Popis ovládání stereofonního TV modulátoru/budiče

SC-TVM-317

OBSAH:
Základní popis

Popis jednotlivých menu

  1.       úvodní menu

  2.       info menu

  3.       video menu

  4.       audio menu

  5.       output menu

  6.       ext ref menu

  7.       error menu

PŘÍLOHY

Zobrazení jednotlivých menu

zobrazení úvodního menu

zobrazení informačního menu 

zobrazení video menu

zobrazení audio menu

zobrazení output menu

zobrazení ext ref menu

zobrazení error menu

Bloková schémata :

část 3         - zdroj referenčních signálů , - LCD displej

část 1         - modulace VIDEO , - MF zesilovač , -VF výstup

část 2         - modulace AUDIO , - VPS , - generování identifikací

 

Základní popis 

Popis ovládání se vztahuje k obrázkům v příloze, na kterých jsou zobrazena všechna menu, která se objeví na LCD displeji. K ovládání se používá celkem 7 základních menu :

 1.          úvodní menu                    na konci znak M           obr.1

 2.          info menu                        na konci znak I             obr.2

 3.          video menu                      na konci znak V            obr.3

 4.          audio menu                     na konci znak A            obr.4

 5.          output menu                    na konci znak O            obr.5

 6.          ext ref menu                    na konci znak R            obr.6

 7.          error menu                       na konci znak E                        obr.7

  

Displej se ovládá čtyřmi tlačítky na předním panelu.

Dvě vodorovně umístěná tlačítka < NO a YES > slouží ke změně hodnoty v příslušném menu, případně k uložení nastavené hodnoty do paměti.

Dvě svisle umístěná tlačítka  Ù UP  a  Ú DOWN slouží k přechodu mezi jednotlivými menu.

LCD displej je dvouřádkový. V první řádce je uveden slovní popis příslušného menu. Ve druhé řádce se zobrazí podle typu menu :

informační menu

            změřená nebo jinak získaná hodnota

nastavovací menu

             jedna z hodnot (položek), mezi kterými je možné volit

Příslušné hodnoty, kterých může každé menu nabývat , jsou uvedeny v přehledu variant. Tyto hodnoty lze měnit dvěma způsoby : buď mezi pevnými hodnotami nebo plynule mezi dvěma krajními hodnotami. Pokud se mění aktivní položka mezi pevnými hodnotami, jsou v příloze v Přehledu variant  u každého menu uvedeny možné hodnoty, kterých uvedená položka může nabývat. Po změně hodnoty tlačítky     < NO a YES > se na displeji objeví např. :

OUTPUT MODE

   

AUTO    SAVE  N/Y

A

 Stisknutím příslušného tlačítka :

  ·                     á NO  se neuloží aktuální hodnota z displeje do paměti, ale zůstane zachována původní hodnota před změnou

  ·                     YES ñ   do paměti se uloží aktuální hodnota,  která je na displeji

Poté je možné pomocí horního tlačítka ÙUP nebo dolního tlačítka ÚDOWN přejít do jiného menu.  

Pokud se v některém menu objeví položky, ve kterých se může uvedená hodnota plynule měnit (někdy může být omezena spodní a horní mez), tlačítky < NO nebo YES > se nejprve mění číselný údaj (je třeba sledovat na displeji směr změny).Po nastavení požadované hodnoty je postup shodný jako v předchozím, tj. stiskem jednoho z tlačítek Ù UP nebo Ú DOWN se objeví nápis :

OUTPUT MODE

   

AUTO    SAVE  N/Y

A

 

a pomocí z tlačítek < NO a YES > se neuloží nebo uloží nastavená hodnota.

Příklad postupu nastavení 

Jako příklad je uveden postup změny v menu V1. Počáteční údaj byl AUTO.

VIDEO LEVEL

   

AUTO

V

Stiskem tlačítka < NO nebo  YES > změníme položku na AUTOSET

VIDEO LEVEL

   

AUTOSET

V

Po stisku tlačítka Ù UP nebo Ú DOWN se objeví výzva k uložení nastavené hodnoty

VIDEO LEVEL

   

AUTOSET  SAVE N/Y

V

Stiskem jednoho z tlačítek < NO nebo YES > se neuloží nebo uloží nastavená hodnota a objeví se menu s uloženou hodnotou. Pokud tedy zvolíme v tomto příkladu YES > , objeví se následující menu :

VIDEO LEVEL

   

AUTOSET

V

Tlačítkem Ú DOWN přejdeme do dalšího menu :

VIDEO LEVEL SET

   

991 mV

V

a v něm změníme tlačítkem YES > hodnotu např. na 1001mV :

VIDEO LEVEL SET

   

1001 mV

V

Po stisku tlačítka Ú DOWN se opět objeví výzva k uložení hodnoty :

VIDEO LEVEL SET

   

1001 mV  SAVE N/Y

V

Když zde např. nepotvrdíme uložení změněné hodnoty, stiskneme tlačítko  < NO a na displeji se objeví původní údaj:

VIDEO LEVEL SET

   

991 mV

V

Popis jednotlivých menu 

  1.        Úvodní menu

Zobrazí se na displeji po zapnutí přístroje a slouží pouze k přepínání mezi jednotlivými menu :

MAIN MENU

*Info *Video

>

Seznam všech položek :

Info ,   Video , Audio , Output , Extref , Error 

  2.        Info menu 

V tomto menu se nedá žádná hodnota měnit. Informuje o základních provozních hodnotách  nastavení základních  parametrů TV modulátoru/budiče.

SATCO s.r.o. 

stereo modulator 

I1 

 

OUTPUT FREQUENCY 

   

559 MHz 

I2

udává výstupní kmitočet v MHz.

IF CARRIER 

   

38,9 MHz 

I3

udává mezifrekvenční kmitočet obrazové nosné v MHz. Může nabývat hodnot

38,0 MHZ          38,9MHz           MF MHz 

AUDIO SUBCARRIER 

   

6,5 MHz 

I4

Údaj je převzat z menu A1 a udává kmitočet zvukových subnosných, tj. 5,5/5,74MHz nebo 6,5/6,26MHz. Může nabývat hodnot

5,5 MHz           6,5MHz.

OUTPUT MODE 

   

STEREO AUTO 

I5

Kombinovaný údaj z menu A2 , A3 a I6 (v něm se zobrazuje údaj z VPS). Ukazuje, jakým způsobem vysílá TV modulátor nf signál na zvukových subnosných a jak informaci o způsobu vysílání získal.

První položka udává mód vysílání a ten může být

MONO             STEREO           DUAL 

Druhá položka udává, v jakém režimu TV modulátor pracuje a může být :

AUTO               MANUAL 

Zde se zobrazuje informace a tom, odkud je získána informace o módu v jakém se má pracovat. Může být získávána buď automaticky z údajů ve VPS (řádka 16 TV signálu) = režim AUTO nebo z pevného ručního nastavení = režim MANUAL.

V režimu MANUAL je mód provozu určen pevně. V režimu AUTO se mód přebírá z VPS, ale pokud není přítomna, přechází TV modulátor automaticky do režimu MANUAL a vysílá podle módu  navoleném v menu A3 = MANUAL SET.

VPS STATUS L16 

   

YES  STEREO 

I6

 zobrazuje údaj o tom zda je přítomna VPS (řádka 16 TV signálu) a v jakém módu je vysílán zvukový doprovod na přicházejícím signálu.

První položka může nabývat hodnot :

YES                  NO 

Druhá položka informuje o módu provozu zvukového doprovodu v přicházejícím TV signálu. Tato položka může mít následující hodnoty:

MONO              STEREO           DUAL 

MANUAL SET 

   

MONO 

I7

   

  Údaj je převzat z menu A3 a zobrazí se údaj o nastaveném módu provozu v režimu MANUAL.

Může nabývat hodnot :

MONO              STEREO           DUAL 

OUTPUT LEVEL 

   

45 

I8

 Hodnota je převzata z menu O7 nebo O8 a udává velikost výstupní úrovně na výstupu RF OUT.

Může nabývat hodnot 10 až 62 , obvyklá hodnota je 42.

IF LEVEL 

   

12  15 

I9

Hodnoty jsou převzaty z menu O2 a O3 a udávají nastavení úrovní zvukových subnosných. První položka přísluší první (hlavní) subnosné a druhá položka druhé (vedlejší).

Mohou nabývat hodnot 0 až 63 , obvyklé nastavení je 12 a 15.

REF FREQUENCY 

   

EXT 

I10

První hodnota je převzata z menu R2 a udává, jakým způsobem jsou řízeny všechny oscilátory v TV modulátoru, tj. zda jsou zavěšeny na vnější nebo vnitřní referenční signál. Mohou být také zavěšeny na videosignál..

Pokud je přítomen signál na vstupu pro externí referenční signál, objeví se na druhé pozici údaj z menu R1.

První položka může nabývat hodnot :

EXT                  INT                   VIDEO

 

OFFSET 

   

+8 

I11

Hodnota je převzata z menu R4 a udává, jak je nastaven kmitočtový offset výstupního signálu v krocích po 1/12 řádkového kmitočtu.

Položka může nabývat hodnot :

 –12 až +12. 

  3.        Video menu

V tomto menu jsou soustředěny všechny údaje a nastavení, která přímo ovlivňuji videosignál.

Menu V1 , V2 , V3 , V10 a V11 jsou nastavovací , menu V4 až V9 jsou informační.

VIDEO LEVEL 

AUTOSET 

V1

  

V tomto menu se udává způsob regulace videosignálu (rozkmitu černá/bílá) v aktivní části každého řádku, tj. mezi koncem synchronizačního impulsu daného řádku a začátkem impulsu řádku následujícího. Přitom další nezávislá regulační smyčka automaticky reguluje velikost synchronizačních impulsů na hodnotu 300mV +/-5mV a tato velikost se nedá měnit.

Regulace pracuje tak, že měří rychlým ADC převodníkem a DSP rozkmit videosignálu v měrném řádku 17 a 330 mezi úrovní černé a bílé. Pokud se naměřený rozkmit liší od nastavené hodnoty upraví jej signálem REG pomocí rychlého DAC převodníku (SC9969 – modulace video). Pokud v měrném řádku není signál, přechází automaticky regulace do režimu MANUAL.

V režimech AUTO, AUTOSET a MANUAL se dále průběžně kontroluje videosignál během snímku a pokud dojde k naměření hodnoty vyšší než 1048mV, dojde k dodatečné regulaci na tuto hodnotu

Druhy provozu :

AUTO               AUTOSET        MANUAL          OFF 

AUTO               v tomto provozu je použito tovární nastavení , které je cca 991 až 1001mV pro standartní videosignál.

AUTOSET         v tomto režimu lze uživatelsky měnit velikost rozkmitu videosignálu, přičemž obvyklá hodnota by měla být v rozmezí cca 977 až 1024mV.

MANUAL          je nastavena pevná velikost regulačního signálu REG, tj. je vyřazena automatická regulace podle měrných řádků. Regulační napětí lze ale měnit, hodnota pro standartní videosignál je 712mV.

OFF                 veškerá regulace videosignálu včetně omezení na 1048mV je vyřazena.

VIDEO LEVEL SET 

996 mV 

V2a 

Menu pro nastavení rozkmitu černá/bílá v režimu AUTOSET z menu V1

VIDEO LEVEL SET 

712 mV 

V2b

 Menu pro nastavení rozkmitu černá/bílá v režimu MANUAL z menu V1

VIDEO INGAIN 

0 dB 

V3

Po upnutí videosignálu se tento vzorkuje v místě řádkových synchronizačních impulsů a měří se jejich rozkmit. Naměřená hodnota je signál PCFP2 , který se zpracuje v ADC převodníku. Pokud se liší od nastavených mezí, může se pomocí regulačního signálu GAIN (SC9969- modulace video) přepínat mezi dvěma hodnotami zesílení vstupního videozesilovače tak, aby videosignál přicházející na další obvody měl rozkmit v rozsahu regulací těchto obvodů..

Druhy provozu :

AUTO               0 dB                 6 dB 

AUTO               automatické přepínání vstupního zesílení. Tento druh je třeba použít, pokud se s časem mění velikost videosignálu o více než +/- 3 dB nebo se liší rozkmit sync/černá a černá/bílá o více než 20% proti normalizovanému rozkmitu 0,3/0,7

0 dB                 použít pro vstupní videosignál s rozkmitem sync/bílá v rozsahu 0,8 až 2,0V

6 dB                 použít pro vstupní videosignál s rozkmitem sync/bílá v rozsahu 0,4 až 1,0V

SYNC LEVEL 

300 mV 

V4

Menu zobrazuje rozkmit řádkových synchronizačních impulsů měřených rychlým VIDEO ADC převodníkem a DSP.

WHITE IN L17 

1001 mV 

V5

Menu zobrazuje rozkmit videosignálu na úrovni černá/bílá měřený v měrných řádcích rychlým VIDEO ADC převodníkem a DSP

WHITE IN FIELD 

788 mV 

V6

Menu zobrazuje rozkmit videosignálu na úrovni černá/bílá  měřený rychlým VIDEO ADC převodníkem a DSP během snímku. Zobrazuje se maximální  naměřená hodnota.

VIDEO LEVEL IN 

26 

V7

V tomto menu se zobrazuje rozkmit synchronizačních impulsů vstupního videosignálu, tj. velikost signálu PCFP2. Obvyklá hodnota při normalizovaném vstupním videosignálu 0,3/0,7 je cca 22 až 26 .

VIDEO LEVEL OUT 

120 

V8

Hodnota v tomto menu udává velikost signálu PCFP1 nebo na jako hodnotu tohoto signálu se reguluje. Bližší popis je u menu V10 a V11. Obvyklá hodnota je cca 120.

WHITE CONTROL 

712 mV 

V9

V tomto menu je zobrazena velikost regulačního signálu REG z rychlého DAC převodníku (SC9969 – modulace video).

Obvyklé hodnoty :

Pokud je v menu V1 (případně  V2a a V2b) nastaveno :

OFF                 zobrazí se 729 mV.

MANUAL          zobrazí se shodná hodnota jako v menu V2b

AUTOSET         zobrazí se hodnota, na kterou reguluje rychlý DAC převodník, resp. odchylka od jmenovité hodnoty. Konkrétní číselný údaj závisí na nastavení hodnoty v režimu AUTO a AUTOSET v menu V1 a V2a a rozkmitu sync/černá a černá/bílá vstupního videosignálu.

VIDEO OUTLEVEL 

AUTOSET 

V10

V tomto menu se volí režim práce výstupního videozesilovače, z něhož je veden videosignál na AM modulátor a tím udržování úrovně promodulování. Za regulačním VIDEO ADC převodníkem je videosignál opět vzorkován v synchronizačních impulsech a je měřena jejich stejnosměrná úroveň. Posuv této úrovně způsobuje změnu úrovně promodulování. Změřená úroveň je signálem PCFP1 předávána do ADC převodníku a zpětně regulována signálem MSET tak, aby v režimech AUTO a AUTOSET byla velikost signálu PCFP1 udržována konstantní.

Velikost signálu PCFP1 přímo ovlivňuje úroveň promodulování. 

Druhy provozu :

AUTO               AUTOSET                    MANUAL 

AUTO               v tomto režimu je použito tovární nastavení

AUTOSET         v tomto režimu je možné zvolit uživatelské nastavení

MANUAL          regulační smyčka je rozpojena

VIDEO OUTLEV SET 

168  120 

V11a 

V tomto menu pro režim AUTOSET jsou zobrazena dvě čísla :

1cislo   udává velikost regulačního signálu MSET

2cislo   udává velikost signálu PCFP1

V okamžiku stisknutí tlačítka < NO nebo YES > rozpojíme regulační smyčku a nastavujeme ručně signál MSET. Přitom se průběžně čte a zobrazuje signál PCFP1. Po uložení se zapíše hodnota PCFP1 do paměti a automatickou změnou signálu MSET se udržuje PCFP1 na konstantní úrovni. Hodnota signálu PCFP1 uložená v paměti je vidět v menu V8.

VIDEO OUTLEV SET 

168  120 

V11b

 V tomto menu pro režim MANUAL jsou také zobrazena dvě čísla jako v menu V11a:

1cislo   udává velikost regulačního signálu MSET

2cislo   udává velikost signálu PCFP1

V tomto režimu je regulace rozpojena a signál MSET je konstantní a s časem se mění jen signál PCFP1.

!!! Pozor 

Při změně nastavení způsobu řízení a úrovní videosignálu v menu V1 ( V2a nebo V2b ) a způsobu řízení úrovně promodulování v menu V10 (  V11a nebo V11b ) je nezbytně nutné zkontrolovat hloubku promodulování měřicími přístroji. 

V provozu není dovoleno používat režim MANUAL v menu V10  VIDEO OUTLEVEL a režim OFF v menu V1  VIDEO LEVEL. 

  4.        Audio menu

V tomto menu jsou soustředěny všechny údaje a nastavení, která přímo ovlivňuji audiosignál.

Menu A1 , A2 , A3 , A4 , A5 a A8 jsou nastavovací, menu A6 a A7 jsou informační  

 

AUDIO SUBCARRIER 

6,5 MHz 

A1

V tomto menu se nastavuje kmitočet zvukových subnosných buď 5,5/5,74 MHz nebo 6,5/6,26MHz. Volí se vždy hlavní zvuková subnosná a vedlejší se nastavuje automaticky.

Možné volby :

5,5 MHz           6,5 MHz 

OUTPUT MODE 

MANUAL 

A2

Tímto menu volíme režim provozu. Jsou možné dva režimy :

MANUAL          v tomto režimu se vysílá zvukový nf signál v módu pevně nastaveném v menu A3.

AUTO               v tomto režimu se vysílá zvukový nf signál v módu, který se přečte z informace v datovém řádku 16 = VPS. Pokud tento řádek chybí, přejde se automaticky do režimu MANUAL a vysílá se v módu nastaveném v menu A3.

Možné volby :

AUTO               MANUAL 

 

MANUAL SET 

STEREO 

A3

Zde se nastavuje  mód provozu v manuálním režimu.

Možné volby :

MONO              STEREO           DUAL 

AUDIO GAIN L 

 0.0 

A4

V tomto menu se nastavuje zesílení vstupního nf signálu na vstupu L (A) . Pomocí převodníku DAC se ovládá signál AUDLEV_L (SC9970-modulace audio) a tím se ručně mění zesílení vstupního řízeného nf zesilovače.

Rozsah nastavení :

-9.75 až 6.0                  krok 0.25

Jmenovité nastavení : viz Poznámka AP1. 

AUDIO GAIN R 

0.0 

A5

V tomto menu se nastavuje zesílení vstupního nf signálu na vstupu R (B) . Pomocí převodníku DAC se ovládá signál AUDLEV_R (SC9970-modulace audio) a tím se ručně mění zesílení vstupního řízeného nf zesilovače.

Rozsah nastavení :

-9.75 až 6.0                  krok 0.25

Jmenovité nastavení : viz Poznámka AP1.

AUDIO LEVEL L 

-2.0 dBr 

A6

Zobrazuje naměřenou hodnotu úrovně nf signálu na vstupu L (A) . Tato hodnota se získává ze špičkového detektoru, na jehož výstupu je signál AUDDET_L (SC9970 – modulace audio). Rozlišení je 0.5 dBr.

Zobrazovaná jmenovitá úroveň závisí na typu TV modulátoru/budiče – viz Poznámka AP1.

AUDIO LEVEL R 

-2.0 dBr 

A7

Zobrazuje naměřenou hodnotu úrovně nf signálu na vstupu R (B) . Tato hodnota se získává ze špičkového detektoru , na jehož výstupu je signál AUDDET_R (SC9970 – modulace audio). Rozlišení je 0.5 dBr.

Zobrazovaná jmenovitá úroveň závisí na typu TV modulátoru/budiče – viz Poznámka AP1. 

AUDIO CONTROL 

ON 

A8

Pomocí tohoto menu je možné vypnout nebo zapnout kompresor (omezovač) v cestě nf signálu. Měří se signály z detektorů (tj. AUDDET_L  a  AUDDET_R ) a pokud úrovně přesáhnou nastavenou hodnotu, tak se pomocí regulačních signálů AUDLEV_L  a  AUDLEV_R upraví zesílení. Náběhová doba je krátká a doběhová dlouhá. Počátek komprese – viz Poznámka AP1.

Možné volby :

OFF                 ON 

OFF     komprese vypnuta

ON       komprese zapnuta

Poznámka AP1: 

Z důvodů rozdílných požadavků na TV vysílač standartní a TV vysílač obecní jsou dvě rozdílná nastavení.

varianta X       TV vysílač standartní 

Podle  „Technického předpisu pro měření TV vysílačů“  je uvažován pro nominální vstupní nf signál  (0,775Vef = 0 dBr) :

jmenovitý zdvih 30kHz a maximální zdvih je 50kHz , nespecifikuje se nepřekročitelnost.

TV modulátor/budič SC-TVM-317 je v tomto případě nastaven tak, že pro nominální vstupní nf signál je nastaven jmenovitý zdvih 30 kHz. Na displeji je v menu A4 a A5  AUDIO GAIN nastaveno 0.0 a v menu A6 a A7 se na displeji zobrazuje velikost nf signálu –1.5 dBr  až –2.0 dBr.

V tomto případě při zapnutí komprese v menu A8  AUDIO CONTROL dojde ke kompresi při zdvihu cca 55 kHz až 60 kHz.

Indikační diody na předním panelu mají posunuté indikační rozsahy a přibližně indikují :

úroveň – 1dBr                svítí  žlutá dioda AUDIO –

nominální úroveň           svítí žlutá a zelená dioda AUDIO - , AUDIO 0

úroveň + 1dBr                svítí zelená dioda AUDIO 0

úroveň + 2dBr                svítí zelená a červená dioda AUDIO 0 , AUDIO +

úroveň + 4dBr                svítí červená dioda AUDIO +

varianta O       TV vysílač obecní 

Podle  „Technických charakteristik a metod měření vysílačů pro obecní TV vysílání“  je uvažován pro nominální vstupní nf signál  (0,775Vef = 0 dBr) :

jmenovitý zdvih 50kHz a maximální zdvih je 75kHz nepřekročitelný.

TV modulátor/budič SC-TVM-317 je v tomto případě nastaven tak, že pro nominální vstupní nf signál je nastaven jmenovitý zdvih 50 kHz. Na displeji je potom v menu A4 a A5  AUDIO GAIN nastaveno 0.0 a v menu A6 a A7 se na displeji zobrazuje velikost nf signálu 0.0 dBr.

V tomto případě při zapnutí komprese v menu A8  AUDIO CONTROL dojde ke kompresi při zdvihu 75 kHz.

indikační diody na předním panelu mají následující přibližné indikační rozsahy :

úroveň – 3dBr               svítí  žlutá dioda AUDIO –

úroveň - 1dBr                 svítí žlutá a zelená dioda AUDIO - , AUDIO 0

nominální úroveň           svítí zelená dioda AUDIO 0

úroveň + 1dBr                svítí zelená a červená dioda AUDIO 0 , AUDIO +

úroveň + 3dBr                svítí červená dioda AUDIO +

  5.        Output menu

V tomto menu jsou všechny položky O1    O8 nastavovací. Pomocí nich se ovládají velikosti výstupních vf signálů. Jednotlivé nosné lze vypnout a lze zařadit automatickou regulaci výstupní úrovně.

OUTPUT SW 

ON 

O1

V tomto menu se zapínají a vypínají obrazová nosné i zvukové subnosné. Prakticky dojde při jejich vypnutí ke snížení výstupních úrovní o cca 45 dB až 50 dB. V tomto menu se ovládá signál OUTSW z DAC převodníku (SC9969 – mf zesilovač), kterým se zapíná a vypíná napájecí napětí pro koncový mf zesilovač.

Možné volby :

ON                   OFF 

ON       výstupní signál zapnut

OFF     výstupní signál vypnut

Poznámka : 

Bude doplněno o volbu AUTO, ve které bude výstupní signál vypnut do té doby, než se zachytí všechny obvody PLL a než dojde k ustálení všech regulačních smyček.

IF1 LEVEL 

12 

O2

V tomto menu se ovládá výstupní úroveň hlavní zvukové subnosné. Pomocí signálu MFLEV1 se řídí útlum elektronického útlumového členu (SC9970 – modulace audio).

Rozsah hodnot :

celkový             0 až 63 , používaný       8 až 16 , obvyklý           12 až 14

Zvětšováním číselné hodnoty se snižuje výstupní úroveň zvukové subnosné.

IF2 LEVEL 

14 

O3

V tomto menu se ovládá výstupní úroveň vedlejší zvukové subnosné. Pomocí signálu MFLEV2 se řídí útlum elektronického útlumového členu (SC9970 – modulace audio).

Rozsah hodnot :

celkový             0 až 63 , používaný       12 až 20 , obvyklý         14 až 16

Zvětšováním číselné hodnoty se snižuje výstupní úroveň zvukové subnosné.

IF1 SW 

ON 

O4

V tomto menu se zapíná a vypíná hlavní zvuková subnosná. Prakticky dojde při jejím vypnutí ke snížení výstupní úrovně o cca 45 dB až 50 dB. V tomto menu se ovládá signál IF1SW z DAC převodníku (SC9970 – modulace audio), kterým se zapíná a vypíná napájecí napětí pro mf zesilovače.

Možné volby :

ON                   OFF 

ON       výstupní signál zapnut

OFF     výstupní signál vypnut

IF2 SW 

ON 

O5

V tomto menu se zapíná a vypíná vedlejší zvuková subnosná. Prakticky dojde při jejím vypnutí ke snížení výstupní úrovně o cca 45 dB až 50 dB. V tomto menu se ovládá signál IF2SW z DAC převodníku (SC9970 – modulace audio), kterým se zapíná a vypíná napájecí napětí pro mf zesilovače.

Možné volby :

ON                   OFF 

ON       výstupní signál zapnut

OFF     výstupní signál vypnut

OUTPUT LEVEL TX1 

OFF  138 

O6

V tomto menu se ovládá způsob řízení výstupní úrovně TV modulátoru/budiče SC-TVM-317 a koncového stupně vysílače SC-TVX-318. Na výstup koncového stupně je zapojen detektor úrovně, jehož výstupní signál je přiveden jako signál TX1LEV do ADC převodníku (SC9969 – mf zesilovač). V režimu AUTO je změřená úroveň  srovnávána s referenční hodnotou uloženou v paměti a pomocí signálu RFLEV z DAC převodníku  ( SC9855 – vf výstup ) je udržován konstantní výstupní výkon na výstupu vysílače, tj. signál TX1LEV musí být konstantní. V režimu OFF je regulační smyčka rozpojena.

Možné volby :

AUTO               OFF 

AUTO               zapnuta regulace výstupní úrovně

OFF                 vypnuta regulace výstupní úrovně

Jako druhá položka v tomto menu se zobrazuje velikost signálu z detektoru TX1LEV. Zobrazuje se v obou režimech : AUTO  i  OFF.

OUTPUT LEVEL RF 

42 

O7

Do tohoto menu přejdeme z předcházejícího menu O6 při volbě OFF. Zde se nastavuje pomocí signálu RF LEV ( SC9855 – vf výstup) výstupní úroveň na výstupu TV modulátoru/budiče.

Rozsah hodnot :

celkový             20 až 63 , používaný      28 až 60 , obvyklý         42 až 48

Zvětšováním číselné hodnoty se zvyšuje výstupní úroveň .

LEVEL TX1 SET 

45  138 

O8

Do tohoto menu přejdeme z menu O6 při volbě AUTO. Funkce je podobná jako v menu V10 VIDEO OUTLEV a V11a VIDEO OUTLEV SET.

V tomto menu pro provoz AUTO jsou zobrazena dvě čísla :

1cislo   udává velikost regulačního signálu RFLEV

2cislo   udává velikost signálu z detektoru TX1LEV

V okamžiku stisknutí tlačítka < NO nebo YES > rozpojíme regulační smyčku a nastavujeme ručně signál RFLEV. Přitom se průběžně čte a zobrazuje signál TX1LEV. Po uložení se zapíše hodnota TX1LEV do paměti a automatickou změnou signálu RFLEV se udržuje TX1LEV na konstantní úrovni. Hodnota signálu TX1LEV uložená v paměti je vidět v menu O6.

Rozsah hodnot nastavení RF LEV

celkový             30 až 50           používaný         38 až 48

  6.        ExtRef menu

V tomto menu se řídí nastavení obvodů pro generování všech vnitřních referenčních signálů pro vnitřní oscilátory a obvody PLL. Tyto obvody jsou vždy řízeny z jediného společného referenčního krystalového oscilátoru 12MHz. Vnitřní referenční signály jsou generovány krystalovými oscilátory, které mohou být zavěšeny na :

vnitřní stabilní teplotně kompenzovaný TCXO

vnější signál, který musí mít stabilitu a přesnost lepší než 0.5 ´ 10-6  

videosignál, který musí mít přesnost a stabilitu řádkových synchronizačních impulsů lepší než 0,0001%

Menu R1 , R5 a R6 jsou informační , menu R2 , R3 , R4 jsou nastavovací.

Popis se vztahuje k blok. schématu SC-TVM-317 , část 3 , SC9968.

EXT REF FREQ 

0 kHz 

R1

V tomto menu je indikována přítomnost vnějšího referenčního signálu a přibližně jeho kmitočet v kHz. Pokud není přítomen vnější signál, zobrazí se 0 kHz.

EXT REF INPUT 

EXT 

R2

V tomto menu se určuje zdroj společného referenčního kmitočtu. Při volbě INT je použit vnitřní teplotně kompenzovaný TCXO. Při volbě VIDEO je použit krystalový oscilátor řízený z řádkových synchronizačních impulsů. Při volbě EXT je použit vnější referenční signál přivedený na konektor EXT REF IN. Pokud však není přítomen a nemá kmitočet odpovídající jednomu ze čtyř možných, automaticky se přepíná na vnitřní TCXO.

Možné volby :

EXT                  INT                   VIDEO 

EXT      použit vnější referenční signál

INT       použit vnitřní TCXO

VIDEO  k řízení kmitočtů použit videosignál

EXT REF SWITCH 

AUTO 

R3 

V tomto menu se volí kmitočet vnějšího referenčního signálu přivedeného na konektor EXT REF IN.

V režimu AUTO se automaticky přepínají dělicí poměry ve vstupním obvodu PLL, který řídí krystalový oscilátor 12MHz. Tento oscilátor slouží jako společný zdroj pro další obvody PLL. Podle kmitočtu přivedeného na konektor EXT REF IN se volí mezi jednou ze čtyř pevných hodnot.

Možné volby :

AUTO               6,4MHz             8,0MHz             10MHz              13,5MHz 

OFFSET 

R4

V tomto menu se nastavuje hodnota ofsetu výstupního kmitočtu s krokem po 1/12 řádkového kmitočtu v rozmezí –12 až +12. Pomocí tohoto menu se mění dělicí poměry v obvodech PLL EREFV  a EREFA , které slouží jako zdroje kmitočtů pro oscilátory obrazové mf nosné a zvukových mf subnosných.

Rozsah nastavení :

-12    0    +12 

Poznámka : 

Podle konkrétního provedení SC-TVM-317 se doporučuje používat rozsahy ofsetů : 

  ·                     -12    +6

  ·                     -6    +12

VF REF 

10 MHz 

R5

V tomto menu, které je pouze informační, je zobrazen kmitočet referenčního oscilátoru pro výstupní VF oscilátor.

INT REF 

14.4 MHz 

R6

V tomto menu, které je pouze informační, je zobrazen kmitočet použitého TCXO.

  7.        Error menu

Toto menu informuje o stavu zachycení všech obvodů PLL použitých v TV modulátoru/budiči SC-TVM-317. Pokud v nějakém obvodu PLL dojde k chybě, zobrazí se jeho zkratka v příslušném menu.

Dále zde bude možné zobrazit podle potřeby a požadavků další chybová hlášení.

Všechna tato menu jsou pouze informační.

ERROR MAIN BOARD 

 

E1

V tomto menu jsou zobrazeny obvody PLL v částech SC9969 – mf zesilovač, SC9970 – modulace audio a SC9971 – vf výstup.

Možné hodnoty :

VS                   AS1                  AS2                  OUT 

VS       obrazová mf nosná

AS1      hlavní zvuková mf subnosná

AS2      vedlejší zvuková mf subnosná

OUT     výstupní oscilátor

ERROR EXTR BOARD 

 

E2

V tomto menu jsou zobrazeny obvody PLL v části zpracování referenčních kmitočtů SC9968 – externí reference.

Možné hodnoty :

FV                    EFA                  FVF                  EXT 

FV        referenční obvod pro obrazový mf oscilátor

EFA     referenční obvod pro oscilátory zvukových subnosných

FVF      referenční obvod pro výstupní oscilátor

EXT      společný referenční oscilátor 12MHz

Zobrazení jednotlivých menu

Bloková schémata :