SIGNÁLOVÝ PŘEPÍNAČ SC-SSW-101 (základní informace)

Signálový přepínač SC-SSW-101 je určen k automatickému nebo ručnímu přepínání vysokofrekvenčních TV a FM signálů v televizních kabelových rozvodech až do kmitočtu cca 700 MHz. Dále je možné jej použít k přepínání modulačních audio a video signálů. Slouží zejména pro přepínání signálů z různých zdrojů, pro zálohování signálů apod. Je dodáván buď v základním modulovém provedení nebo na zvláštní objednávku v typizované 19" mechanice (pouze provedení 2V). Jeden přepínač může obsahovat dvě nebo čtyři přepínací sekce. Je možné sdružit i více jednotek SC-SSW-101 navzájem. Po vzájemném propojení přepínacích sekcí lze jedním přepínačem přepínat až pět signálů do jednoho výstupu.

Přepínač je dodáván ve třech základních provedeních:

- SC-SSW-101/2R obsahuje 4 universální přepínače
- SC-SSW-101/R obsahuje 2 universální přepínače
- SC-SSW-101/2V obsahuje 4 přepínače audio a video modulačních signálů

Přepínací sekce pracují nezávisle na sobě, ale pro některé aplikace  je možné přepínací sekce funkčně sdružit. Je možné sdružit přepínací sekce i z více přepínačů SC-SSW-101. Každá přepínací sekce obsahuje dva vstupní a jeden výstupní konektor. Jeden konektor, označený IN A, je vždy prioritní. V provedení 2V je identifikována pouze přítomnost videosignálu vyhodnocením  synchronizačních impulzů. V provedení R a 2R je tento vstup vybaven třemi způsoby identifikace přítomnosti signálu, které je možné volit přepínačem na zadním panelu, a to pro každou sekci samostatně:

- videosignál v základním pásmu
- vf signál modulovaný videosignálem
- nemodulovaný vf signál

Jakmile zvolený signál není přítomen na konektoru IN A, přepínač se přepne do polohy IN B, přičemž neustále sleduje IN A a když se zde signál objeví, přepne se po určité době zpět do této základní polohy. Přepínač je dále vybaven konektorem CANNON 15, na který jsou vyvedeny vstupní a výstupní logické ovládací signály. Pomocí tohoto konektoru lze realizovat ruční přepínání, dálkovou signalizaci stavu přepínacích sekcí a funkční spřažení přepínacích sekcí. Režim manuálního ovládání je využitelný např. pro účely místního informačního kanálu.

Přepínač je napájen z externího zdroje +15 V (např. typ NZS 155/...A  dodávaný f. SATCO s.r.o.)


TECHNICKÉ PODMÍNKY

Signálový přepínač SC-SSW-101

 

 

 TP SSW 10/96
JKPOV 383 81

Výrobce : SATCO s.r.o., Broumarská 39, 198 00 Praha 9

Tyto technické podmínky (dále jen TP) platí pro výrobu, dodávky, předávání, projektování, montáž a provoz signálového přepínače SC-SSW-101

 

Zpracoval : ing. Kuncl
Datum : 4.12.1996


Obsah: 

1. Všeobecně
1.1 Použití signálového přepínače
1.2 Popis signálového přepínače
1.3 Obsluha
1.3.1 Obsluha verze /2R a /R
1.3.2 Obsluha verze /2V
1.4 Údržba a provoz
1.5 Objednávání
1.6 Dokumentace
1.7 Příslušenství 

2. Dodávky, doprava a skladování, záruky a servis
2.1 Dodávky
2.2 Doprava a skladování
2.3 Záruka a servis 

3. Technické požadavky a parametry
3.1 Klimatické podmínky
3.2 Provozní podmínky
3.3 Všeobecné vlastnosti
3.4 Elektrické vlastnosti signálového přepínače

3.4.1 Parametry vstupního signálu
3.4.2 Přenosové parametry
3.4.3 Elektrická specifikace konektoru CN1

3.5 Rušivé vyzařování
3.6 Mechanické a klimatické vlastnosti
3.7 Odrušení
3.8 Homologace 

4. Zkoušení
4.1 Všeobecně
4.2 Kontrola proudového odběru
4.3 Kontrola funkce přepínacích sekcí 

5. Pokyny pro projektování, montáž a obsluhu
5.1 Všeobecně
5.2 Montáž signálového přepínače
5.3 Obsluha signálového přepínače

5.3.1 Volba režimu přepínací sekce
5.3.2 Manuální ovládání

5.4 Napájení
5.5 Důležitá upozornění 

6. Přílohy:
Obr.1A Přední panel
Obr.1 Blokové schéma signálového přepínače
Obr.2 Přední a zadní panel a ovládací prvky
Obr.3 Propojovací schéma


1. VŠEOBECNĚ 

1.1 Použití signálového přepínače 

Signálový přepínač SC-SSW-101/2R a /R je určen zejména k automatickému zálohování nebo k manuálnímu ovládání TV signálů nebo rozhlasových VKV signálů v TKR. V režimu automatického zálohování je možné identifikovat přítomnost zálohovaného signálu podle detekovaných vertikálních synchronizačních pulzů v signálu baseband video, ve vf televizním signálu ve všech TV pásmech a na úrovni mezifrekvence. Pro účely zálohování např. VKV FM signálů je SP vybaven detekcí úrovně amplitudově nemodulovaného vf signálu. Sledovaný parametr zálohovaného signálu je volen dvoupolohovým přepínačem PŘ1 až PŘ4 pro každou přepínací sekci zvlášť. Funkce přepínače v režimu automatického zálohování pro frekvenční pásmo zpětného kanálu (f<38MHz) není zaručena.

Signálový přepínač verze /2V je určen pro použití v kmitočtovém pásmu do 10 MHz, tj. pro videosignály a audiosignály.

Signálový přepínač umožňuje manuální řízení přepínacích sekcí a funkční zřetězení sekcí, kdy jednou řídící sekcí, která může pracovat v libovolném režimu, je možné ovládat další přepínací sekce. Tak je možné např. spolu s modulačním videosignálem přepínat i modulační signál (signály) zvukového doprovodu. Zřetězení sekcí je možné také mezi více signálovými přepínači. 

Podobně lze provést zřetězení na úrovni přepínaných signálů, čímž jedním SP SC-SSW-101 lze přepínat až pět signálů do jednoho výstupu. Režim manuálního ovládání je využitelný např. pro účely informačního kanálu. 

Signálový přepínač je dodáván v těchto základních verzích:
SC-SSW-101 /2R - plně vybavená verze: označení
SC-SSW-101/R - poloviční verze
SC-SSW-101/2V - verze pro baseband
SC-SSW-101/2V/19 - verze v 19” mechanice 

Poloviční verze obsahuje dvě přepínací sekce, ostatní verze obsahují čtyři přepínací sekce, viz. čl.1.2 těchto TP.Ve standartním modulovém provedení je zařízení určeno k montáži na základní rám nebo desku ve svislé poloze, v provedení /19 je zařízení zabudováno do standartní 19” skříně.V průběhu výroby , zejména na zvláštní přání odběratelů, mohou vznikat další varianty, které však nemají vliv na základní technické parametry. Jedná se zejména o doplnění dalšími pomocnými obvody apod. 

Parametry vstupního signálu jsou dány těmito TP, zejména čl.3.4 - Elektrické vlastnosti SP. 

Jedná se především o tyto základní parametry: 

Identifikace videosignálu:

úroveň videosignálu v základním pásmu - všechny verze 1Vp-p

úroveň vf televizního signálu - verze /2R a /R 70dBµV (f < 250MHz)

86dBµV (f = 470MHz)

101dBµV (f = 850MHz)

Identifikace signálu podle úrovně - verze /2R a /R

práh rozepnutí 80dBµV (f = 100MHz)

práh sepnutí 86dBµV (f = 100MHz)

1.2 Popis signálového přepínače

Na obr.1 v příloze je znázorněno blokové schéma SP, typ SC-SSW-101. Jeden signálový přepínač obsahuje v plně vybavené verzi čtyři funkčně samostatné přepínací sekce. Na přání odběratele je SP dodáván v poloviční verzi, která obsahuje pouze dvě přepínací sekce. Redukcí příslušných přepínacích sekcí o obvody vf zesilovače jsou vytvořeny verze pro baseband označené /2V, u kterých je možné pouze vyhodnocování přítomnosti normalizovaného pozitivního videosignálu. Plně vybavená přepínací sekce je osazena zásuvkami pro F-konektor (na přání BNC) u provedení /2R a /R a nebo zásuvkami CINCH (na přání BNC) u provedení /2V.

Přepínací sekce obsahují 2 vstupy INA a INB, z nichž vstup INA je vstup řídicí a je určen pro signál zálohovaný a vstup INB pro signál záložní. SP neustále sleduje hodnotu zvoleného parametru (přítomnost videosignálu nebo vf úroveň) zálohovaného signálu na vstupu INA a podle této hodnoty rozhoduje, který ze vstupních signálů bude připojen na výstup OUT.

Přepínací sekce jsou řízené jednotkou CPU. Součástí této jednotky jsou přepínače PŘ1 až PŘ4 pro volbu sledovaného parametru zálohovaného signálu u verze /2R a /R. Verze /2V tyto přepínače neobsahuje. Každé sekci přísluší jeden přepínač. Dále jednotka CPU obsahuje konektor CN1 typu CANNON15, do kterého je možné připojit terminál pro dálkové ovládání nebo "programovací" zásuvku pro zřetězení přepínacích sekcí, viz. čl.5.3.2.

Signálový přepínač je vybaven obvody identifikace videosignálu v základním pásmu a vysokofrekvenčního televizního signálu podle vertikálních synchronizačních pulzů (poloha PŘ1 až PŘ4 VIDEO) a obvody identifikace vysokofrekvenčního signálu podle jeho úrovně (poloha PŘ1 až PŘ4 CARRIER). 

1.3 Obsluha 

1.3.1 Obsluha verze /2R a /R

Pro obsluhu SP slouží čtyři přepínače PŘ1 až PŘ4 přístupné ze zadního panelu a jeden konektor CN1 typu CANNON15, který je umístěný na spodní straně SP (obr.2). Přepínači PŘ1 až PŘ4 se volí, zda bude příslušná sekce přepínat podle přítomnosti vertikálních synchronizačních pulzů, nebo podle vf úrovně signálu na vstupu INA. Detekce vf úrovně je určena pro zálohování VKV rozhlasových pořadů a její použití pro signály o frekvenci vyšší jak cca 200 MHz není doporučeno.

Obsluha signálového přepínače přes konektor CN1 je popsána v čl.5.3.2. Schéma zapojení vstupů a výstupů konektoru CN1 je uvedeno na obr.1 v příloze. 

1.3.2 Obsluha verze /2V

Tato verze neobsahuje přepínače PŘ1 až PŘ4. Na předním panelu je u každé sekce přepínač se dvěma polohami označenými 75 a Y . V poloze 75 je možno ke vstupu, který je odpojen od výstupu, připojit náhradní zátěž 75W . Toto zakončení je vhodné volit v těch případech, kdy může nepřizpůsobení přívodního kabelu prioritního signálu způsobit chybné vyhodnocení přítomnosti videosignálu. Funkce signálového přepínače přes konektor CN1 na spodní stěně krytu je shodná s verzí /2R a /R.  

1.4 Údržba a provoz 

Signálový přepínač nevyžaduje údržbu. Podle ČSN 36 7211, část1 je však provozovatel povinný provádět pravidelné revize a kontroly. 

1.5 Objednávání 

V objednávce je potřeba uvádět:
a) typové označení
b) verzi
c) počet kusů
c) příslušenství (čl.1.7 těchto TP)
d) požadovaný termín dodání 

1.6 Dokumentace 

Součástí dodávky zařízení SC-SSW-101 je dokumentace ve smyslu ČSN 36 7211, část 2, čl.22, která je obsažena v těchto TP. Při dodávce 1ks i více ks od jednoho typu zařízení se dodává 1ks těchto TP. Návod na opravu a seznam náhradních dílů se nedodává. Opravy vždy zabezpečuje výrobce nebo jím pověřená organizace. Ke každému výrobku nebo dodávce se dodává Záruční list. Na zvláštní objednávku může výrobce dodat “Měřicí a zkušební protokol “ všech parametrů uvedených v těchto TP. 

1.7 Příslušenství 

Příslušenství dodávané se signálovým přepínačem:

a) 1x propojovací kabel napájecí
b) 1x zástrčka CANNON15 s krytem 

Doplňkové příslušenství :
c) sada propojovacích kabelů F-F nebo BNC-BNC podle dohody s odběratelem 

2. DODÁVKY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA A SERVIS 

2.1 Dodávky 

Signálový přepínač SC-SSW-101 dodává přímo výrobce nebo pověřená obchodní organizace na základě písemné objednávky. Podmínky dodávky stanoví tyto TP. Další podmínky dodávky jsou předmětem dohody nebo hospodářské smlouvy mezi výrobcem a odběratelem. 

2.2 Doprava a skladování 

Zařízení se smí přepravovat v krytých dopravních prostředcích a musí být chráněno před přímými účinky povětrnostních vlivů. Zařízení se přepravuje a skladuje ve vhodném obalu tak, aby se zamezilo nadměrnému namáhání vibracemi, otřesy atd. Skladuje se v suchých větraných prostorách (skladech), jejichž klimatické podmínky odpovídají alespoň čl.3.1 těchto TP. Konkrétní forma dopravy a skladování je předmětem dohody nebo hospodářské smlouvy mezi výrobcem a odběratelem. 

2.3 Záruka a servis

Na signálový přepínač SC-SSW-101 poskytuje výrobce záruku v trvání 12 měsíců od dne předání zařízení odběrateli. Výrobce zodpovídá za vlastnosti výrobku dané těmito TP po celou dobu záruky. Záruka se nevztahuje na vady a poruchy , které byly způsobeny nesprávnou instalací a používáním zařízení, nesprávnou dopravou a skladováním (tj. za jiných podmínek než udávají tyto TP), poškozením při dopravě a skladování a připojením jiných signálů nebo napájecích napětí na příslušná přípojná místa. Záruka se též nevztahuje na vady a poruchy, které byly způsobeny jakýmkoliv zásahem do zařízení a manipulací s jinými ovládacím prvky, než které jsou uvedeny v těchto TP. Záruční opravy zajišťuje výrobce. Pokud to bude technicky možné, budou zpravidla řešeny (po dohodě mezi výrobcem a dodavatelem) výměnným způsobem. Pozáruční servis a opravy zajišťuje výrobce nebo jím pověřená organizace na základě objednávky. 

3. TECHNICKÉ POŽADAVKY A PARAMETRY 

3.1 Klimatické podmínky 

Signálový přepínač SC-SSW-101 je určen pro provoz v klimatických podmínkách podle ČSN 36 7211, část2, čl.30, tj. v temperovaných prostorách v rozsahu teplot 0oC až +40oC, relativní vlhkosti max. 80% při teplotě +25oC. V tomto teplotním rozmezí jsou také zachovány parametry zařízení. V teplotním rozmezí -10oC až +45oC nedojde k nevratným změnám nebo poškození zařízení, ale nejsou zaručeny všechny parametry. Okolní prostředí musí být bez agresivních výparů a plynů, elektromagnetického pole, prašností, vibrací, otřesů atd. Jedná se tedy o prostředí obyčejné podle příslušných ČSN. 

3.2 Provozní podmínky 

Signálový přepínač se montuje ve svislé poloze první přepínací sekcí (OUT1) nahoru. Upevňuje se dvěma normalizovanými šrouby M4 s válcovou nebo půlkulatou hlavou na základní desku nebo rám za horní a spodní upevňovací otvor. Základní deska nebo rám může být umístěn v uzamykatelné skříni, která musí být vybavena dostatečnými větracími otvory tak, aby bylo zabezpečeno dobré proudění vzduchu.

Základní deska nebo rám může obsahovat další zařízení, která je však potřeba vhodně rozmístit zejména s ohledem na zabezpečení přirozeného proudění vzduchu, zamezení případného vzájemného ovlivňování zařízení apod.

Z důvodu dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí signálový přepínač SC-SSW-101 umisťovat do blízkosti zdrojů tepla, prachu, vibrací apod.

V provedení /19 se signálový přepínač SC-SSW-101 montuje do skříně 19” se základními normalizovanými rozměry, která se do 19” stojanu pokládá na podpěrné lišty a připevňuje čtyřmi šrouby přes otvory v předním panelu. Upevňovací šrouby a podpěrné lišty nejsou součástí dodávky. Při pouští 19” skříní je třeba dbát na dostatečné chlazení (větrání) stojanu. Vždy mezi 3 skříně je vhodné vložit 1 větrací krycí panel tak, aby vznikla mezi skříněmi mezera. 

3.3 Všeobecné vlastnosti 

Hmotnost verze /2R 1, 5 kg verze /R a /2V 1,2 kg

Rozměry 42x146x292(365) mm

Napájecí napětí +15 V (+1V/-0,3V)

Max. povolené zvlnění napájecího napětí (30Hz až 30MHz) 100 mV p-p

Proudový odběr verze /2R +15 V max.330 mA typ. 300 mA

verze /R a /2V max. 150 mA typ. 100 mA

Napájecí konektor dvojzdířka pro banánek 4mm

nebo WAGO 231-xxx apod.

Vstupní/výstupní konektory verze /2R a /R konektory F-zásuvka (BNC)

verze /2V CINCH (BNC)

3.4 Elektrické vlastnosti signálového přepínače 

3.4.1 Parametry vstupního signálu

Parametr označ jedn hodnota  

zaruč typ 

Min. útlum odrazu vstupu (pozn.1)

(f = 40MHz) Ar2 dB 25 30

(f = 750MHz) Ar2 dB 12 14 

Úroveň videosignálu L1V Vp-p 1 

Min. úroveň televizního vf signálu (pozn.2)

(f < 250MHz) L11 dBµV 70 67

(f = 470MHz) L12 dBµV 86 83

(f = 850MHz) L13 dBµV 101 98

 Přepínací úrovně pro nemodulovanou nosnou (pozn.3)

- odpojení INA od OUT

(f = 100MHz) L1OFF1 dBµV 79 80

(f = 200MHz) L1OFF2 dBµV 79 81

(f = 300MHz) L1OFF3 dBµV 83 85

 - připojení INA k OUT

(f = 100 MHz) L1ON1 dBµV 87 85

(f = 200MHz) L1ON2 dBµV 87 86

(f = 300MHz) L1ON3 dBµV 93 91

 Pozn.1: Výstup zakončen standardním zakončovacím rezistorem 75W . 

Pozn.2: Výstup zakončen standardním zakončovacím rezistorem 75W . Uvedená úroveň je úroveň, při které ještě nedojde k rozpojování vstupu INA od výstupu OUT. Vstupní signál přiveden kabelem o délce 0.55m. 

Pozn.3: Výstup zakončen standardním zakončovacím rezistorem 75W . Signál přiveden do vstupu INA. Úroveň L1OFF je úroveň vstupního signálu, při níž dojde k odpojení vstupu INA od výstupu OUT, tj. při snižování vstupní úrovně. Úroveň L1ON je úroveň, při níž dojde k připojení vstupu INA k výstupu OUT, tj. při zvyšování vstupní úrovně.

3.4.2 Přenosové parametry

 Parametr označ jedn hodnota    zaruč typ 

Frekvenční pásmo d f MHz DC až 850

Max. průchozí útlum pro připojený signál

(DC) AONDC dB 0.0 0.0

(f = 40 MHz) AON1 dB 0.5 0.2

(f = 400 MHz) AON2 dB 1.0 0.8

(f = 750MHz) AON3 dB 2.0 1.4

 Oddělovací útlum pro odpojený signál (pozn.4)

(f = 40MHz) AOFF1 dB 90 95

(f = 400MHz) AOFF2 dB 70 75

(f = 750MHz) AOFF3 dB 60 63

 Izolační útlum mezi přepínacími sekcemi (pozn.5)

(f = 750MHz) AIZ dB 80 90

Spínací časy (pozn.6)
- čas připojení INA na OUT tINA s 4
- čas připojení INB na OUT tINB s 2 

Pozn.4: Měřeno mezi vstupem a výstupem jedné sekce, druhý vstup zakončen odporem 75Ohm . 

Pozn.5: Měřeno mezi vstupy a výstupem sousedních sekcí, přičemž výstupy ostatních sekcí jsou zakončeny odporem 75Ohm .

 Pozn.6: Spínací časy kolísají podle konfigurace a nastavení SP. Uvedené hodnoty jsou nejdelší možné. 

3.4.3 Elektrická specifikace konektoru CN1 (pozn.7) 

Typ konektoru CANNON15 dvouřadý

Napěťové úrovně kompatibilní s TTL

 Proudová zatížitelnost výstupů (pin č.1 až 4)

- výstupní proud pro log.1 IHmax mA -0.25

- výstupní proud pro log.0 ILmax mA 10.0

 Logický zisk (pin č.1 až 4) N - 4

 Pozn.7: Nezapojený vstup je ve stavu log.1. Výstupy jsou s otevřeným kolektorem a odporem 10k? vůči napětí +5V. Proudová zatížitelnost je definována pro dodržení mezních napěťových úrovní TTL. Logická specifikace konektoru CN1 je v čl.5.3.2.

 POZOR! 

Ke vstupům a výstupům konektoru CN1 je zakázáno přivádět napájecí napětí jakékoliv hodnoty a polarity! Ochranné obvody vstupů a výstupů jsou určeny k ochraně před případnými elektrostatickými výboji, náhodnými krátkodobými špičkami napětí indukovanými v přívodním kabelu a pod. 

3.5 Rušivé vyzařování 

Rušivý vyzářený výkon Pr nepřekračuje hodnotu 1.10-10W ve speciálních TV pásmech a 4.10-10W v normalizovaných TV pásmech. Útlum stíněním At je min. 75 dB. 

3.6 Mechanické a klimatické vlastnosti 

Signálový přepínač je konstruován tak, že jeho odolnost proti mechanickým a klimatickým vlivům musí vyhovovat požadavkům ČSN 36 7211, část2, čl.37 a 38. Použité prvky, materiály a suroviny mají takové vlastnosti, aby byla zaručena požadovaná stálost jejich mechanických a elektrických vlastností a tím i vlastností celého signálového přepínače. 

3.7 Odrušení 

Signálový přepínač SC-SSW-101 vyhovuje z hlediska odrušení ČSN 36 7211, část 2, čl. 40. 

3.8 Homologace 

O technické způsobilosti SC-SSW-101 pod označením Signálový přepínač SC-SSW-101 k provozu v České republice, rozhodl Český telekomunikační úřad dne 23.ledna 1995 pod č.j. 16037/94, schvalovací značka ČTÚ 1995N S 097.

s097.gif (358 bytes)

4. ZKOUŠENÍ 

4.1 Všeobecně

Zkušební prostředí je podle ČSN 36 7211, část2, čl.71. Měřící přístroje a metody měření musí odpovídat požadavkům ČSN 36 7211, část2, čl.77 až 86. Měřící přístroje a metody lze nahradit rovnocennými přístroji a metodami, které zabezpečují srovnatelnost výsledků měření. 

4.2 Kontrola proudového odběru 

Kontrolovaný signálový přepínač se připojí přes ampérmetr na stejnosměrný napájecí zdroj s výstupním napětím v mezích danými těmito TP. Na vstupy INA se nepřivedou signály, tím budou relé přepínacích sekcí sepnuta (svítí červené LED). Na ampérmetru se odečte proudový odběr. 

4.3 Kontrola funkce přepínacích sekcí 

Výstup kontrolované přepínací sekce OUT se zakončí zakončovacím odporem 75W . Kontrola probíhá podle konfigurace signálového přepínače. 

Verze /2V: 

Na vstup INA kontrolované přepínací sekce se přivede normalizovaný videosignál o amplitudě 1Vp-p. Přepínací sekce musí tento vstup připojit na výstup OUT. 

Verze /2R a /R: 

Kontrolovaná sekce signálového přepínače se přepne příslušným přepínačem na zadním panelu do režimu testování přítomnosti videosignálu. Přepínací sekce musí vstup INA připojit na výstup OUT v těchto případech:

- po přivedení normalizovaného pozitivního videosignálu o amplitudě 1Vp-p na vstup INA.
- po přivedení vf televizního signálu s negativní videomodulací a o úrovni podle těchto TP.  

V dalším kroku kontroly se kontrolovaná sekce přepne příslušným přepínačem na zadním panelu do režimu testování úrovně vf nosné.

Na vstup INA kontrolované sekce se připojí nemodulovaný signál o frekvenci 100MHz z vf generátoru s možností spojité regulace výstupní úrovně. Při poklesu úrovně vf signálu na vstupu INA pod cca 80dBµV musí sekce rozepnout vstup INA od výstupu OUT a při následném zvýšení úrovně vf signálu nad cca 86dBµV musí sekce zpětně vstup INA připojit k výstupu OUT. Změny úrovně vf signálu musí být plynulé a pomalé. 

Kontrola v režimu manuálního ovládání se provádí pomocí vnějšího ovládacího zařízení připojeného ke konektoru CANNON15, viz. čl.5.3.2 těchto TP. 

5. POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽ A OBSLUHU 

5.1 Všeobecně 

V těchto TP jsou uvedeny parametry a vlastnosti signálového přepínače. Při projektování a sestavování hlavní stanice a stanovení jejích provozních parametrů, je potřeba znát a zohlednit vlastnosti navazujících částí TKR tak, aby v celém systému byly splněny požadavky ČSN 36 7211, část1. Jedná se zejména o zabezpečení požadovaných úrovní vf signálů a odstup signálu od rušivých signálů s/sR, který je v tomto případě nutno uvažovat i pro přepínačem odpojený užitečný signál (do jednoho výstupu se přepínají dva užitečné signály). Úrovně signálů a parametry jednotlivých prvků musí být takové, aby byl zachován dostatečný odstup signál-šum s/š na výstupu účastnické zásuvky podle ČSN 36 7211, část1, čl.65. 

5.2 Montáž signálového přepínače

Signálový přepínač se montuje ve svislé poloze první přepínací sekcí (OUT1) nahoru. Upevňuje se dvěma normalizovanými šrouby M4 s válcovou nebo půlkulatou hlavou na základní desku nebo rám za horní a spodní upevňovací otvor. Základní deska nebo rám může být umístěn v uzamykatelné skříni, která musí být vybavena dostatečnými větracími otvory tak, aby bylo zabezpečeno dobré proudění vzduchu. Základní deska nebo rám může obsahovat další zařízení, která je však potřeba vhodně rozmístit zejména s ohledem na zabezpečení přirozeného proudění vzduchu, zamezení případného vzájemného ovlivňování zařízení apod. Z důvodu dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí signálový přepínač SC-SSW-101 umisťovat do blízkosti zdrojů tepla, prachu, vibrací apod.

Při montáži je nutné používat takové koaxiální kabely a konektory, které splní požadavky na útlum stínění At podle ČSN 36 7211. Vstupy a výstupy signálového přepínače jsou propojeny podle obr.3 v příloze. 

POZOR! 

Je zakázáno připojovat signálový přepínač k rozvodům, v kterých je také připojeno napájecí napětí vnějších jednotek, sekundárních zesilovačů a pod. Pokud je v připojeném rozvodu napájecí napětí, je nutné toto napětí oddělit vazebním kondenzátorem. V žádném případě nelze signálovým přepínačem SC-SSW-101 přepínat i napájecí napětí! Nedodržení této podmínky může mít za následek zničení přepínací sekce.

5.3 Obsluha signálového přepínače 

Signálový přepínač SC-SSW-101 je od výrobce nastaven podle těchto TP. Uživatel může pouze volit ve verzích 2R, R a mezi hlídanými parametry zálohovaného signálu (viz čl. 1.2). 

5.3.1 Volba režimu přepínací sekce 

Podle druhu přepínaných signálu v režimu automatického zálohování se přepínači PŘ1 až PŘ4 zvolí hlídaný parametr zálohovaného signálu, viz. čl.1.1 a 1.2. 

5.3.2 Manuální ovládání 

Manuální ovládání je možné prostřednictvím konektoru CN1 typu CANNON15 zásuvka, viz. obr.1 a obr.2 v příloze. Piny č.1 až 4 jsou výstupní a slouží pro zřetězení sekcí, případně pro dálkovou signalizaci stavu příslušné přepínací sekce. Piny č.5 až 8 a piny č.12 až 15 jsou vstupní. Nezapojené vstupní piny jsou automaticky ve stavu log.1 a ovládání se provádí jejich uzemněním. Piny č.9 až 11 jsou zemní.  

Pokud jsou piny č.12 až 15 ve stavu log.1, je logický stav na pinech č.5 až 8 signálovým přepínačem ignorován a příslušné sekce jsou v režimu automatického zálohování. Uzemněním pinu č.15 pro 1.sekci, pinu č.14 pro 2.sekci atd. se příslušná sekce přepne do režimu manuálního ovládání a potom uzemněním pinu č.8 pro 1.sekci, pinu č.7 pro 2.sekci atd. se v příslušné sekci přepne na výstup OUT vstup INB.

Na výstupní piny je připojen tranzistor, který spíná na zem. K jeho konektoru je připojen rezistor 10kW vůči napětí +5V. Výstupním pinem č.1 až 4 je tak možné uzemnění vstupního pinu č.5 až 8, což umožňuje funkční zřetězení přepínacích sekcí. U ovládaných sekcí je ale nutné uzemnit příslušný pin č.12 až 15. Propojení pinů lze realizovat "programovací" zásuvkou, ve které se požadované propojení zrealizuje drátovými propojkami.

V některých dílech SC-SSW-101 může být použit konektor CN1 typu CANNON15 - vidlice. Tento konektor má jiné číslování (viz následující tabulka(

Tabulka zapojení konektoru CN1 (CANNON 15 zásuvka):

Pin č. SEKCE1 SEKCE2 SEKCE3 SEKCE4

Volba režimu MANUAL/AUTO 15 14 13 12

Přepínání v režimu MANUAL 8 7 6 5

Výstup signalizace 4 3 2 1

Zem 10,11

Zem (verze R a 2R) 9

Napájení +5V, R=68R (verze 2V) 9

Tabulka zapojení konektoru CN1 (CANNON 15 vidlice):

Pin č. SEKCE1 SEKCE2 SEKCE3 SEKCE4

Volba režimu MANUAL/AUTO 9 10 11 12

Přepínání v režimu MANUAL 1 2 3 4

Výstup signalizace 5 6 7 8

Zem 13,14

Zem (verze R a 2R) 15

Napájení +5V, R=68R (verze 2V) 15

 Volba režimu MANUAL/AUTO:

log.0 - režim manuálního ovládání

log.1 - režim automatického zálohování

 Přepínání v režimu manuálního ovládání:

log.0 - připojen INB na OUT

log.1 - připojen INA na OUT

Výstup signalizace:

log.0 - připojen INB na OUT
log.1 - připojen INA na OUT

 Elektrická specifikace konektoru CN1 je v čl.3.4.3 těchto TP. 

5.4 Napájení 

Pro napájení signálového přepínače je určen napájecí zdroj typ NZS-15, který zabezpečuje parametry podle čl.3.3. Je možné použít také jiný zdroj, schválený autorizovanou zkušebnou a čs. spoji, který má vlastnosti podle čl.3.3 a zabezpečuje max. rušivé vyzařování podle čl.3.8 těchto TP. 

5.5 Důležitá upozornění 

Ke vstupům a výstupům konektoru CN1 je zakázáno přivádět napájecí napětí jakékoliv hodnoty a polarity! Ochranné obvody vstupů a výstupů jsou určeny k ochraně před případnými elektrostatickými výboji, náhodnými krátkodobými špičkami napětí indukovanými v přívodním kabelu a pod. 

Je zakázáno připojovat signálový přepínač k rozvodům, v kterých je také připojeno napájecí napětí vnějších jednotek, sekundárních zesilovačů a pod. Pokud je v připojeném rozvodu napájecí napětí, je nutné toto napětí oddělit vazebním kondenzátorem. V žádném případě nelze signálovým přepínačem SC-SSW-101 přepínat i napájecí napětí! Nedodržení této podmínky může mít za následek zničení přepínací sekce. 

Protože po odpojení vstupu INA je na tento vstup připojený kabel nepřizpůsobený, je nutné v těch případech, kdy nepřizpůsobení kabelu má za následek zhoršenou funkci signálového přepínače minimum stojatého vlnění je lokalizováno v místě za vstupním konektorem INA), provést některé z doporučených opatření. A to upravit délku přívodního kabelu, případně využít nepoužitou přepínací sekci k připojování náhradní zátěže kabelu jejím funkčním spřažením a křížovým propojením vstupních konektorů.

6. Přílohy

obr. 1A: Přední panel SC-SSW-101