PŘELADITELNÝ STEREOFONNÍ TV MODULÁTOR SC-STM-208/TUN/19" (základní informace)

  Stereofonní televizní modulátor SC-STM-208/TUN/19" je určen jako zdroj úplného televizního signálu VSB AM v normě CCIR B/G nebo D/K zejména pro použití v systémech kabelových rozvodů a společných televizních antén. SC-STM-208/TUN/19" je dodáván v 19" mechanice. Výrobce připravuje obdobný díl i v základním modulovém provedení. Výstupní vf signál je přeladitelný v pásmu kmitočtů 48,25 MHz až 799,25 MHz.

Tento výrobek najde své uplatnění hlavně jako záložní zdroj TV signálu, např. při výpadku modulátoru laděného na pevný kanál, při ověřování provozu v dalších kanálech apod. V objednávce je nutno specifikovat požadovanou zvukovou normu (B/G nebo D/K).

SC-STM-208/TUN/19" je možno na zvláštní objednávku doplnit tímto doybavením:
VIF
- dovybavení videofiltrem
EXT
- doplnění vstupu pro externí referenční kmitočet
REG
- regulace vstupních úrovní audio a regulace zvukových nosných
XLR  IN
- dovybavení symetrickým vstupem XLR 600 W
DO
- dálkové ovládání přes PC a pomocí jednotky SC-CCU-101

Frekvence nosných kmitočtů jsou stabilizovány obvody PLL. Referenční kmitočet PLL je odvozen od krystalu. Při dovybavení EXT je možno využít externí zdroj referenčního kmitočtu společně pro více jednotek a je možné realizovat synchronní provoz v sítích TKR.

Základní přenosové parametry SC-STM-208/TUN/19" jsou ve většině případů shodné s parametry pro Stereofonní TV modulátor SC-STM-208, který je z výroby dodáván naladěný na požadovaný kanál.

Přeladitelný SC-STM-208/TUN/19" se skládá ze dvou základních celků: stereofonního modulátoru s výstupem v pásmu MF kmitočtů a přeladitelného konvertoru. Signál 1.MF o jmenovité úrovni 96 dBmV se přivádí na integrovaný oddělovací zesilovač a dále na směšovač, který převádí vstupní 1.MF signál na kmitočet 2.MF. Kmitočet 2.MF se nachází nad televizními pásmy. Ve druhém směšovači se signál směšuje dolů na požadovaný TV kanál. Výstupní zesilovač je širokopásmový s dolní propustí do 800 MHz. Kmitočet obou oscilátorů je stabilizován smyčkou PLL. První oscilátor je pevně laděný, druhý je přeladitelný. Referenční kmitočet pro obvody PLL se přivádí z krystalového oscilátoru nebo z obvodů zpracování externího referenčního kmitočtu, které jsou dodávány ve variantě dovybavení EXT.

Ovládací a indikační prvky včetně displeje jsou umístěny na předním panelu. Diody LED indikují přítomnost signálu VPS a druh provozu modulátoru. Na displeji LCD se zobrazuje status VPS, chybová hlášení a data nastavovaná obsluhou -  výstupní kmitočet (nebo kanál), zvuková norma, režim a mod zvukoveho doprovodu a výstupní úroveň.


DODATEK K TECHNICKÝM PODMÍNKÁM SC-STM-208

Stereofonní televizní modulátor – přeladitelný SC - STM – 208/TUN/19

  Tyto technické podmínky (dále jen TP) platí pro výrobu, dodávky, předávání, projektování, montáž a provoz přeladitelného stereofonního televizního  modulátoru SC-STM-208/TUN/19  (dále jen STM/TUN).

Zpracoval :      ing. Jelínek , ing.Kuncl
Datum :           10.3.2000

Obsah :

1. Všeobecně
1.1 Použití přeladitelného stereofonního televizního modulátoru
1.2 Popis přeladitelného stereofonního televizního modulátoru
1.3 Obsluha
1.4  Návod na obsluhu přeladitelného stereofonního modulátoru
1.5 Objednávání
1.6 Všeobecné vlastnosti
1.7 Elektrické vlastnosti přeladitelného stereofonního televizního modulátoru

2. Přílohy  
obr.1                Blokové schéma přeladitelného televizního modulátoru
obr.2                Přední panel  a ovládací prvky jednotky 19’’  SC-STM-208/TUN/19

1.VŠEOBECNĚ

1.1 Použití přeladitelného stereofonního televizního modulátoru

Stereofonní televizní modulátor SC-STM-208/TUN/19 je určen jako zdroj úplného televizního signálu VSB AM v normě CCIR B/G nebo D/K zejména pro použití v systémech televizních kabelových rozvodů a společných televizních antén. SC-STM-208/TUN/19 je dodáván v 19“ mechanice. Výstupní vf signál  je přeladitelný v pásmu kmitočtů 48 až 799 MHz.

Vzhledem ke svým vlastnostem by měl být používán jako záložní zdroj signálu , např. při výpadku modulátoru laděného na pevný kanál (SC-STM-208 , SC-STM-208/19 apod.) , při ověřování provozu na dalších kanálech v TKR apod.

Frekvence nosných jsou stabilizovány obvody PLL. Referenční kmitočet PLL je odvozen od krystalu. V 19’’ provedení je možné použít také externí referenční kmitočet, který může být společný pro více jednotek a je možné realizovat synchronní provoz v sítích TKR.

Stereofonní televizní modulátor SC-STM-208/TUN/19 se dodává v několika základních variantách. Označení varianty je vždy uvedeno za typovým označením SC-STM-208/TUN/19 a je od něho odděleno lomítkem, případně pomlčkou. Označení základní varianty je:

SC-STM-208/TUN/19 - výstupní kmitočet TV kanálu v pásmu 48 MHz - 799 MHz

Dovybavení 19"  provedení na zvl. objednávku:
  ·                     VIF - dovybavení videofiltrem
  ·                     EXT - vstup pro externí referenční kmitočet
  ·                     REG - regulace vstupních úrovní audio a regulace úrovní zvukových nosných na předním panelu
  ·                     XLR - symetrické vstupy XLR 600 W, regulace vstupních úrovní audio na předním panelu
  ·                     DO - dálkové ovládání

V provedení 19“ se zařízení umísťuje do standartní 19“ skříně. V průběhu výroby , zejména na zvláštní přání odběratelů, mohou vznikat další varianty, které však nemají vliv na základní technické parametry. Jedná se zejména o doplnění dalšími obvody (např. symetrické audio vstupy, EXT) apod. Základní přenosové parametry přeladitelného STM/TUN jsou ve většině případů shodné s parametry pro stereofonní televizní modulátor SC-STM-208 podle základních technických podmínek TP STM 208/98. V tomto dodatku jsou uvedeny zejména parametry, které jsou odlišné o parametrů v TP STM 208/98.

Základní přenosové parametry, které je toto zařízení schopno zpracovávat, jsou dané tímto dodatkem TP. Jedná se zejména o následující základní podmínky:

kmitočet obrazové nosné                              48,25 MHz až 799,25 MHz
výstupní úroveň obrazové nosné                100 DbuV                               
1. zvuková nosná
                                         fo+5.5 MHz nebo fo+6.5 MHz
poměr úrovně
1. Zvuková/ obrazová nosná        
                -13 dB
2. zvuková nosná                                        fo+5.742.. MHz nebo fo+6.257.. MHz
poměr úrovně
2. Zvuková/ obrazová nosná
                        -20 dB
nf modulační zdvih jmenovitý                        30 kHz
maximální                                                      50 kHz
nf preemfáze                                                50µs
výstupní impedance                                    75 W
druh provozu                                                AUTO/MANUAL
                                                                     MONO/STEREO/DUO

1.2 Popis přeladitelného stereofonního televizního modulátoru

Přeladitelný modulátor se skládá ze dvou hlavních dílů :
  ·                     stereofonního modulátoru s výstupem v pásmu MF kmitočtů SC-STM-208/MF/19
  ·                     přeladitelného konvertoru SC-TUC-220/19

Blokové schéma stereofonního modulátoru s MF výstupem je znázorněno v základních TP STM 208/98 na obr. 1.

Na obr.1 v příloze tohoto dodatku je znázorněno blokové schéma přeladitelného konvertoru SC-TUC-220. Je možné jej rozdělit do čtyř základních bloků:
  ·                     první oscilátor OSC 1 a směšovač, který převádí signál 1. MF na kmitočet 2. MF
  ·                     druhý oscilátor OSC 2 a směšovač, který převádí signál 2. MF na výstupní kmitočet
  ·                     výstupní zesilovač s dolní propustí
  ·                     ovládací a napájecí obvody

Vstupní signál 1. MF ( kmitočet obrazové nosné 38,9 MHz ) o jmenovité úrovni 96dBuV se přivádí na integrovaný oddělovací zesilovač a dále na směšovač, který signál převádí vstupní 1. MF signál na kmitočet 2. MF. Kmitočet 2. MF se nachází nad televizními pásmy. Následují obvody pásmové propusti a zesilovač 2. MF. Hlavní selektivitu 2. MF zesilovače tvoří filtry s povrchovou akustickou vlnou (SAW). 

Dále se signál přivádí do druhého směšovače, který signál směšuje dolů na požadovaný TV kanál. Výstupní zesilovač je širokopásmový s dolní propustí do 800MHz, která potlačuje signál druhého oscilátoru, signál 2. MF ,  součtový produkt a další nežádoucí produkty .

Kmitočet obou oscilátorů je stabilizován smyčkou PLL. První oscilátor je pevně laděný, druhý oscilátor je přeladitelný. Referenční kmitočet pro obvod PLL se přivádí z krystalového  oscilátoru nebo z obvodů zpracování externího referenčního kmitočtu, které jsou dodávány ve variantě EXT.

1.3 Obsluha

Pro obsluhu přeladitelného stereofonního TV modulátoru slouží tlačítka a regulační prvky na předním panelu (viz obr. 2). 

Na předním panelu jsou následující ovládací a indikační prvky ( obr.2) :
  ·                     vypínač napájení
  ·                     indikační dioda napájení
  ·                     LCD displej 16 znaků/2 řádky
  ·                     trojice LED diod: L160FF (VPS není v řádku 16), DUO (druh provoyu DUAL), STEREO (druh provoyu STEREO)       

Pokud je použita varianta provedení REG ( regulace úrovní ) , mohou dále následovat dvě dvojice regulačních trimrů :
AUDIO IN L a AUDIO IN A: regulační trimry pro nastavení nf zdvihů
 AUDIO CARRIER L a AUDIO CARRIER A:  regulační trimry pro nastavení úrovní zvuk. subnosných.

Uvedené regulační trimry jsou však osazeny pouze na zvláštní požadavek.

Tlačítky  ÙUP a  ÚDOWN   se přepínáme (přecházíme) mezi jednotlivými menu. Horním tlačítkem ÙUP krokujeme mezi jednotlivými menu zpět a dolním tlačítkem ÚDOWN krokujeme mezi jednotlivými menu dopředu. 

Tlačítky á NO a  YES ñ  se přepínáme (měníme) jednotlivé položky v příslušném menu. Po nastavení údaje v menu se stiskne horní tlačítko ÙUP nebo dolní tlačítko ÚDOWN .Na displeji se objeví nápis SAVE N/Y.

Při přechodu do dalšího menu se stisknutím tlačítka :
  ·                     á NO  neuloží se aktuální hodnota z displeje do paměti, ale zůstane zachována původní hodnota před změnou
  ·                     YES ñ   do paměti se uloží aktuální hodnota,  která je na displeji

Poté je možné pomocí horního tlačítka ÙUP nebo dolního tlačítka ÚDOWN přejít do jiného menu.

Červená dioda L16OFF indikuje svitem nepřítomnost signálu datové řádky ( VPS  LINE 16 ). Další dvě diody indikují skutečné vysílání stereofonního televizního modulátoru (funkce se řídí nápisem na panelu):

DUO                 dioda indikuje svitem vysílání modulátoru v stereofonním audio módu,
STEREO
           dioda indikuje svitem vysílání modulátoru v duálním audio módu ( dvojjazyčně)
MONO 
            monofonní mód je indikován zhasnutými diodami DUO a STEREO

1.4 Návod na obsluhu přeladitelného stereofonního modulátoru

Seznam jednotlivých menu:

Po zapnutí zařízení se na displeji objeví údaj  DISPLAY TEST. Potom můžeme volit mezi následujícími menu na LCD displeji. V první řádce je vždy informační popis příslušného menu, v druhé řádce je zobrazena navolená hodnota (položka). Mezi hodnotami se přepínáme tlačítky á NO a  YES ñ  . V následujícím seznamu jsou vždy uvedeny u příslušného menu všechny dostupné hodnoty (položky).

  ·                     INFORMACE O TV NORMĚ Menu informuje o nastavené TV normě, tedy o přiřazení frekvence obrazové nosné TV kanálu.podle kanálového rastru zvolené TV normy.

Tlačítky á NO a  YES ñ  se zvolí požadovaná TV norma.
         
údaj na displeji         TV NORM
                                        
 D/K   nebo   B/G

2   INFORMACE O LADĚNÍ PODLE FREKVENCE NEBO KROKOVÁNÍ TV KANÁLŮ

Menu informuje o nastaveném způsobu ladění.
Tlačítky á NO a  YES ñ  se zvolí ladění podle frekvence obrazové nosné nebo podle TV  kanálu.

         údaj na displeji         TUNING                                          FREQ   nebo   CHANNEL 

3   INFORMACE O FREKVENCI OBRAZOVÉ NOSNÉ A TV KANÁLU

Menu informuje o kmitočtu obrazové nosné na výstupu modulátoru ( frekvence se zobrazuje bez desetinných míst ) a číslu TV kanálu. Podle nastavené TV normy v MENU 1 se frekvenci obrazové nosné přiřadí číslo kanálu.

Tlačítky á NO a  YES ñ  se nastaví požadovaná hodnota frekvence obrazové nosné nebo TV kanálu,viz předcházející menu. Na dolní nebo horní mezi ladění se skočí na druhou mez a pokračuje se v ladění

Poznámka: v servisním menu uživateli nepřístupném je možno nastavit dolní a horní mez ladění.

Při ladění podle frekvence obrazové nosné se zobrazí číslo TV kanálu, odpovídá-li údaj o frekvenci obrazové nosné určitému TV kanálu podle zvolené TV normy, jinak se číslo TV kanálu nezobrazí.

Poznámka: v servisním menu uživateli nepřístupném je možno nastavit vyklíčování pásma UKV rozhlasu nebo vyklíčování pásma UKV rozhlasu a leteckého pásma ( AIR ). 

Je-li zapnuto vyklíčování při ladění se toto pásmo přeskočí.

          údaj na displeji         OUTPUT FREQ

                                          471MHz K21  

4   INFORMACE O ODSTUPU KMITOČTŮ OBRAZOVÉ NOSNÉ A ZVUKOVÝCH NOSNÝCH

Menu informuje o odstupu kmitočtů zvukových nosných od obrazové nosné. Tlačítky á NO a  YES ñ se nastaví požadovaná hodnota.

          údaj na displeji         AUDIO SUCARRIER                                                   5.5MHz    nebo     6.5MHz

5   INFORMACE O VYSÍLANÉM AUDIO MODU                    ( pouze zobrazení )

Menu informuje o vysílaném audio módu, tj. mód který přijímá přijímač 

                                          stereofonní provoz, audio mód je řízen signálem datové řádky
         
údaj na displeji         OUTPUT MODE
                                         
STEREO AUTO

                                          duální provoz, audio mód je řízen signálem datové řádky
                                        
 OUTPUT MODE
                                         
DUAL        AUTO

                                          monofonní provoz, audio mód je řízen signálem datové řádky
                                        
 OUTPUT MODE
                                         
MONO     AUTO

                                          stereofonní provoz, audio mód je nastaven pevně
                                        
 OUTPUT MODE
                                         
STEREO MANUAL

                                          duální provoz, audio mód je nastaven pevně
                                        
 OUTPUT MODE
                                         
DUAL        MANUAL

                                          monofonní provoz, audio mód je nastaven pevně
                                        
 OUTPUT MODE
                                         
MONO     MANUAL

6   INFORMACE O AUDIO MODU PŘIJATÉM Z DATOVÉ ŘÁDKY LINE 16       (pouze zobrazení)

Menu informuje o audio módu, který procesor přečetl z dekodéru signálu datové řádky.

          údaj na displeji         VPS STATUS L16
                                         
STEREO                 stereofonní mód
                                         
 VPS STATUS L16
                                         
DUAL                        duální mód
                                        
 VPS STATUS L16
                                         
MONO                    monofonní mód
                                        
 VPS STATUS L16
                                         
NO VPS                  chybí signál datové řádky line 16

 

7   INFORMACE O NASTAVENÉM  AUDIO MODU V REŽIMU MANUÁL

Menu informuje o ručně nastaveném audio módu.
Tlačítky á NO a  YES ñ . se nastaví požadovaný audio mód. Tento mód se použije pro vysílání pokud v následujícím menu se nastaví manuální režim nebo pokud při nastaveném automatickém režimu není přítomen signál datové řádky 16.

          údaj na displeji         MANUAL SET
                                         
MONO                     monofonní mód
 
                                        
 MANUAL SET
                                         
STEREO                   stereofonní mód
                                        
 MANUAL SET
                                        
DUAL                         duální mód

8   INFORMACE O NASTAVENÉM  AUDIO MODU

Menu informuje nastaveném módu AUTO nebo MANUAL. Tlačítky á NO a  YES ñ . se nastaví požadovaný režim.

        údaj na displeji          MANUAL MODE
                                        
MANUAL             manuální režim
                                        
MANUAL MODE
                                        
AUTO                   automatický režim

9   INFORMACE O VYPNUTÍ VÝSTUPNÍHO VÝKONU

Menu informuje o nastavení vypínače výstupního výkonu na výstupu modulátoru.
Tlačítky
á NO a  YES ñ  se nastaví požadovaná hodnota.
       
údaj na displeji       OUTPUT SW
                                     
AUTO             výstupní výkon je zapnut pokud jsou syntézy zachyceny

                        nebo      OUTPUT SW
                                     
ON                             výstupní výkon je trvale zapnut, bez ohledu na zachycení syntéz

                        nebo      OUTPUT SW
                                    
OFF                výstupní výkon je trvale vypnut, bez ohledu na zachycení syntéz

10   INFORMACE O NASTAVENÍ VÝSTUPNÍ ÚROVNĚ

Menu informuje o nastavení převodníku pro atenuátor na výstupu modulátoru. Tlačítky á NO a  YES ñ  se nastaví požadovaná hodnota výstupní úrovně. Poznámka: v servisním menu uživateli nepřístupném je možno nastavit dolní mez pro převodník.

          údaj na displeji         OUTPUT LEVEL
                                         
LEVEL 64           LEVEL 254      například

11  INFORMACE O FREKVENCI ZDROJE REFERENČNÍHO KMITOČTU      ( pouze zobrazení )

Menu informuje o frekvenci externího zdroje referenčního kmitočtu, který je přiveden na vstup ext ref.
Není-li
použita  externí reference řízená procesorem,  menu se nezobrazí.

          údaj na displeji         EXT REF INPUT
                                         
EXT   frekvence MHz

12  INFORMACE O PŘEPÍNAČI VSTUPNÍHO SIGNÁLU ZDROJE REFERENČNÍHO KMITOČTU

Menu informuje o přepnutí na zdroj referenčního kmitočtu externí nebo interní. Tlačítky á NO a  YES ñ  se nastaví požadovaná hodnota. Není-li použita  externí reference řízená procesorem,  menu se nezobrazí.

          údaj na displeji         EXT REF INPUT
                                         
EXT                      je použit externí zdroj referenčního kmitočtu

          nebo                        EXT REF INPUT
                                         
INT                       je použit interní zdroj referenčního kmitočtu

13  INFORMACE O NASTAVENÍ PŘEPÍNAČE KMITOČTU EXTERNÍHO REFERENČNÍHO KMITOČTU

Menu informuje o ručním nastavení frekvence externího zdroje referenčního kmitočtu. Údaj musí odpovídat frekvenci externího zdroje referenčního kmitočtu nebo musí být nastaveno AUTO. Tlačítky á NO a  YES ñ se nastaví požadovaná hodnota. Není-li použita  externí reference řízená procesorem,  menu se nezobrazí. 

          údaj na displeji         EXT REF SWITCH
                                          
AUTO   nebo 6.4MHtz   nebo 8MHz   nebo 10MHz   nebo   13.5MHz

14   INFORMACE O NASTAVENÍ OFSETU NA ZDROJI REFERENČNÍHO KMITOČTU

Menu informuje o ručně nastaveném kmitočtovém ofsetu v násobcích řádkového kmitočtu na desce externího zdroje referenčního kmitočtu. Tlačítky á NO a  YES ñ  se nastaví požadovaný frekvenční offset, Není-li použita  externí reference řízená procesorem,  menu se nezobrazí

          údaj na displeji         FREQ OFFSET
                                       
   +6/12 f H ,               od -12/12 f H   do +12/12 f H,   po  1/12 f H  

15   INFORMACE O ZACHYCENÍ SYNTÉZ NA EXTERNÍ REFERENCI    ( Pouze zobrazení ) Menu informuje o zachycení obvodů PLL na procesorem řízené desce zpracování externí reference.

Není-li použita  externí reference řízená procesorem,  menu se nezobrazí
        
údaj na displeji         ERROR EXTR BOARD
                                                                              
  všechny syntézy externí reference zachyceny

         údaj na displeji         ERROR EXTR BOARD   
                                         
FV                                  syntéza externí reference obrazové nosné
                                                                                  
nezachycena

         údaj na displeji         ERROR EXTR BOARD
                                         
EFA                                 syntéza externí reference zvukových nosných
                                                                              
     nezachycena

         údaj na displeji         ERROR EXTR BOARD
                                         
FVF                                 syntéza externí reference konvertoru nezachycena

         údaj na displeji         ERROR EXTR BOARD
                                         
EXT                                  syntéza hlavní externí reference nezachycena

16   INFORMACE O ZACHYCENÍ SYNTÉZ NA MODULATORU A KONVERTORU    ( Pouze zobrazení)

         údaj na displeji         ERROR MAIN BOARD
   
                                                                              všechny syntézy zachyceny

         údaj na displeji         ERROR MAIN BOARD   
                                         
VS                                   syntéza mf obrazové nosné nezachycena

         údaj na displeji         ERROR MAIN BOARD
                                         
AS1                                 syntéza mf 1.zvukové nosné nezachycena

         údaj na displeji         ERROR MAIN BOARD
                                          
AS2                                  syntéza mf 2.zvukové nosné nezachycena

         údaj na displeji         ERROR MAIN BOARD     
                                         
OUT                                  syntézy konvertoru nezachyceny

Ovládání doplňkových variant v 19“ provedení:

  ·        EXT Provedení s vyvedenými vstupy pro vnější referenční kmitočet

Na zadním panelu jsou vyvedeny dva konektory, které jsou spolu spojeny.Tím je možné vstup referenčního kmitočtu smyčkovat , maximálně ale 3 díly. 

V provedení s ručním řízením  je na zadním panelu přepínač REF , který má dvě polohy. V poloze INT je přepnuto trvale na vnitřní referenční kmitočet. V poloze EXT je přepnuto na vnější referenční kmitočet, ale pokud není přítomen, přepíná se automaticky na vnitřní. Stav dílu pro externí referenci indikuje svítivá dioda LED. Pokud nesvítí, pracuje se na vnitřní referenci, pokud svítí , je v činnosti vnější reference. Při připojení nebo odpojení vnější reference nebo přepnutí přepínače dioda začne blikat, ale po cca 1 až 2 minutách musí trvale svítit nebo zhasnout  Trvalé blikání diody indikuje chybu v činnosti obvodů PLL.

V provedení s řízením procesorem jsou na zadním panelu pouze uvedené dva BNC konektory a ovládání všech funkcí je pomocí displeje

  ·        REG Regulace vstupních úrovní.

V provedení s nesymetrickými audiovstupy lze regulovat vstupní úrovně nf signálů a tím zdvih, dále je možné regulovat úroveň každé zvukové subnosné

  ·        XLR Symetrické audiovstupy s konektory XLR 600W s možností regulace vstupní úrovně nf signálů a tím zdvihu.

  ·        DO Funkce modulátoru, které se ovládají tlačítky, je možné ovládat dálkově přes PC pomocí jednotky SC-CCU-101/19. Návod na obsluhu dálkového ovládání je v TP pro SC-CCU-101/19.

  1.5 Objednávání

V objednávce je potřeba uvádět:
a) typové označení (viz kapitola 1.1)
b) event. požadované dovybavení na zvl. objednávku (viz kap. 1.1)
d) požadovanou zvukovou normu (B = 5,5 MHz, D = 6,5 MHz)
e) počet kusů

1.6 Všeobecné vlastnosti

Hmotnost (19" provedení)                                                              5 kg

Rozměry (19" provedení)                                                                44 x 400 x 485 mm

Napájecí napětí                                                                            +15 V  (+1V/-0,3V)

                                                                                                    -15 V  (-1V/+ 0,3V)

Max. povolené zvlnění napájecího napětí (30Hz až 30MHz)   100 mV p-p

Proudový odběr (19 “ provedení včetně SC-STM -208)            +15 V max.   680 mA

bez externí reference                                                                 -15 V max     60 mA

Proudový odběr (19 “ provedení včetně SC-STM -208)            +15 V max    800 mA

s externí referencí                                                                      -15 V max     60 mA

1.7 Elektrické vlastnosti přeladitelného modulátoru

Parametr

označ

jednotka

hodnota

 

 zaruč

 typ

 

Jmenovitá výstupní impedance

ZOUT

W

75

 

Chráněné kmitočtové pásmo fp MHz 30 až 860

Max. výstupní úroveň obrazové nosné

L2max

dBmV

100

(pro s/im 3k ³60dB)

Tolerance výstupní úrovně (pozn.1)

dL2max

dB

+/- 4

+/- 3
Stabilita výstupní úrovně dL2max dB < 2 1
Maximální zvlnění AFCH dB < 2 1
Max. útlum odrazu na výstupu A2R dB > 10
Min. odstup úrovně oscilátoru a harm. dB > 60
Min. odstup signál/šum na výstupu C/N dB > 55 > 58
Odchylka výstupního kmitočtu obrazové nosné df kHz < 30 5
Stabilita výstupního kmitočtu obrazové nosné df kHz < 30 5
 

Pozn: 1) bez nastavení výstupní úrovně

Obr.:  Blokové schéma

  

Obr.: Přední panel modulového provedení