VKV ROZHLASOVÝ KONVERTOR SC-FMC-101  (základní informace)

VKV rozhlasový konvertor SC-FMC-101 je určen pro převod frekvenčně modulovaného rozhlasového signálu vysílaného pozemním vysílačem v pásmu 87.5 až 106 MHz (66 až 73 MHz) do pásma 87.5 až 108 MHz.. Je dodáván buď v základním modulovém provedení nebo na zvláštní objednávku v typizované 19" mechanice. VKV konvertor se skládá ze základní desky plošného spoje, modulu oscilátorů a odděleného plošného spoje výstupního obvodu.

Vstupní signál se převádí na mezifrekvenci 10.7 MHz. Zde se filtruje a převádí zpět do pásma VKV. Vstup je průchozí s impedancí 75 Ohm . Přijímaný signál je přes tři pásmové propusti přiveden na první vyvážený směšovač, kde je směšován se signálem z prvního oscilátoru na mf kmitočet. Kmitočet prvního oscilátoru je stabilizován obvodem kmitočtové syntézy PLL. Za prvním směšovačem je mf zesilovač s kmitočtovými filtry s přepínáním šířky pásma (280 nebo 150 kHz).

Dále signál prochází omezovacím zesilovačem, za nímž se rozděluje. První část signálu se demoduluje a přivádí se buď jako monitorovací přímo na výstup MPX nebo z obvodu deemfáze 50 us na výstup AUDIO OUT. Druhá část signálu se dále zesiluje, filtruje a přivádí na druhý směšovač. Zde se mf signál směšuje se signálem druhého oscilátoru, který je řízen a stabilizován obvodem kmitočtové syntézy.Výstupní signál je převeden do pásma 87.5 až 108 MHz. Kmitočet výstupního signálu je možno nastavit v tomto pásmu s krokem 100 kHz.  Za směšovačem signál prochází přeladitelnými filtry a odlaďovačem přes zesilovače na výstup. Jeden ze zesilovačů je s řízeným ziskem. Pomocí tohoto zesilovače se nastavuje výstupní úroveň na předním panelu.

Na předním panelu jsou tři ovládací tlačítka a displej, který indikuje vstupní kmitočet a šířku pásma 280 nebo 150 kHz. Tlačítky se ovládá výstupní kmitočet a šířka pásma. Typický rozsah regulace úrovně výstupního signálu je 12 dB. Na předním panelu jsou dále umístěny všechny vstupní, výstupní a napájecí konektory. Konvertor je napájen z externího zdroje +15 V (např. typ NZS-15 dodávaný firmou SATCO). Činnost VKV konvertoru je řízena mikroprocesorem. Nastavené údaje jsou uloženy v paměti EEPROM. Výstupní kmitočet je plynule nastavitelný, vstupní kmitočet je nastaven pevně z výroby podle požadavku zákazníka. Vstup je průchozí s odbočením, což umožňuje zapojení VKV konvertorů v sestavě bez použití rozbočovače.


 TECHNICKÉ PODMÍNKY

VKV konvertor SC-FMC-101

pro použití v hlavní stanici pro společný příjem a rozvod rozhlasových a televizních signálů a signálů z družic

 

TP 09/93
JKPOV 383 81 

Výrobce : SATCO, Berkovská 1 , 160 00 Praha 6 

Tyto technické podmínky (dále jen TP) platí pro výrobu, dodávky, předávání, projektování, montáž a provoz VKV konvertoru SC-FMC-101. VKV konvertor SC-FMC-101 je určen zejména pro použití v systémech společných televizních antén a televizních kabelových rozvodů.

 Zpracoval: ing. Kuncl 

Datum : 5.9.1993¨


 Obsah :

1. Všeobecně
1.1 Použití VKV konvertoru
1.2 Popis VKV konvertoru
1.3 Obsluha
1.4 Údržba
1.5 Objednávání
1.6 Dokumentace
1.7 Příslušenství

2. Dodávky, doprava a skladování, záruka a servis
2.1 Dodávky
2.2 Doprava a skladování
2.3 Záruka a servis

3. Technické požadavky a parametry
3.1 Klimatické podmínky
3.2 Provozní podmínky
3.3 Elektrické vlastnosti VKV konvertoru
3.4 Rušivé vyzařování
3.5 Mechanické a klimatické vlastnosti
3.6 Odrušení

4. Zkoušení
4.1 Všeobecně
4.2 Kontrola proudového odběru
4.3 Kontrola frekvence a stability výstupní úrovně

5. Pokyny pro projektování a montáž
5.1 Všeobecně
5.2 Montáž VKV konvertoru
5.3 Napájení 

6. Přílohy :
obr.1 Blokové schema VKV konvertoru
obr.2 Přední panel
obr.3 Propojovací schema
obr.4 Tabulka ovládání
tab.1 Tabulka odolnosti proti rušení


 1. VŠEOBECNĚ

1.1 Použití VKV konvertoru

VKV konvertor typ SC-FMC-101 je určen pro převod frekvenčně modulovaného rozhlasového signálu vysílaného pozemním vysílačem v pásmu 87.5-108 (66-73) MHz do pásma 87.5-108 MHz.

VKV konvertor se dodává ve dvou provedeních:
- modulové : SC-FMC-101
- skříň 19 " : SC-FMC-101/19", event, jako zdvojený SC-FMC/FMC-101/19"

Parametry vstupních a výstupních signálů jsou dané těmito TP:

modulace signálu FM

výstupní úroveň : 108dBuV +-2dB

rozsah úrovně vstupních signálů 46 ...100dBµV

pro odstup s/š mono 60dB

vstupní kmitočet : 87.5MHz až 108MHz (66MHz až 73MHz)

výstupní kmitočet : 87.5MHz až 108MHz

 1.2 Popis VKV konventoru

Na obr. 1 je blokové schéma konvertoru. Konvertor převádí kmitočet nepřímo přes mf kmitočet 10.7 MHz.Vstup je průchozí s impedancí 75 Ohmů. Za ním nasledují 3 pásmové propusti se 2 řízenými (AVC) zesilovači.Propusti jsou naladěny pevně na zadaný kmitočet. Přijímaný signál je dále přiveden na 1. vyvážený směšovač, kde je směšovaný se signálem z 1.oscilátoru na mf kmitočet. Kmitočet 1. oscilátoru je stabilizován obvodem kmitočtové syntézy PLL (KS1).

Za 1. směšovačem je mf. zesilovač s kmitočtovými filtry s přepínáním šířky pásma (280 nebo 150 kHz). Pak signál prochází omezovacím zesilovačem. Za tímto zesilovačem se signál rozděluje. Část se demoduluje a přivádí se buď jako monitorovací přímo na výstup MPX nebo po deemfázi na výstup AUDIO OUT.

Druhá část signálu se dále zesiluje, filtruje a přivádí na 2.směšovač. Zde se mf signál směšuje se signálem 2. oscilá- toru , který je řízen a stabilizován obvodem kmitočtové syntézy KS2. Za směšovačem signál prochází přeladitelnými filtry a odlaďovačem přes zesilovače na výstup. Jeden ze zesilovačů je s řízeným ziskem. Tímto zesilovačem se nasta- vuje výstupní úroveň pomocí ovládacího prvku RF LEVEL na předním panelu.

Na předním panelu jsou 3 tlačítka a displej, který indiku- je vstupní kmitočet, výstupní kmitočet a šířku pásma . Vstupní kmitočet se pouze zobrazí, nelze jej tlačítky měnit. Tlačítky se ovládá výstupní kmitočet a šířka pásma pomocí procesoru.Dále jsou napředním panelu všechny vstupní, výs- tupní a napájecí konektory(obr.2).

1.3 Obsluha

Po připojení napájení +15V se na displeji objeví kmitočet přijímaného kanálu,který nelze měnit.Po stisknutí tlačítka SET se v dalším kroku zobrazí výstupní kmitočet.Ten se dá ovládat tlačítky označenými šipkami. Krok přeladění je 100KHz. Přidržením jednoho z tlačítek se šipkami probíhá zrychlené přelaďování v příslušném směru. Stisknutím tl.SET se zapne ovládání šířky pásma mf zesilovače. Stisknutím tl. se šipkami se přepne šířka pásma. Opětným stisknutím tl. SET se na displeji objeví kmitočet. Pro rozlišení vstupního a výstupního kmitočtu svítí na dis- pleji "i" (input). Blikání displeje indikuje rozdíl údaje displeje a paměti.Zápis nastavených údajů do paměti se pro- vede přidržením tlačítka SET (STORE).Ovládání je zobrazeno v tab.1. Přibližně po půl hodině provozu se na displeji zobrazí tečka , která indikuje, že konvertor je pod napětím. Před rozsvícením této tečky se konvertor nastaví na údaj uložený v paměti.Displej se rozsvítí po stisknutí tlačítka SET.

1.4 Údržba a provoz

VKV konvertor SC-FMC-101 nevyžaduje trvalou obsluhu a údržbu. Podle ČSN 36 7211, část 1 však provozovatel musí provádět pravidelné revize a kontroly.

1.5 Objednávání

V objednávce je potřeba uvádět :

a) Typové označení
b) Požadovaný vstupní kmitočet
c) Počet kusů
d) Příslušenství (viz 1.7 Příslušenství)

1.6 Dokumentace

Ke VKV konvertoru je dodáváno "Osvědčení o jakosti a úpl- nosti výrobku", které má současně charakter záručního lis- tu. Při první dodávce jednomu odběrateli, případně dále na vyžádání, budou dodávány tyto TP.

Na zvláštní objednávku výrobce dodává "Měřicí a zkušební protokol"všech parametrů. Další požadovaná dokumentace pod- le ČSN 36 7211, část 2, čl.22 je obsažena v těchto TP.

1.7 Příslušenství

Příslušenství dodávané s VKV konvertorem:

a) Propojovací kabel napájecí
b) Propojovací kabely s F konektory a zakončovací
F konektor 75Ohm po dohodě s odběratelem. 

 2. Dodávky, doprava a skladování, záruka a servis

2.1 Dodávky

VKV konvertor SC-FMC-101 dodává výrobce.Forma dodávky je předmětem hospodářské smlouvy nebo dohody mezi výrobcem a odběratelem. 

2.2 Doprava a skladování

Zařízení se smí přepravovat v krytých dopravních prostřed- cích a musí být chráněno před přímými účinky povětrnostních vlivů. Zařízení se přepravuje a skladuje ve vhodném obalu tak, aby se zamezilo nadměrnému namáhání vibracemi, otřesy atd. Skladuje se v suchých větraných prostorách (skladech), jejichž klimatické podmínky odpovídají alespoň čl.3.1 těch- to TP. Konkrétní forma dopravy a skladování je předmětem dohody nebo hospodářské smlouvy mezi výrobcem a odběrate- lem. 

2.3 Záruka a servis

Na VKV konvertor SC-FMC-101 poskytuje výrobce záruku v trvání 12 měsíců od data prodeje. Výrobce zodpovídá za vlastnosti výrobku dané těmito TP po celou dobu záruky. Záruka se nevztahuje na vady a poruchy, které byly způso- beny nesprávnou instalací a používáním zařízení, nesprávnou dopravou a skladováním, tj. za jiných podmínek než připouš- tějí tyto TP. Záruka se též nevztahuje na vady a poruchy, které byly způsobeny jakýmkoliv zásahem do zařízení a mani- pulací s jinými ovládacími prvky než které jsou uvedeny v čl.5.3 těchto TP. Záruční opravy zajišťuje výrobce a pokud to bude technicky možné, budou zpravidla řešeny výměnným způsobem, pokud se výrobce s odběratelem nedohodnou jinak. Pozáruční opravy zajišťuje výrobce nebo jím pověřená organizace.

3. Technické požadavky a parametry

3.1 Klimatické podmínky

VKV konvertor SC-FMC-101 je určen pro provoz v klimatických podmínkách určených ČSN 36 7211,část 2, čl.30 , tj. v temperovaných prostorách v rozsahu teplot 0oC až +40oC, relativní vlhkost vzduchu max.80% při teplotě 25oC. V tomto teplotním rozmezí jsou také zachovány para- metry zařízení. V teplotním rozmezí -10oC až +45oC nedojde k nevratným změnám nebo k poškození zařízení, ale nejsou zaručeny všechny parametry.

Okolní prostředí musí být bez agresivních výparů a plynů, s běžnou úrovní radiace, elektromagnetického pole,prašnos- ti, vibrací, otřesů atd. Jedná se tedy o prostředí obyčejné podle příslušných ČSN.

 3.2 Provozní podmínky

VKV konvertor SC-FMC-101 v modulovém provedení se montuje ve svislé poloze výstupním konektorem (RF OUTPUT) nahoru. Upevňuje se dvěma normalizovanými šrouby M4 s válcovou nebo půlkulatou hlavou na základní desku nebo rám za horní a spodní upevňovací otvor. V provedení 19" se montuje do normalizovaného rámu. Upev- ňuje se čtyřmi šrouby v předním panelu.

Základní deska nebo rám může být umístěna v uzamykatelné skříni, která musí být vybavena dostatečnými větracími otvory tak, aby bylo zabezpečeno dobré proudění vzduchu. Základní deska nebo rám (skříň) může obsahovat další zařízení, která je však třeba vhodně rozmístit zejména s ohledem na zabezpečení přirozeného proudění vzduchu, zamezení případného vzájemného ovlivňování zařízení apod. Z důvodů dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí konvertor SC-FMC-101 umisťovat do blízkosti zdrojů tepla,prachu, vibrací apod. Typické zapojení VKV konvertorů je na obr.3.

3.3 Technické parametry:

Napájecí napětí + 15V +1V/-0.3V

Proudový odběr max. 480 mA typ. 440 mA

Jmenovitá vstupní impedance Z1 75 Ohm

Rozsah vstupní úrovně U1 46 ...100 dBµV

Vstupní kmitočet fvstup 87,5 ...108 MHz (66 ...73 MHz)

Útlum odrazu vstupu A1 min.13 dB

Útlum INPUT/IN-OUT A1-2 1 dB

Výstupní kmitočet fvyst 87,5 ...108 MHz

Jmenovitá výstupní impedance Z2 75 Ohm

Útlum odrazu výstupu A2 min.11 dB

Výstupní úroveň L2 108 dBŢV +- 2 dB

Regulace výstupní úrovně L2 min.12 dB

Chráněné frekv. pásmo fp 47 až 860 MHz

Úroveň ruš. signálů na výstupu s/sN min.-60 dB typ.-66 dB

Potlačení fvyst+fmf (fosc) s/osc min.-70 dB

Potlačení fvyst+2fmf s/osc+mf min.-70 dB

Šířka pásma mezifrekvence Bmf 150/280 kHz

Zkreslení k max. 0,2% typ. 0.1%

Kmitočtová charakteristika 30Hz-15kHz +0,5až-1dB

Stabilita výstupního kmitočtu max. 30kHz typ. 5kHz

Poměr s/š pro fvyst=98 MHz ;zdvih=40 kHz ;vst.napětí=60 až 100dBµV

se zařazenou deemfází mono stereo

lin. filtr 20 kHz min. 67 66 dB typ. 70 68 dB efekt.

psofofiltr min. 63 61 dB typ. 66 63 dB efekt.

psofofiltr min. 60 57 dB typ. 63 59 dB Q-špičkově

 Monitorovací výstup:

Výstupní úroveň 0 dBr

Zkreslení celkové max.1% typ.0,3%

Poměr s/š na výstupu AUDIO

lin. filtr 20 kHz min. 71 dB typ. 74 dB efekt.

psofofiltr min. 67 dB typ. 70 dB efekt.

psofofiltr min. 62 dB typ. 65 dB Q-špičkově

Odolnost proti ruš. signálům na vstupu:

Příloha tab. 1

 Hmotnost 1,1 kg
Rozměry 42 x 146 x 292(367)mm

3.5 Rušivé vyzařování

Rušivý vyzářený výkon Pr nepřekračuje hodnotu 1.10-10W ve speciálních TV pásmech a 4.10-10W v normalizovaných TV pás- mech. Útlum stíněním At je min.75 dB.

Na výstup VKV konventoru musí být připojeny kabely s konektory schválené čs. spoji, zabezpečující útlum stíněním At min. 75dB (např. kabel VCEHY 75-4,8 z Kabla Dě- čín s F konektorem TY 616-2605 z Tesly Jihlava).

3.6 Mechanické a klimatické vlastnosti

VKVkonvertor je konstruován tak, že jeho odolnost proti mechanickým a klimatickým vlivům musí vyhovovat požadavkům ČSN 36 7211, část 2, článek 37 a 38.

Použité prvky, materiály a suroviny mají takové vlastnosti, aby byla zaručená požadovaná stálost jejich mechanických a elektrických vlastností a tím i vlastností celého konventoru.

3.7 Odrušení

VKV konvertor SC-FMC-101 vyhovuje z hlediska odrušení ČSN 36 7211, část 2,čl.40. ČTÚ vzdal na Konvertor VKV rozhlasu SC-FMC-101 dne 2.3.1994 pod č.j.: 15051/94 homologační osvědčení. Schvalovací značka:

s039.GIF (791 bytes)

4. Zkoušení

4.1 Všeobecně

Zkušební prostředí je podle ČSN 36 7211, část 2, čl.71. Měřicí přístroje a metody měření musí odpovídat požadavkům ČSN 36 7211, část 2, čl. 77 až 86. Měřicí přístroje a meto- dy lze nahradit rovnocennými přístroji a metodami, které zabezpečí srovnatelnost výsledků měření. 

4.2 Kontrola proudového odběru

Kontrolovaný díl VKV konventoru se připojí přes ampérmetr na stejnosměrný napájecí zdroj s výstupním napětím v mezích daných těmito TP. Na ampérmetru se odečte proudový odběr.

4.3 Kontrola frekvence a úrovně výstupního signálu  

GEN MO AS 

O O  

NZ 

GEN = vf generátor

MO = měřený objekt

AS = spektrální analyzátor, selektivní přijímač

NZ = napájecí zdroj

Kontrolovaný VKV konvertor připojíme podle předcházejícího obr. Na spektrálním analyzátoru odečteme kmitočet a úro- ven výstupního signálu při připojeném vstupním nemodulovaném signálu. 

5. Pokyny pro projektování a montáž

5.1 Všeobecně

V těchto TP jsou uvedeny parametry a vlastnosti VKV konvertoru. Při projektování a sestavování hlavní stanice a stanovení jejích provozních parametrů je potřeba znát a zohlednit vlastnosti navazujících částí TKR tak, aby v celém systému byly splněny požadavky ČSN 36 7211, část 1. Jedná se zejména o zabezpečení dostatečných odstupů s/im3p, s/im2p, s/sHU od výstupu hlavní stanice po výstup účastnické zásuvky. Úrovně signálů a parametry jed- notlivých prvků musí být takové, aby byl zachován dostateč- ný odstup signál/šum s/š na výstupu účastnické zásuvky pod- le ČSN 36 7211, část 1, čl. 65. Při projektování TKR je potřeba počítat s výstupní úrovní L2 sníženou o průchozí útlum slučovacích dílů.

Při nastavení fvstup - fvystup =10,7MHz(10,7+-0.1MHz) nebo fvstup=fvystup dochází k zhoršení poměru s/š.Z tohoto důvodu se provoz v tomto nastavení nedoporučuje.Tento provoz je ovšem možný-zhoršení poměru s/š je typicky 6dB. Je ale nutno použít kabely a ostatní prvky s útlumem stíněním takovým, aby rušivé vyzařování nepřekračovalo hodnoty dle ČSN 36 7211.

5.2 Montáž VKV konventoru

VKVkonvertor SC-FMC-101 v modulovém provede- ní se montuje ve svislé poloze výstupním (OUTPUT) konek- torem nahoru.

Upevňuje se normalizovanými šrouby M4 s válcovou nebo půlkulatou hlavou na základní desku nebo rám za horní a spodní upevňovací otvor. Základní deska nebo rám může být umístěna v uzamykatelné skříni, která musí být vybavena větracími otvory tak, aby bylo zabezpečeno dobré proudění vzduchu. V provedení 19" se montuje do normalizovaného rámu. Upevňuje se čtyřmi šrouby v předním panelu.

Základní deska nebo rám (skříň) může obsahovat další za- řízení, která je však třeba vhodně rozmístit zejména s oh- ledem na zabezpečení přirozeného proudění vzduchu, zamezení případného vzájemného ovlivňování zařízení atd.

Z důvodů dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí VKV konvertor SC-FMC-101 umísťovat do blízkosti zdrojů tepla, prachu, vibrací apod.

Při montáži je nutné používat pouze takové koaxiální kabely a konektory,které splní požadavky na útlum stíněním At podle ČSN 36 7211.

Výstupy VKV konventorů jsou propojovacími kabely přivedeny do slučovacího dílu "širokopásmového" typu s vlastnostmi a parametry uvedenými v čl.3.4, poznámka 1,těchto TP. Vhodné typy jsou např. děliče výkonu, rozbočovače-slučovače, směrové vazební členy-odbočovače. Při spojování více slučovacích dílů za sebou je třeba pro- vést propojení tak, aby byl pokud možno mezi výstupem a všemi vstupy stejný porůchozí útlum. Sousední kanály se nedoporučuje umišťovat na sousední vstupy slučovacího dílu. Do slučovacího dílu lze připojit i jiná zařízení, pokud jejich charakter a vlastnosti splňují požadavky těchto TP, ČSN 36 7211, zejména s ohledem na charakter výstupní impe- dance příslušného zařízení a velikost útlumu odrazu v chrá- něném (používaném) kmitočtovém pásmu.

Při projektování hlavní stanice je potřeba uvažovat s výstupní úrovní L2max sníženou o útlum všech použitých (případně uvažovaných pro další rozšíření) slučovacích dílů.

5.3 Napájení

Pro napájení VKV konvertoru je určen napájecí zdroj typ NZS15, který zabezpečuje parametry podle čl.3.3. Je možné použít také jiný zdroj, schválený autorizovanou zkušebnou a čs. spoji, který má vlastnosti podle čl.3.3 a zabezpečuje max. rušivé vyzařování podle čl. 3.8 těchto TP.

Tab.1 Odolnost proti vstupním rušícím signálům

Vstupní signál bez modulace,rušící signál modulován signálem o kmitočtu 1 kHz se zdvihem 75 kHz.Oba signály jsou přivedeny na vstup přes slučovač s útlumem 3,5dB. Hodnota v tabulce udává velikost rusícího signálu pro zhoršení poměru s/š o 3dB při úrovni vstupního signálu 60dBµV(1) a 80dBµV(2).

kmit. odchylka 1 2

-2 MHz 100dBµV 110dBµV

-1 MHz 95dBµV 105dBµV

-500 kHz 90dBµV 100dBµV

-400 kHz 85dBµV 95dBµV

-300 kHz 70dBµV 90dBµV

-200 kHz 55dBµV 75dBµV

-100 kHz 45dBµV 70dBµV

0 kHz 26dBµV 46dBµV

+100 kHz 45dBµV 70dBµV

+200 kHz 55dBµV 75dBµV

+300 kHz 70dBµV 90dBµV

+400 kHz 85dBµV 95dBµV

+500 kHz 90dBµV 100dBµV

+1 MHz 95dBµV 105dBµV

+2 MHz 100dBµV 110dBV

+10,7 MHz > 114dBµV > 120dBµV

+21,4 MHz > 120dBµV > 120dBµV