NAPÁJECÍ ZDROJ  NZS 155/…A (základní informace)

Napájecí zdroj NZS 155/...A je určen jako zdroj napájecích napětí zejména  v systémech televizních kabelových rozvodů a společných televizních antén. NZS 155/...A  je dodáván buď v základním modulovém provedení nebo v 19“ mechanice. Ve standartním  modulovém provedení je zařízení určeno k montáži na základní rám nebo desku ve svislé poloze, v provedení 19“ se zařízení montuje ve vodorovné poloze do standardní 19“ skříně.  

Dodávané napájecí zdroje se liší hodnotou výstupního proudu (údaj za lomítkem v názvu):  

1. Modulové provedení:
NZS 155/4.5A
- výstupní  napětí +15V / +4.5A ; -15V / -0.5A (pro cca 8-12 modulů SATCO)
NZS 155/3.2A
- výstupní  napětí +15V / +3.2A : -15V / -0.3A (pro cca 5-8 modulů SATCO)
NZS 155/AL
- výstupní  napětí +18V / +2.5A : -18V / -0.25A. (určen pro MW spoje)  

2. 19“ provedení:
1NZS 155/4.5A/19"
- výstupní  napětí +15V / +4.5A ; -15V / -0.5A (pro 5 jednotek 19")
1NZS 155/3.2A/19"
- výstupní  napětí +15V / +3.2A : -15V / -0.3A (pro 3 jednotek 19")
2NZS 155/4.5A/19"
- zdvojený napájecí zdroj +15V/+4.5A, -15V/-0.5A (pro 10 jednotek 19")
2NZS 155/3.2A/19"
- zdvojemý mapájecí zdroj +15V / +3.2A : -15V / -0.3A (6 jednotek 19")  

Základní modulové NZS 155/3.2A a NZS 155/4.5A slouží k napájení modulových výrobků SATCO. Maximální počet napájených dílů je dán jejich proudovým odběrem. Pro potřebu napájení dílů využívaných pro přenos dat mikrovlnným spojem  je dodáván zdroj NZS 155/AL  umožňující výstupní napětí ± 18V. 19" provedení je dodáváno buď s jedním zabudovaným napájecím zdrojem (označení 1NZS 155/3.2A/19" a 1NZS 155/4.5A/19") nebo se dvěma zdrojovými jednotkami (označení 2NZS 155/3.2A/19" a 2NZS 155/4.5A/19").

Zařízení je možné rozdělit do tří základních bloků:
·    
Vstupní odrušovací filtr s pojistkou T1A/250V
·    
Vlastní měnič
·    
Výstupní odrušovací filtr  

Jmenovité vstupní napětí 230V/50Hz se přivádí síťovou šňůrou do zařízení. Obvody odrušovacího filtru snižují rušení do sítě dle normy EN 550 a zároveň zvyšují odolnost zdroje proti rušení ze strany sítě. Použitý blokující měnič s řídícím obvodem UC3844 a tranzistorem MOS je ve standardním zapojení s proudovým řízením a zpětnou vazbou na kladném výstupním napětí. Záporné výstupní napětí je stabilizováno pouze těsností vazby vinutí oddělovacího transformátoru. Obě výstupní napětí jsou filtrována a přivedena na dvě paralelně spojené výstupní svorky WAGO. K napájeným dílům je zdroj připojen pomocí WAGO konektoru 231-xxx. Zdroj je konstruován jako pulzní a vyhovuje podmínkám pro šíření rozhlasových a TV signálů po vedeních. Na předním panelu jsou umístěny  diody,  indikující přítomnost napětí ± 15V (event. ± 18V) na napájecím konektoru.


 

TECHNICKÉ PODMÍNKY

 Napájecí zdroj NZS-155A  

 

TP NZS 001/99  

Výrobce : V. KUGLER návrhy el. obvodů, Na Ostrohu 2414, 160 00 Praha 6  

Tyto technické podmínky (dále jen TP) platí pro výrobu, dodávky, předávání, projektování, montáž a provoz napájecího zdroje NZS-155A.

Zpracoval :  ing. Kugler
Datum :      16.5.1999

Obsah :  

1. Všeobecně
1.1 Použití napájecího zdroje
1.2 Popis napájecího zdroje
1.3 Obsluha
1.4 Údržba a provoz
1.5 Objednávání
1.6 Dokumentace
1.7 Příslušenství
1.8 Označování  

2. Dodávky, doprava a skladování, záruka a servis
2.1 Dodávky
2.2 Doprava a skladování
2.3 Záruka a servis  

3. Technické požadavky a parametry
3.1 Klimatické podmínky
3.2 Provozní podmínky
3.3 Všeobecné vlastnosti
3.4 Elektrické vlastnosti napájecího zdroje
3.5 Mechanické a klimatické vlastnosti
3.6 Odrušení
3.7 Zkouška elektrické bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility  

4. Zkoušení
4.1 Všeobecně  

5. Pokyny pro projektování a montáž
5.1 Montáž napájecího zdroje
5.2 Nastavení provozních podmínek 
5.3 Napájení  

6. Přílohy:
obr.1 Blokové schéma napájecího zdroje 
obr.2 Přední panel jednotky 19’’
obr.3 Zadní panel jednotky 19"
obr.4 Přední panel modulového provedení  

 1. VŠEOBECNĚ  

1.1 Použití napájecího zdroje  

Napájecí zdroj NZS-155A je určen jako zdroj napájecích napětí zejména  v systémech televizních kabelových rozvodů a společných televizních antén. NZS-155A  je dodáván buď v základním modulovém provedení nebo v 19“ mechanice. Napájecí zdroj NZS-155A  se dodává ve dvou variantách, lišících se hodnotou výstupního proudu. Označení varianty je vždy uvedeno za typovým označením NZS-155A :  

1. Modulové provedení:
NZS-155A
- výstupní  napětí +15V / +4.5A ; -15V / -0.5A
NZS-155A
- výstupní  napětí +15V / +3.2A : -15V / -0.3A
NZS-155A
- výstupní  napětí +18V / +2.5A : -18V / -0.25A  

2. 19“ provedení:
NZS-155A/19
- výstupní  napětí +15V / +4.5A ; -15V / -0.5A
NZS-155A/19
- výstupní  napětí +15V / +3.2A : -15V / -0.3A
2NZS-155A/19
- dva zdroje typu +15V / +4.5A ; -15V / -0.5A  v jedné 19“ mechanice   
2NZS-155A/19
- dva zdroje typu +15V / +3.2A : -15V / -0.3A v jedné 19“ mechanice  

Ve standardním  modulovém provedení je zařízení určeno k montáži na základní rám nebo desku ve svislé poloze, v provedení 19“ se zařízení umísťuje do standardní 19“ skříně. V provedení 2NZS-155A/19  jsou v 19“ skříni  instalovány dva zdroje.

 1.2 Popis napájecího zdroje  

Na obr.1 v příloze je znázorněno blokové schéma NZS-155A. Zařízení je možné rozdělit do tří základních bloků:
·    
Vstupní odrušovací filtr s pojistkou T1A/250V
·    
Vlastní měnič
·    
Výstupní odrušovací filtr

Jmenovité vstupní napětí 230V/50Hz se přivádí síťovou šňůrou s normovanou zástrčkou, přes průchodku zabraňující jejímu vytržení, do zařízení. Pojistka chrání zdroj v případě poruchy,   obvody odrušovacího filtru snižují rušení do sítě na mez danou normou EN 550 a zároveň zvyšují odolnost zdroje proti rušení ze strany sítě. Použitý blokující měnič s řídícím obvodem UC3844 a tranzistorem MOS je ve standardním zapojení s proudovým řízením a zpětnou vazbou na kladném výstupním napětí. Záporné výstupní napětí je stabilizováno pouze těsností vazby vinutí oddělovacího transformátoru. Obě výstupní napětí jsou filtrována na hodnotu 100mV a přivedena na dvě paralelně spojené výstupní svorky WAGO.

1.3 Obsluha  

Pro obsluhu napájecího zdroje NZS-155A nejsou k dispozici žádné nastavovací ani regulační prvky, parametry zdroje jsou nastaveny ve výrobě. Po zasunutí síťové vidlice do zásuvky s ochranným kolíkem se za cca 3s na  předním  panelu (viz obr. 3) rozsvítí dvě kontrolky LED signalizující kladné a záporné výstupní napětí . Zdroj je připraven k provozu.

1.4 Údržba a provoz  

Zdroj NZS-155A nevyžaduje trvalou obsluhu a údržbu. Podle ČSN 36 7211, část 1 je však provozovatel povinný provádět pravidelné revize a kontroly.

 1.5 Objednávání  

V objednávce je potřeba uvádět:
a) typové označení (viz kapitola 1.1)
b) počet kusů
 

1.6 Dokumentace  

Součástí dodávky zařízení NZS-155A je dokumentace ve smyslu ČSN 36 7211, část 2, čl.22, která je obsažena v těchto TP. Při dodávce 1ks i více ks od jednoho typu zařízení se dodává 1ks těchto TP. Návod na opravu a seznam náhradních dílů se nedodává. Opravy vždy zabezpečuje výrobce nebo jím pověřená organizace. Ke každému výrobku nebo dodávce se dodává Záruční list. Na zvláštní objednávku může výrobce dodat “Měřicí a zkušební protokol “ všech parametrů uvedených v těchto TP.

1.7 Příslušenství  

Příslušenství dodávané s napájecím zdrojem:
a) pojistka T1A /250V 
b) konektor WAGO  

1.8 Označování  

Každý výrobek je označen štítkem s těmito údaji:  

Výrobce
Typové označení dle odst. 1.1                       Výrobní číslo
Jmenovité napětí: Napětí/Kmitočet
Jmenovitý proud: Napětí/Proud
Výstupní napětí/Proud

 Příklad štítku varianty NZS-155A:  

V. Kugler, návrhy el. obvodů

Typ: NZS155A                      v.č. 99001

Un: 230/50Hz, In: 0,78 A

+ 15V, +3,2A      -15V, -0,3A

 

2. DODÁVKY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA A SERVIS  

2.1 Dodávky  

Napájecí zdroj NZS-155A dodává výrobce na základě písemné objednávky. Další podmínky dodávky jsou předmětem dohody nebo kupní smlouvy mezi výrobcem a odběratelem.  

2.2 Doprava a skladování  

Zařízení se smí přepravovat v krytých dopravních prostředcích a musí být chráněno před přímými účinky povětrnostních vlivů. Zařízení se přepravuje a skladuje ve vhodném obalu tak, aby se zamezilo nadměrnému namáhání vibracemi, otřesy atd. Skladuje se v suchých větraných prostorách (skladech), jejichž klimatické podmínky odpovídají alespoň čl. 3.1 těchto TP. Konkrétní forma dopravy a skladování je předmětem dohody nebo kupní smlouvy mezi výrobcem a odběratelem.  

2.3 Záruka a servis  

Na napájecí zdroj NZS-155A poskytuje výrobce záruku v trvání 12 měsíců od dne předání zařízení odběrateli. Výrobce zodpovídá za vlastnosti výrobku dané těmito TP po celou dobu záruky.  Záruka se nevztahuje na vady a poruchy , které byly způsobeny nesprávnou instalací a používáním zařízení, nesprávnou dopravou a skladováním (tj. za jiných podmínek než udávají tyto TP), poškozením při dopravě a skladování a připojením jiných napájecích napětí na příslušná přípojná místa. Záruka se též nevztahuje na vady a poruchy, které byly způsobeny jakýmkoliv zásahem do zařízení a manipulací s jinými ovládacím prvky. Záruční opravy zajišťuje výrobce.  Pokud to bude technicky možné, budou zpravidla řešeny (po dohodě mezi výrobcem a dodavatelem) výměnným způsobem. Pozáruční servis a opravy zajišťuje výrobce nebo jím pověřená organizace na základě písemné objednávky.  

3. TECHNICKÉ POŽADAVKY A PARAMETRY  

3.1 Klimatické podmínky  

NZS-155A je určen pro provoz v klimatických podmínkách určených ČSN 36 7211, část 2, čl.30, tj. v temperovaných prostorách v rozsahu teplot 0o C až +40o C, relativní vlhkost max. 80% při teplotě +25o C. V tomto teplotním rozmezí jsou také zachovány parametry zařízení. V teplotním rozmezí -10o C až +45o C nedojde k nevratným změnám nebo k poškození zařízení, ale nejsou zaručeny všechny parametry. Okolní prostředí musí být bez agresivních výparů a plynů, s běžnou úrovní radiace, elektromagnetického pole, prašnosti, vibrací, otřesů atd. Jedná se tedy o prostředí obyčejné podle příslušných ČSN.

 3.2 Provozní podmínky  

Napájecí zdroj NZS-155A v modulovém provedení se montuje ve svislé poloze napájecím konektorem dolů. Upevňuje se dvěma normalizovanými šrouby M4 s válcovou nebo půlkulatou hlavou na základní desku nebo rám za horní a spodní upevňovací otvor. Základní deska nebo rám může být umístěna v uzamykatelné skříni, která musí být vybavena dostatečnými větracími otvory tak, aby bylo zabezpečeno dobré proudění vzduchu. Základní deska nebo rám (skříň) může obsahovat další zařízení, která je však třeba vhodně rozmístit zejména s ohledem na zabezpečení přirozeného proudění vzduchu, zamezení případného vzájemného ovlivňování zařízení apod. Z důvodů dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí NZS-155A umísťovat do blízkosti zdrojů tepla, prachu, vibrací apod. V 19" provedení se NZS-155A montuje ve vodorovné poloze do 19“ stojanu, kde se díly pokládají na podpěrné lišty a připevňují čtyřmi šrouby přes otvory v předním panelu. Čtyři otvory v předním panelu nemohou nést hmotnost celého zařízení. Upevňovací šrouby a podpěrné lišty nejsou součástí dodávky. Při použití 19“ skříní je třeba dbát na dostatečné chlazení (větrání) stojanu. Vždy pod NZS-155A je vhodné vložit 1 větrací krycí panel dodávaný na zvláštní objednávku výrobcem.  

3.3       Všeobecné vlastnosti  

1. Modulové provedení
Hmotnost                                                           1, 2 kg
Rozměry                                                            52x146x292(365) mm  

2. Provedení 19" (varianta 2NZS-155A/19)
Hmotnost                                                                   5 kg 
Rozměry  

3. Parametry společné pro obě varianty
Napájecí napětí                                                  230V/50Hz
Přípojné místo pro pohyblivý přívod délky 1.5m          Síťová zásuvka
Výstupní  konektor                                              WAGO 231-xxx apod
Krytí                                                                    IP20

3.4 Elektrické vlastnosti napájecího zdroje  

Parametr

NZS-155A

NZS-155A

NZS-155A

2NZS-155A/19

2NZS2-155/19

Jmenovité napájecí napětí

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

230V/50Hz

Tolerance napájecího napětí

10%, -10%

10%, -10%

10%, -10%

10%, -10%

10%, -10%

Jmenovitý vstupní proud

0.78 A

0.55 A

0.46 A

1.56 A

1.10 A

Příkon

93 W

65 W

55 W

186 W

130 W

Jmenovité výst. napětí

15V, -15V

15V, -15V

18V, -18V

15V, -15V

15V, -15V

Jmenovitý výstupní proud

4.5A, -0.5A

3.2A, -0,3A

2.5A, -0.25A

(2x) 4.5A, -0.5A

 (2x)  3.2A, -0,3A

Tolerance výst. napětí +15V, +18V *)

1%, -1%

1%, -1%

1%, -1%

1%, -1%

1%, -1%

Tolerance výst. napětí -15V, -18V *)

10%, 0%

10%, 0%

10%, 0%

10%, 0%

10%, 0%

Zvln výst.nap. v pásmu 30Hz-30MHz

max.100mVpp

max.100mVpp

max.100mVpp

max.100mVp-p

max.100mVp-p

Účinnost

> 80 %

> 80 %

> 80 %

> 80 %

> 80 %

 *) platí pro jmenovité výstupní proudy  

3.5 Mechanické a klimatické vlastnosti  

NZS-155A je konstruován tak, že jeho odolnost proti mechanickým a klimatickým vlivům musí vyhovovat požadavkům ČSN 36 7211,část 2,Čl.37 a 38. Použité prvky, materiály a suroviny mají takové vlastnosti, aby byla zaručena požadovaná stálost jejich mechanických a elektrických vlastností a tím i vlastností celého napájecího zdroje.

3.6 Odrušení  

NZS-155A vyhovuje z hlediska odrušení EN 55022 - třída B.  

3.7 Zkouška elektrické bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility  

Na zařízení je vystaven Protokol o zkouškách elektrické bezpečnosti ze dne 20.8.1999 vystavený TESTCOM Praha pod č. zak.: 4-380-0705 a Závěrečný protokol o zkouškách EMC, č. protokolu EMC 601/99, Č.j.: TESTCOM 3905/99-351 ze dne 9.9.1999 vystavený TESTCOM Praha.  

4. ZKOUŠENÍ  

Zařízení je vyrobeno v souladu s normou EN 60950.
Zkušební prostředí je podle ČSN 36 7211, část 2,Čl.71. Měřicí přístroje a metody měření musí odpovídat požadavkům ČSN 36 7211, část 2, čl.77 až 86. Měřicí přístroje a metody lze nahradit rovnocennými přístroji a metodami, které zabezpečují srovnatelnost výsledků měření.

 5. POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ A MONTÁŽ  

5.1 Montáž napájecího zdroje  

NZS-155A v modulovém provedení se montuje ve svislé poloze, výstupními konektory dolů (obr.č.3). Upevňuje se normalizovanými šrouby M4 s válcovou nebo půlkulatou hlavou na základní desku (rám) za horní a spodní upevňovací otvor. Základní deska (rám) může být umístěna ve skříni, která však musí zabezpečit dobré proudění vzduchu. Základní deska (rám) bude zpravidla obsahovat další zařízení, která je třeba vhodně rozmístit zejména s ohledem na zabezpečení přirozeného proudění vzduchu, zamezení případného vzájemného ovlivňování apod. Z důvodů dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí NZS-155A umísťovat do blízkosti zdrojů tepla, prachu, vibrací apod. V 19" provedení se napájecí zdroj NZS-155A montuje do skříně 19“ se základními normalizovanými rozměry, která se do 19“ stojanu pokládá na podpěrné lišty a připevňuje čtyřmi šrouby přes otvory v předním panelu. Čtyři otvory v předním panelu nemohou nést hmotnost celého zařízení. Upevňovací šrouby a podpěrné lišty nejsou součástí dodávky. Při použití 19“ skříní je třeba dbát na dostatečné chlazení (větrání) stojanu. Vždy pod NZS-155A je vhodné vložit jeden větrací krycí panel.  

5.2 Nastavení provozních podmínek  

NZS-155A je nastaven z výroby a další zásah do napájecího zdroje je nežádoucí a může vést k poruše.  

5.3 Napájení  

NZS-155A je napájen síťovým napětím podle článku 3.4 těchto TP. Připojení k napájecímu napětí je možné pouze do zásuvky se zapojeným ochranným kolíkem.  

5.4 Upozornění 

POZOR. Uvnitř zdroje hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, před sejmutím ochranných krytů je nutné vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky.