VKV FM PŘIJÍMACÍ TUNER STEREO SC - TOR 1

Tuner SC-TOR1 je určen pro příjem frekvenčně modulovaných FM signálů přenášených v sítích kabelové TV buď po samostatných vedeních nebo  vzduchem. Tento díl je použit např. v systémech pro šíření tzv. obecního rozhlasu.
Přijímač SC-TOR1 může být  dodáván v několika základních variantách podle kmitočtového rozsahu přijímaných signálů. Základní varianta je dodávána pro kmitočtový rozsah 85,5 MHz až 110 MHz  

Přijímané signály musí mít tyto vlastnosti:  

kmitočtový rozsah                                                           85,5  až 110,0 MHz
modulace                                                                        FM
jmenovitý zdvih                                                               50kHzp s preemfází   
preemfáze                                                                      50
ms  

Použití zařízení k jiným účelům není vyloučeno, je však podmíněno konzultací s výrobcem.  

V základním provedení je tuner SC-TOR1 dodáván v krabičce z pocínovaného plechu , ve které je umístěn oboustranný plošný spoj. Vstupní vf signál je přiváděn VF koaxiálním kabelem na konektor typu F-zásuvka. Po tomto kabelu  je přiváděno také střídavé napětí 24V až 65V s maximálním proudovým odběrem 500mA pro napájení dalších zařízení. Toto napětí je na vstupu tuneru odděleno napájecí výhybkou. Vf signál je veden přes oddělovací kondenzátor s el. pevností 150V na vlastní tuner. Vstup je chráněn přepěťovou ochranou (bleskojistkou) na napětí 145 V.

Dále následuje vstupní atenuátor, který je použit zejména s ohledem na co nejlepší přizpůsobení vstupní impedance v co nejširším kmitočtovém pásmu. Dále následuje pásmová propust a rozpojovací místo.

FM signál je zpracováván v jednočipovém FM procesoru, který obsahuje vstupní zesilovač, směšovač, mf zesilovač, FM demodulátor a oscilátor s obvody PLL. Tento procesor je ovládán po třídrátové sběrnici jednočipovým mikroprocesorem. Tento procesor ovládá nastavení kmitočtu v uvedeném kmitočtovém rozsahu s krokem 100 kHz pomocí zkratovacích propojek a přepínání druhu provozu MONO/STEREO.
Dále následuje stereofonní nf zesilovač se dvěma výstupy. Z jednoho výstupu je dále odbočen třetí nf výstup. Ovládání je realizováno pomocí zkratovacích kolíků přístupných vně krabičky. Nf výstupy jsou na konektorech AMP, stejně tak vstupy a výstupy napájení.

Celý tuner SC-TOR1 je napájen ss napětím +11,5 až +15V z vnějšího zdroje.


TECHNICKÉ PODMÍNKY

VKV FM Přijímací tuner stereo SC - TOR1


Výrobce : SATCO s.r.o., Broumarská 39, Praha 9, 198 00

Tyto technické podmínky (dále jen TP) platí pro výrobu, dodávky, předávání, projektování, montáž a provoz tuneru pro obecní rozhlas SC-TOR1Zpracoval:      ing. Jiří Kuncl
Schválil:         ing. Jiří Kuncl
Datum:           10.7.98

OBSAH

1. VŠEOBECNĚ

1.1 Použití SC-TOR1
1.2 Popis SC-TOR1
1.3 Údržba a provoz
1.4 Objednávání
1.5 Dokumentace
1.6 Příslušenství


2. DODÁVKY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA A SERVIS
2.1 Dodávky
2.2 Doprava a skladování
2.3 Záruka a servis

3. TECHNICKÉ POŽADAVKY A PARAMETRY 
3.1 Klimatické podmínky
3.2 Všeobecné vlastnosti
3.3 Elektrické vlastnosti
3.4 Mechanické a klimatické vlastnosti

4. ZKOUŠENÍ
4.1 Všeobecně

5. POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ A MONTÁŽ
5.1 Montáž SC-TOR1
5.2 Obsluha a nastavení
5.3 Napájení

PŘÍLOHY:
            obr. č. 1 - Schema SC9846A pro SC-TOR1
            obr. č. 2 - Potisk plošného spoje SC9846A
            obr. č. 3 - Mechanická sestava


1. VŠEOBECNĚ

1.1 Použití SC-TOR1

Tuner SC-TOR1 je určen pro příjem frekvenčně modulovaných FM signálů přenášených v sítích kabelové TV , po samostatných vedeních nebo  vzduchem zejména pro šíření tzv. „obecního rozhlasu“.
Přijímač SC-TOR1 může být  dodáván v několika základních variantách. Označení varianty je vždy uvedeno za typovým označením SC-TOR1 a je od něho odděleno lomítkem, případně pomlčkou.  Varianty se mohou lišit zejména kmitočtovým rozsahem přijímaných signálů.
Základní varianta je dodávána pro kmitočtový rozsah 85,5 MHz až 110,0MHz

Tuner je dodáván v krabičce z pocínovaného plechu kryté z obou stran víčky. Základní rozměry a poloha konektorů viz. obr. v příloze.

Přijímané signály musí mít tyto vlastnosti:


kmitočtový rozsah                                                     85,5 až 110,0 MHz
modulace                                                                  FM
jmenovitý zdvih                                                          50kHzp s preemfází                                                                   
preemfáze                                                                 50
ms

Použití zařízení k jiným účelům není vyloučeno, je však podmíněno konzultací s výrobcem.


1.2 Popis SC-TOR1

V základním provedení je tuner SC-TOR1 dodáván v krabičce z pocínovaného plechu , ve které je umístěn oboustranný plošný spoj. Vstupní vf signál je přiváděn VF koaxiálním kabelem na konektor typu F-zásuvka. Po tomto kabelu  je přiváděno také střídavé napětí 24V až 65V s maximálním proudovým odběrem 500mA pro napájení dalších zařízení. Toto napětí je na vstupu tuneru odděleno napájecí výhybkou. Vf signál je veden přes oddělovací kondenzátor s el. pevností 150V na vlastní tuner. Vstup je chráněn přepěťovou ochranou (bleskojistkou) na napětí 145V.
Dále následuje vstupní atenuátor , který je použit zejména s ohledem na co nejlepší přizpůsobení vstupní impedance v co nejširším kmitočtovém pásmu. Dále následuje pásmová propust a rozpojovací místo.
FM signál je zpracováván v jednočipovém FM procesoru, který obsahuje vstupní zesilovač, směšovač, mf zesilovač, FM demodulátor a oscilátor s obvody PLL. Tento procesor je ovládán po třídrátové sběrnici jednočipovým mikroprocesorem. Tento procesor ovládá nastavení kmitočtu v uvedeném kmitočtovém rozsahu s krokem 100kHz pomocí zkratovacích propojek a přepínání druhu provozu MONO/STEREO.
Dále následuje stereofonní nf zesilovač se dvěma výstupy. Z jednoho výstupu je dále odbočen třetí nf výstup.
Ovládání je realizováno pomocí zkratovacích kolíků přístupných vně krabičky. Nf výstupy jsou na konektorech AMP, stejně tak vstupy a výstupy napájení.
Celý tuner SC-TOR1 je napájen ss napětím +11,5 až +15V z vnějšího zdroje.

1.3 Údržba a provoz

Přijímač SC-TOR1 nevyžaduje trvalou obsluhu a údržbu. Podle ČSN 36 7211, část 1 je však provozovatel povinen provádět pravidelné revize a kontroly.

1.4 Objednávání

V objednávce je potřeba uvádět :
a) typové označení
b) variantu
c) počet kusů

1.5 Dokumentace

Součástí dodávky zařízení je tato dokumentace. Při dodávce 1ks a více od jednoho typu zařízení, se dodává 1ks těchto TP. Návod na opravu a seznam náhradních dílů se nedodává. Opravy vždy zabezpečuje výrobce nebo jím pověřená organizace.

1.6 Příslušenství

Příslušenství dodávané s tunerem SC-TOR1:
5ks zkratovacích propojek pro nastavení kmitočtu


2. Dodávky, doprava a skladování, záruka a servis

2.1 Dodávky

Tuner  SC-TOR1 dodává výrobce na základě písemné objednávky. Další podmínky dodávky jsou předmětem dohody nebo hospodářské smlouvy mezi výrobcem a odběratelem.

2.2 Doprava a skladování

Zařízení se smí přepravovat v krytých dopravních prostředcích a musí být chráněno před přímými účinky povětrnostních vlivů. Zařízení se přepravuje a skladuje ve vhodném obalu tak, aby se zamezilo nadměrnému namáhání vibracemi, otřesy, rázy apod. Skladuje se v suchých větraných prostorách (skladech), jejichž klimatické podmínky odpovídají alespoň čl. 3.1 těchto TP. Konkrétní forma dopravy a skladování je předmětem dohody nebo hospodářské smlouvy mezi výrobcem a odběratelem.

2.3 Záruka a servis

Na tuner SC-TOR1 poskytuje výrobce záruku v trvání 12 měsíců od dne předání zařízení odběrateli. Výrobce zodpovídá za vlastnosti výrobku dané těmito TP po celou dobu záruky.  Záruka se nevztahuje na vady a poruchy , které byly způsobeny nesprávnou instalací a používáním zařízení, nesprávnou dopravou a skladováním (tj. za jiných podmínek, než udávají tyto TP),   poškozením při dopravě a skladování a připojením jiných signálů nebo napájecích napětí na příslušná přípojná místa. Záruka se též nevztahuje na vady a poruchy, které byly způsobeny jakýmkoliv zásahem do zařízení a manipulací s jinými ovládacím prvky, než které jsou uvedeny v těchto TP.
Záruční opravy zajišťuje výrobce.  Pokud to bude technicky možné, budou zpravidla řešeny (po dohodě mezi výrobcem a dodavatelem) výměnným způsobem.
Pozáruční servis a opravy zajišťuje výrobce nebo jím pověřená organizace na základě objednávky.

3. Technické POŽADAVKY a parametry

3.1 Klimatické podmínky

Tuner SC-TOR1 je určen pro provoz v klimatických podmínkách určených ČSN 36 7211, část 2, čl.30 , tj. v temperovaných prostorách v rozsahu teplot 0oC až +40oC, relativní vlhkost vzduchu max. 80% při teplotě 25oC. V tomto teplotním rozmezí jsou také zachovány parametry zařízení. V teplotním rozmezí   -10oC až +45oC nedojde k nevratným změnám nebo k poškození zařízení, ale nejsou zaručeny všechny parametry.
Okolní prostředí musí být bez agresivních výparů a plynů, s běžnou úrovní radiace, elektromagnetického pole, prašnosti, vibrací, otřesů atd. Jedná se tedy o prostředí obyčejné podle příslušných ČSN.

3.2 Všeobecné vlastnosti

Rozměry pl. spoje uvnitř krabičky                                                    42,6x100,3mm
Rozměry pl. spoje celkové                                                               51,0x100,3mm
Celkové rozměry (viz náčrtek)                                                         25x104,5x52mm +/- 0,5
Napájecí napětí                                                                                 +12 V  (+3V/-0,5V)

Max. povolené zvlnění napájecího napětí (30Hz až 30MHz)            100 mV p-p
Proudový odběr                                                                                +12V   max. 100 mA
                                                                                                                      typ.  60 mA
Napájecí konektor                                                                             AMP 4PIN rovný
Vstupní konektory VF                                                                        F zásuvka
Výstupní konektory NF                                                                      3x AMP 2PIN rovný

3.3 Elektrické vlastnosti

kmitočtový rozsah                                                     85,5 až 110,0 MHz
modulace                                                                  FM
jmenovitý zdvih                                                          50kHzp s preemfází                                                                   
preemfáze                                                                 50
ms
vtupní impedance                                                      75
W
útlum odrazu na vstupu pro 85 až 110MHz              > -12dB
                                               50 až 700MHz            > -9 dB
vstupní úroveň doporučená                                       50 až 80 dB
mV
                        minimální/maximální                          30 / 100 dB
mV
nf výstupní úroveň pro zdvih 50kHz                          0,775V ef +/- 3 dB
nf kmitočtový rozsah 200 Hz až 10kHz                    + / - 1 dB
nf kmitočtový rozsah 50 Hz až 15 kHz                     +/- 3 dB
zkreslení v pásmu 200 Hz až 10kHz                        max. 1,5 % typ. 0,6%
přemodulování                                                           max. + 3 dB
odolnost proti st napětí na vstupu                             max. 65V
odolnost proti ss / st napětí na výstupu                    max. + / - 3 V

Signály v pásmu 5 MHz až 860 MHz přiváděné na vstup tuneru spolu s přijímaným žádaným signálem mohou mít. maximálně o 20dB větší úroveň než přijímaný signál.
V kmitočtovém pásmu + / - 300kHz od přijímaného signálu nesmí být žádné rušivé signály, resp. jejich úroveň musí být potlačeny nejméně o - 50dB.

3.4 Mechanické a klimatické vlastnosti

Tuner SC-TOR1 je konstruován tak, že jeho odolnost proti mechanickým a klimatickým vlivům musí vyhovovat požadavkům ČSN 36 7211, část 2, článek 37 a 38. Použité prvky, materiály a suroviny mají takové vlastnosti, aby byla zaručená požadovaná stálost jejich mechanických a elektrických vlastností a tím i vlastností celého SC-TOR1.

4. Zkoušení

4.1 Všeobecně

Zkušební prostředí je podle ČSN 36 7211, část 2, čl.71. Měřicí přístroje a metody měření musí odpovídat požadavkům ČSN 36 7211, část 2, čl. 77 až 86. Měřicí přístroje a metody lze nahradit rovnocennými přístroji a metodami, které zabezpečí srovnatelnost výsledků měření.
Zkušební prostředí a měřicí metody odpovídají také oborové normě ONS 36 6090 Českých radiokomunikací a.s.

5. POKYNY PRO PROJEKTOVÁNÍ A MONTÁŽ

5.1 Montáž

Tuner SC-TOR1 bude montován do odlitku zesilovače. Montáž a uvedení do provozu bude zabezpečovat firma SATTURN ® HOLEŠOV s.r.o KABELOVÁ TELEVIZE , Tovární 1200 , 769 26 Holešov.
5.2 Obsluha a nastavení

Obsluha a nastavení tuneru.
Tuner nepotřebuje žádnou obsluhu. Nastavení spočívá v nastavení požadovaného vstupního kmitočtu pomocí zkratovacích propojek J13 až J20 / J5 až J12na konektoru umístěného vně krabičky .

Nastavení kmitočtu

řád nastavení :


J5/J20              100kHz              
J6/J19              200kHz
J7/J18              400kHz
J8/J17              800kHz
J9/J16              1,6MHz
J10/J15             3,2MHz
J11/J14             6,4MHz
J12/J13             12,8MHz

Číslo je platné (aktivní) , pokud jsou propojky
ROZPOJENÉ.

Kmitočet je dán jako :  85 + N     kde N= číslo nastavené propojkami

Nastavení provozu MONO/STEREO

MONO             
propojka J26/J24 rozpojená (trvalý provoz MONO)
STEREO          
propojka J26/J24 spojená (možný provoz STEREO)

5.3 Napájení

Tuner SC-TOR1 bude napájen z vnějšího zdroje stejnosměrným napětím které vyhovuje těmto TP.

OPRAVA   1                                                                                                  12.11.1999

Oprava označení konektoru pro nastavování kmitočtu

Obrázek, který znázorňuje nastavení kmitočtu je správně, ale jsou chybně označeny jednotlivé pozice v doprovodné tabulce.Správné označení je na následujícím obrázku „

Nastavení kmitočtu

řád nastavení :

J12/J20             12,8MHz
J11/J19             6,4MHz
J10/J18             3,2MHz
J9/J17              1,6MHz
J8/J16              800kHz
J7/J15              400kHz
J6/J14              200kHz
J5/J13              100kHz

Číslo je platné (aktivní) , pokud jsou propojky
ROZPOJENÉ.


DODATEK   1                                                                                               12.11.1999

Úprava  pro kmitočtový rozsah 70MHz až 90 MHz

Změnou programu procesoru a úpravou obvodu oscilátoru a laděného vstupního obvodu byl upraven kmitočtový rozsah ladění tuneru. Protože ale nebyl změněn vstupní pevný filtr, je omezen kmitočtový rozsah ladění tuneru na cca 70 až 90MHz, přičemž propustné pásmo vstupního pevného filtru začíná na cca 74MHz a na kmitočtu 70MHz má již útlum cca 4 až 6 dB.

Nastavení kmitočtu

řád nastavení :

J12/J20             12,8MHz
J11/J19             6,4MHz
J10/J18             3,2MHz
J9/J17              1,6MHz
J8/J16              800kHz
J7/J15              400kHz
J6/J14              200kHz
J5/J13              100kHz

Číslo je platné (aktivní) , pokud jsou propojky
ROZPOJENÉ

Kmitočet je dán jako :  65 + N     kde N= číslo nastavené propojkami

Příklad nastavení kmitočtu

80MHz   =   65   + 12,8 + 1,6 + 0,4 + 0,2

6. PŘÍLOHY