční pásmo d f MHz 87,5 až 108

Jmenovitý zisk (podle polohy PŘ1) S dB 30/50

Maximální zvlnění AFCH

(d f, S = 30dB) d SAFCH1 dB +/-2 +/-1,5

(d f, S = 50dB) d SAFCH2 dB +/-2 +/-1,5

Maximální zvlnění AFCH

(B =10 kHz, S = 30dB) d SAFCH1 dB +/-0,05 +/-0,03

(B =10 kHz, S = 50dB) d SAFCH2 dB +/-0,05 +/-0,03

Odchylka střední hodnoty zisku od jmenovitého zisku

(d f, S = 30dB) d SAV1 dB +/-2,5 +/-2

(d f, S = 50dB) d SAV2 dB +1,5/-5 +1/-4

Rozsah ruční regulace zisku

bez ovlivnění parametrů d S1 dB 20

s ovlivněním parametrů d S2 dB 20

Rozsah automatické regulace zisku (poznámka 3)

d SAUT dB 20 18

Rozsah nastavitelných výstupních úrovní ARZ

min. úroveň L2ARZmin dBm V 100 98

max. úroveň L2ARZmax dBm V 110 112

Rozdíl skupinového zpoždění

(d f) d t ns 70 66

(B = 300kHz) d t ns 10 6

Rozsah nastavitelných kmitočtů odlaďovače (poznámka 4 )

min. kmitočet fODL1min MHz 70 65

max. kmitočet fODL1max MHz 130 135

Útlum odlaďovače (poznámka 5) AODL dB 15 20

 Poznámka 3:

Měřeno při jmenovitém zisku 50dB a vstupním signálu 97 MHz/80 dBm V. Obvod ARZ nastaven tak, aby udržoval na výstupu jmenovitou výstupní úroveň L2=108 dBm V. Uvedená hodnota d SAUT znamená snížení úrovně vstupního signálu vůči hodnotě 80 dBm V pro pokles výstupní úrovně výstupního signálu o 1 dB.

Poznámka 4 :

V uvedeném kmitočtovém pásmu odlaďovače není zaručen útlum odlaďovače AODL

Poznámka 5 :

Uvedený útlum odlaďovače zaručen pouze v pásmu d f. 

3.5 Odolnost proti vnějším rušivým vlivům 

Pásmový VKV FM zesilovač vyhovuje všem požadavkům normy ČSN 36 7211, část2, čl.39C. 

3.6 Rušivé vyzařování 

Rušivý vyzářený výkon Pr nepřekračuje hodnotu 1.10-10W ve speciálních a normalizovaných TV pásmech. Útlum stínění At VKV zesilovače je min. 75 dB. Na výstup pásmového VKV zesilovače musí být připojeny kabely s konektory schválenými čs. spoji, zabezpečující útlum stínění At min. 75 dB. 

3.7 Mechanické a klimatické vlastnosti 

Pásmový VKV zesilovač je konstruován tak, že jeho odolnost proti mechanickým a klimatickým vlivům musí vyhovovat požadavkům ČSN 36 7211, část2, čl.37 a 38. Použité prvky, materiály a suroviny mají takové vlastnosti, aby byla zaručena požadovaná stálost jejich mechanických a elektrických vlastností a tím i vlastností celého pásmového VKV FM zesilovače. 

3.8 Odrušení

Pásmový VKV zesilovač SC-FMA-101 vyhovuje z hlediska odrušení ČSN 36 7211, část 2, čl.40. 

3.9 Homologace 

O technické způsobilosti SC-FMA-101 pod označením Pásmový VKV zesilovač SC-FMA-101 k provozu v České republice, rozhodl Český telekomunikační úřad dne 23.ledna 1995 pod č.j. 16037/94 schvalovací značka ČTÚ:

s097.gif (358 bytes)

4. ZKOUŠENÍ 

4.1 Všeobecně 

Zkušební prostředí je podle ČSN 36 7211, část2, čl.71. Měřící přístroje a metody měření musí odpovídat požadavkům ČSN 36 7211, část2, čl.77 až 86. Měřící přístroje a metody lze nahradit rovnocennými přístroji a metodami, které zabezpečují srovnatelnost výsledků měření. 

4.2 Kontrola proudového odběru 

Kontrolovaný pásmový VKV FM zesilovač se připojí přes ampérmetr na stejnosměrný napájecí zdroj s výstupním napětím v mezích danými těmito TP. Přepínačem PŘ1 na FMZ se nastaví jmenovitý zisk 50dB. Na ampérmetru se odečte proudový odběr.

4.3 Kontrola kvality výstupního signálu 

Kontrola kvality výstupního signálu se provádí za provozních podmínek na instalovaném zesilovači. Na výstupní konektor se připojí spektrální analyzátor se vstupní impedancí 75Ohm . Porovná se spektrum výstupního signálu se spektrem vstupního signálu. 

4.4 Kontrola funkce ARZ 

Přepínačem PŘ1 nastavit jmenovitý zisk 50dB a přepínačem PŘ2 zvolit režim AUTO. Na vf vstup FMZ připojit nemodulovaný vf signál 97 MHz/10mV a na vf výstup vf voltmetr nebo spektrální analyzátor, kterým se změří výstupní úroveň. Odchylky od jmenovité výstupní úrovně 108 dBµV se korigují trimrem RP1. 

5. POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ A MONTÁŽ 

5.1 Všeobecně 

V těchto TP jsou uvedeny parametry a vlastnosti pásmového VKV zesilovače. Při projektování a sestavování hlavní stanice a stanovení jejích provozních parametrů, je potřeba znát a zohlednit vlastnosti navazujících částí TKR tak, aby v celém systému byly splněny požadavky ČSN 36 7211, část1. Jedná se zejména o zabezpečení dostatečných odstupů s/im3p, s/im2p, s/sHU od výstupu hlavní stanice po výstup účastnické zásuvky. Úrovně signálů a parametry jednotlivých prvků musí být takové, aby byl zachován dostatečný odstup signál-šum s/š na výstupu účastnické zásuvky podle ČSN 36 7211, část1, čl.65.

5.2 Montáž pásmového VKV FM zesilovače 

Pásmový VKV FM zesilovač se montuje ve svislé poloze výstupním konektorem (RF OUTPUT) nahoru. Upevňuje se dvěma normalizovanými šrouby M4 s válcovou nebo půlkulatou hlavou na základní desku nebo rám za horní a spodní upevňovací otvor. Základní deska nebo rám může být umístěn v uzamykatelné skříni, která musí být vybavena větracími otvory tak, aby bylo zabezpečeno dobré proudění vzduchu.

Základní deska nebo rám může obsahovat další zařízení, která je však potřeba vhodně rozmístit zejména s ohledem na zabezpečení přirozeného proudění vzduchu, zamezení případného vzájemného ovlivňování zařízení apod. Z důvodu dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí pásmový VKV zesilovač SC-FMA-101 umisťovat do blízkosti zdrojů tepla, prachu, vibrací apod.

Při montáži je nutné používat takové koaxiální kabely a konektory, které splní požadavky na útlum stínění At podle ČSN 36 7211.

Výstup VKV zesilovače je připojen do výstupního združovače hlavní stanice.

Vstup VKV zesilovače je připojen buď přímo ke zdroji signálu (anténa), nebo k průchozímu vstupu v kaskádě posledního kanálového VKV konvertoru SC-FMC-101, viz. obr.3. 

5.3 Nastavení provozních podmínek 

Pásmový VKV zesilovač SC-FMA-101 je od výrobce přednastaven pro režim MANUAL na maximální zisk a pro režim AUTO tak, aby obvod ARZ udržoval na výstupu celkovou úroveň výstupního signálu 108 dBµV. Odlaďovač je naladěn pod VKV pásmo tak, aby nedocházelo k ovlivňování útlumové charakteristiky v pásmu VKV. 

Pásmový VKV zesilovač SC-FMA-101 není nutné v režimu AUTO nastavovat, pokud není požadována jiná výstupní úroveň. Je vhodné zvolit přepínačem jmenovitého zisku PŘ1 zisk 30dB a jen je-li to nutné při mezní úrovni vstupního signálu, zvolit jmenovitý zisk 50dB. 

Pro korektní nastavení zesilovače je nutný spektrální analyzátor. Použitím spektrálního analyzátoru je možné nastavit odlaďovač na ten signál, který výrazně úrovní převyšuje úroveň ostatních signálů a dále je možné v režimu MANUAL nastavit vhodně zesílení tak, aby ve spektru výstupního signálu nebyly přítomny parazitní produkty o úrovni větší jak 48 dBµV.

 5.4 Napájení 

Pro napájení pásmového VKV zesilovače je určen napájecí zdroj typ NZS-15, který zabezpečuje parametry podle čl.3.3. Je možné použít také jiný zdroj, schválený autorizovanou zkušebnou a čs. spoji, který má vlastnosti podle čl.3.3 a zabezpečuje max. rušivé vyzařování podle čl.3.8 těchto TP.

6. PŘÍLOHY 

Schéma předního panelu: