TECHNICKÉ PODMÍNKY

Stereofonní televizní modulátor / budič SC - TVM - 317


Verze 1
TP TVM 317/99


Výrobce : SATCO s.r.o., Broumarská 39 , 198 00 Praha 9

Tyto technické podmínky (dále jen TP) platí pro výrobu, dodávky, předávání, projektování, montáž a provoz stereofonního televizního modulátoru/budiče SC-TVM-317  (dále jen TVM).

Zpracoval : ing. Jiří Kuncl
Datum :  20.11.1999

Obsah :

1. Všeobecně
1.1 Použití stereofonního televizního modulátoru
1.2 Popis stereofonního televizního modulátoru
1.3 Obsluha
1.4 Údržba a provoz
1.5 Objednávání
1.6 Dokumentace
1.7 Příslušenství

2. Dodávky, doprava a skladování, záruka a servis
2.1 Dodávky
2.2 Doprava a skladování
2.3 Záruka a servis

3. Technické požadavky a parametry
3.1 Klimatické podmínky
3.2 Provozní podmínky
3.3 Všeobecné vlastnosti
3.4 Elektrické vlastnosti televizního modulátoru
3.4.1 Parametry výstupního signálu modulátoru/budiče VIDEO
3.4.2 Parametry výstupního signálu modulátoru/budiče AUDIO
3.5 Odolnost proti vnějším rušivým vlivům
3.6 Rušivé vyzařování
3.7 Mechanické a klimatické vlastnosti
3.8 Odrušení
3.9 Homologace

4. Napájení

5. Přílohy:
obr.1         íklady typových štítků
obr.2         část 1 = modulace VIDEO, MF zesilovač a VF výstup
obr.3         část 2 = modulace AUDIO , VPS a generování identifikací
obr.4         část 3 = zdroj referenčních signálů a LCD displej
obr.5         přední panel
obr.6         zadní panel1. VŠEOBECNĚ

1.1 Použití stereofonního televizního modulátoru

Stereofonní televizní modulátor/budič SC-TVM-317 je určen jako zdroj úplného televizního signálu VSB AM v soustavě PAL D/K nebo B/G podle norem CCIR. Je určen zejména pro použití v malých vysílačích pro pozemní vysílání TV signálu. Dále může být použit například v  systémech televizních kabelových rozvodů a společných televizních antén. TVM je dodáván v 19“ mechanice. Televizní signál je modulován na MF kmitočtu a je směšován na kmitočet TV kanálu. Frekvence nosných jsou stabilizovány obvody PLL. Referenční kmitočty všech obvodů  PLL jsou odvozen od krystalů. Standardně se předpokládá použití externího referenčního kmitočtu, který může být společný pro více modulátorů a je možné realizovat synchronní provoz pozemních TV vysílačů nebo modulátorů v systémech televizních kabelových rozvodů. Stereofonní televizní modulátor/budič SC-TVM-317 se dodává v několika základních provedeních a variantách. Označení provedení a varianty je vždy uvedeno spolu s typovým označením SC-TVM-317. Dále může mít stereofonní TV modulátor/budič doplňkové vybavení, které je také uvedeno v typovém označení. Základní provedení a varianty jsou zejména :

1. Základní  provedení:
SC-TVM-317-X – provedení pro TV vysílače standartní
SC-TVM-317-O – provedení pro TV vysílače obecní
SC-TVM-317-C – provedení pro Televizní kabelové rozvody

2. Kmitočtové pásmo a výstupní kanál:
VHF -    výstupní kmitočet TV kanálu v pásmu 47 MHz - 446 MHz
UHF -    výstupní kmitočet TV kanálu v pásmu 470 MHz - 862 MHz
MF -      výstupní kmitočet v pásmu MF kmitočtů

Součástí objednávky musí být specifikace požadovaného výstupního kanálu a zvukové normy.

Poznámka :
Provedení X      splňuje požadavky uvedené v „ Technickém předpisu pro měření TV vysílačů “ vydaném TESTCOM Praha č.j.5069/97
Provedení O      splňuje požadavky uvedené v „ Technických charakteristikách a metod měření TV vysílačů pro obecní TV vysílání “ vydaném TESTCOM Praha č.j.003/94
Provedení C      splňuje požadavky pro televizní kabelové rozvody uvedené zejména v evropské normě „ CENELEC EN 50083 “


3. Doplňkové vybavení
TCXO        - vybavení vnitřním krystalovým normálem se stabilitou a přesností lepší než 1 ppm
XLR           - symetrické vstupy XLR 600
W,
REGM        - stabilizace výstupní úrovně modulátoru/budiče
REGTX      - stabilizace výstupní úrovně modulátoru/budiče a koncového stupně
DOSC        - dálkové ovládání SATCO
DORS        - dálkové ovládání pomocí RS232


Stereofonní TV modulátor/budič je dodáván v 19“ provedení a umísťuje se obvykle do standartní 19“ skříně.
V průběhu výroby , zejména na zvláštní přání odběratelů, mohou vznikat další varianty, které však nemají vliv na základní technické parametry. Jedná se zejména o doplnění dalšími obvody (např. symetrické audio vstupy, EXT) apod.
Základní přenosové parametry, které je toto zařízení schopno zpracovávat, jsou dané těmito TP. Jedná se zejména o následující základní podmínky:

Kmitočet obrazové nosné UHF 470 MHz až 862 MHz
Kmitočet obrazové nosné VHF 47 MHz až 454 MHz
Výstupní impedance 75W
Výstupní úroveň obrazové nosné + 3 dBm
1. zvuková nosná fo +5.5 MHz nebo fo +6.5 MHz
Poměr úrovně:
- 1-. zvuková /obrazová nosná - 13 dB
2. zvuková nosná fo +5,742..MHz nebo fo +6,257 ..MHz
Poměr úrovně:
- 2. zvuková/obrazová nosná  20 dB
nf modulační zdvih jmenovitý 30 kHz
- maximální 50 kHz
nf preemfáze 50 µs
Vstupní impedance VIDEO 75W
Vstupní impedance AUDIO :> 20 kW
Druh provozu AUTO/MANUAL
MONO/STEREO/DUO


1.2 Popis stereofonního televizního modulátoru

Na obr.1 , obr.2 a obr.3 v příloze jsou znázorněna bloková schémata  stereofonního TV modulátoru/budiče SC-TVM-317. Zařízení je možné rozdělit do několika základních bloků:

zpracování videosignálu a AM modulace na MF kmitočtu ( obr. 1)
zpracování audiosignálu a FM modulace na MF kmitočtu obr.2)
generování identifikačních signálů (obr.2)
výstupní blok, který převádí mf signál na výstupní kmitočet (obr.1)
zdroj referenčních kmitočtů  (obr.3)
ovládací , indikační a napájecí obvody (obr.3)

Zpracování videosignálu

Vstupní videosignál o jmenovité úrovni 1V p-p se přivádí ze vstupního konektoru VIDEO IN na oddělovací videozesilovač s přepínatelným zesílením 0dB nebo +6dB. Následuje první upínací obvod CLAMP, který upíná videosignál tak, že úroveň černé leží na ss hodnotě 0V . Pokud není přítomen vstupní videosignál, klíčování se vypíná signálem CLAMPSW. Za tímto obvodem se signál rozděluje na dvě cesty :
pomocná signálová cesta
hlavní signálová cesta

Pomocná signálová cesta :
Videosignál se přes dolní propust s mezním kmitočtem cca 1,5 MHz přivádí na videozesilovač a vzorkovací obvod. Zde se vzorkuje v místě řádkových synchronizačních impulsů. Ss signál PCFP2  se přivádí na první ADC převodník. Podle úrovně synchronizační impulsů se usuzuje na velikost vstupního videosignálu a přepíná se vstupní videozesilovač signálem GAIN tak, aby další obvody v hlavní signálové cestě nemusely zpracovávat příliš velký dynamický rozsah. Signál v pomocné cestě přivádí na oddělovač synchronizačních impulsů a dále na krystalem řízený generátor synchronizačních impulsů. Tento generátor je synchronizován vstupním videosignálem. Z generátoru se odebírají signály LINE, FIELD a BURST pro řízení signálového procesoru a hlavního řídícího obvodu. Z generátoru odebírán pomocný signál VID15 , což je signál 15 MHz z krystalem řízeného generátoru synchronizačních impulsů. Tento signál se využívá jednak k vytváření identifikačních signálů v AUDIO cestě a jednak může sloužit i k synchronizaci všech oscilátorů v TV modulátoru/budiči. Videosignál však musí splňovat příslušné nároky na stabilitu podle CCIR 624-4, tj. synchronizační impulsy musí mít přesnost lepší než +/- 0,0001%.

Hlavní signálová cesta:
Videosignál je veden přes dolní propust do 5,0 MHz (5,25 MHz) a první korektor skupinového zpoždění na přesný řízený videozesilovač. Ten je řízen rychlým VIDEO DAC převodníkem signálem REG ze signálového procesoru tak, aby udržoval poměr řádkový synchronizační impuls/videosignál černá-bílá na předem nastavené hodnotě. Pro normální videosignál je poměr řádkový synchronizační impuls/videosignál černá-bílá 0,3/0,7V a tento poměr by měl mít vstupní videosignál. Pro TV vysílače je poměr řádkový synchronizační impuls/videosignál černá-bílá 0,25/0,65 (= 0,3/0,78) při hloubce promodulování 90% nebo 0,25/0,625 (= 0,3/0,75) při hloubce promodulování 87,5%. Tyto poměry pro TV vysílače jsou definovány jako poměry na vf nosné, resp. jako poměry demodulovaného videosignálu na výstupu měrného TV demodulátoru. Požadovaný poměr je na výstupu přesného řízeného videozesilovače udržován i při zkresleném vstupním videosignálu, u něhož se poměr řádkový synchronizační impuls/videosignál černá-bílá liší od normalizované hodnoty 0,3/0,7. Maximální povolená odchylka je +/- 20%. Takto upravený videosignál má po AM modulaci a demodulaci v měrném  TV přijímači požadovaný rozkmit řádkový synchronizační impuls/videosignál černá-bílá 0,25/0,65 nebo 0,25/0,625 podle hloubky promodulování. Jako referenční signál pro regulaci jsou použity měrné řádky 17 a 330, ve kterých je měřena úroveň bílé v místě impulsu bílé, tj. cca 16 až 18
ms za začátkem synchronizačního impulsu. Pokud tyto řádky nejsou ve vstupním signálu přítomny, automatická regulace signálem REG je vypnuta. Způsob regulace bude popsán později.
Dále je signál veden na druhý korektor skupinového zpoždění, který spolu s prvním koriguje průběh skupinového zpoždění na průběh podle normy D/K. Podle normy B/G je průběh korigován v MF SAW filtru a tento druhý korektor se neosazuje. Zde je také možné osadit odlaďovač, který může být naladěn na kmitočet 6,25MHz (pro normu D/K) nebo 5,5/5,74MHz (pro normu B/G).Jeho úkolem je co nejlépe potlačily případné zbytky ze vstupního videosignálu zasahující do pásma kmitočtů zvukových subnosných. Osazení korektory a filtry SAW je dáno základním provedením TV modulátoru/budiče :

X      TV vysílač standartní pro normu D/K má osazen SAW filtr s předkorekcí pro normu D/K a první korektor skupinového zpoždění videofiltru a MF filtru
X      TV vysílač standartní pro normu B/G má osazen SAW filtr s předkorekcí pro normu B/G a první korektor skupinového zpoždění videofiltru a MF filtru
O      TV vysílač obecní pro normu D/K má osazen SAW filtr bez předkorekce pro normu D/K a první korektor skupinového zpoždění videofiltru a MF filtru. Přibližná          korekce skupinového zpoždění podle průběhu D/K je vytvořena ve druhém korektoru.
C     TV modulátor pro TKR (CATV) pro normu B/G má osazen SAW filtr s předkorekcí pro normu B/G a první korektor skupinového zpoždění videofiltru a MF filtru
C     TV modulátor pro TKR (CATV) pro normu D/K má osazen SAW filtr bez předkorekce pro normu D/K a první korektor skupinového zpoždění videofiltru a                    ME filtru. Přibližná korekce skupinového zpoždění podle průběhu D/K je vytvořena ve druhém korektoru.

Další oddělovací zesilovač koriguje ztráty ve filtrech a z něho se odbočuje i videosignál pro zpracování VPS = signál VIDVPS. Dále následuje hlavní číslicově řízený zesilovač a upínací obvod VIDEO ADC, který je klíčován na synchronizační úroveň a úroveň černé ( v místě signálu BURST). Tento obvod přesně klíčuje, řídí a měří vstupní videosignál. Obsahuje opět řízený videozesilovač a rychlý AD převodník. Vstupní videosignál je měřen v místě synchronizačního impulsu a v signálu BURST. Pokud se velikost synchronizačního impulsu liší od předem pevně dané velikosti (uvnitř obvodu), upraví se zesílení zesilovače tak, aby na jeho výstupu byl rozkmit synchronizačních impulsů vždy 300mV. Pokud má vstupní videosignál normalizovaný rozkmit 0,3/0,7 , je na výstupu tentýž signál. Pokud je však vstupní videosignál zkreslený a má rozkmit např 0,2/0,7 , upraví jej tento obvod na rozkmit 0,3/1.05. Takto zkreslený videosignál je možné upravit na požadovaný poměr v předcházejícím přesném řízeném videozesilovači, který je ovládán rychlým převodníkem VIDEO DAC.
regulační smyčkou.
Z videozesilovače obvodu VIDEO ADC je videosignál veden na další obvody zpracování videosignálu a  z vnitřního AD převodníku tohoto obvodu je signál veden na signálový procesor , který měří úroveň videosignálu v následujících místech :
v řádkových synchronizačních impulsech
v signálu BURST (úroveň černé)
v místě signálu bílá v řádce 17 a 330 , tj. 16
ms až 18ms od začátku synchr. impulsu
v místech 15
ms až 20ms od počátku řádkového synchronizačního impulsu v každém druhém řádku mezi řádky 40 až 290 a 353 až 603
Úrovně těchto signálů se zobrazují na LCD displeji.

Princip regulace :
Na výstupu VIDEO DAC je signál upnut a regulován tak, že synchronizační impuls má rozkmit 300mV +/- 4,7mV Rozkmit černá/bílá má obecnou velikost, která odpovídá poměru řádkový synchronizační impuls/videosignál černá-bílá vstupního videosignálu. Pokud je tedy vstupní videosignál např. 0,3/0,7, potom je na výstupu černá-bílá 700mV, když je poměr 0,2/0,7 byla by na výstupu černá-bílá 1050mV a celkový rozkmit by byl 1350mV. Rychlý VIDEO DAC měří podle popisu v předcházejícím odstavci kontrolně rozkmit synchronizačního impulsu a dále rozkmit černá-bílá. Tento rozkmit černá-bílá srovná s údajem uloženým v paměti. Do paměti se zapisuje vlastně správná hodnota, která by se měla na výstupu VIDEO ADC naměřit. Která z hodnot se použije se zvolí v menu V1 = VIDEO LEVEL a její velikost se definuje v menu V2a = VIDEO LEVEL SET pro režim AUTOSET nebo V2b = VIDEO LEVEL SET pro režim MANUAL. Třetí hodnota je předdefinována v položce AUTO. V režimech AUTO a AUTOSET se tedy průběžně měří na výstupu VIDEO ADC úroveň bílé v měrných řádcích a pokud dojde odchylce větší než +/- 9,4mV od hodnoty uložené v paměti, dojde k regulaci rychlým VIDEO DAC pomocí signálu REG. Ten řídí zesílení přesného řízeného zesilovače , které začíná cca 100ns až 200ns  za koncem signálu BURST a končí cca 100ns až 50ns před začátkem následujícího synchronizačního impulsu. Po této regulaci má na výstupu videozesilovače obvodu VODEO ADC poměr řádkový synchronizační impuls/videosignál černá-bílá požadovanou velikost. Pokud vstupní videosignál neobsahuje měrné řádky, je možné využít režim MANUAL, ve kterém je možné pevně nastavit poměr řádkový synchronizační impuls/videosignál černá-bílá, ale nedochází při něm k automatické regulaci. Tento režim je možné využít u vstupního videosignálu, který je sice zkreslen, ale udržuje tento poměr konstantní. Do režimu MANUAL se přejde  automaticky z režimu AUTO a AUTOSET v případě, že ve vstupním videosignálu nejsou měrné řádky. O tom se rozhodne opět z měření úrovně bílé. Jestliže se naměří v místě řádku 17 a 330 rozkmit synchronizačního impulsu 300mV a rozkmit černá-bílá menší než 200mV, potom se měrný řádek za prázdný a automatická regulace se vypne přechodem do režimu MANUAL.
Dále je použita ještě druhá regulační smyčka, která se chová jako strmý kompresor/limiter. Tento obvod pracuje tak, že sleduje úroveň videosignálu mezi řádky 40 až 290 a 353 až 603 (viz předcházející odstavec). Dojde-li k překročení úrovně bílé na výstupu číslicově řízeného zesilovače VIDEO ADC o cca 5% až 7% ( cca 35 až 49 mV) proti hodnotě nastavené v režimu AUTO, dojde k rychlému snížení zesílení o dvojnásobek odchylky (náběhový čas cca 100ms). Po cca 1s se začne pomalu zvyšovat zesílení postupně po 1% ( = 4,7mV) tak dlouho, dokud nedojde k další regulaci.Jestliže k ní nedojde, vrátí se zesílení postupně na původní hodnotu.

!!! Pozor !!!
V režimu OFF v menu V1 = VIDEO LEVEL je většina uvedených regulací vypnuta.
Videosignál z výstupu videozesilovače VIDEO ADC pokračuje na invertující videozesilovač a videozesilovač s řízením ss posunu. Z invertujícího zesilovače se odebírá signál na vzorkovací obvod, ve kterém se vzorkuje v místě synchronizačních impulsů. Signál PCFP1 je přiveden na ADC převodník, kde je srovnávám s referenční ss hodnotou a pokud dojde k posun ( který způsobí změnu hloubky modulace), dojde ve videozesilovači s řízením ss posunu ke korekci a tím je videosignál udržován na konstantní ss úrovni na vstupu do modulátoru.

!!! Pozor !!!
Protože tento stejnosměrný posuv přímo mění hloubku promodulování, je potřeba vždy při každé změně nastavení
v menu V2a = VIDEO LEVEL SET pro režim AUTOSET a v menu V2b = VIDEO LEVEL SET pro režim MANUAL
v menu V11a = VIDEO OUTLEV SET pro režim AUTOSET
zkontrolovat hloubku promodulování odpovídajícím měřicím přístrojem.
Režim OFF v menu V1 = VIDEO LEVEL a režim MANUAL v menu V10 = VIDEO OUTLEVEL je zakázáno používat u vysílačů pro pozemní TV vysílání.

AM modulátor a MF zesilovač
Zpracovaný videosignál je veden na diskrétní AM modulátor. Oscilátor je stabilizován obvodem PLL. Referenční kmitočet 15 MHz EREFV je přiveden z desky Externí reference. Videosignálem modulovaný AM signál na MF kmitočtu je veden přes dolní a pásmovou propust na zesilovač, který budí hlavní MF filtr, tvořený filtrem SAW. Dále následuje další zesilovač a slučovací obvod, v němž se slučuje obrazová MF nosná se zvukovými subnosnými. Dále následuje další zesilovač, který je možné vypnout ss signálem OUTSW a tím vypnout i výstupní signál na výstupu modulátoru a vysílače. Prakticky dojde ke snížení výstupní úrovně signálů o cca 45dB až 50dB. Je tak možné učinit manuálně nebo automaticky pokud dojde k nějaké identifikované poruše, např. k rozpadnutí některého obvodu PLL apod. Následuje výstupní zesilovač a filtr, který potlačuje harmonické MF signálů. Označení signálu je MFOUT.

Výstupní směšovač a zesilovač
Mf signály MFOUT jsou přivedeny na směšovač. K němu je dále přiveden signál z místního oscilátoru, jehož kmitočet je stabilizován obvodem PLL. Referenční kmitočet pro obvod PLL EREFVF je 10 MHz a je přiveden z desky Externí reference. Výstupní VF signál ze směšovače je přiveden na dolní propust a odlaďovače, dále na zesilovač a hlavní výstupní pásmovou propust. Dále následuje řízený atenuátor ovládaný signálem RFLEV. Tímto signálem je možné měnit výstupní úroveň v rozsahu cca +2 až -6 dB. Dále pokračuje výstupní signál na další dolní propust a odlaďovače a nakonec je přiveden přes koncový zesilovač na výstupní konektor RFOUT.

Automatika řízení výstupního výkonu
Stereofonní TV modulátor/budič SC-TVM-317 může být vybaven automatickou regulací výstupní úrovně (varianta REGTX nebo REGM). Na pomocný výstup vysílače (koncového stupně) SC-TVX-318 je připojen detektor úrovně, jehož výstupní signál je přiveden jako signál TX1LEV do SC-TVM-317 na konektor CONTROL. Při zapnutí automatiky v menu O6 = OUTPUT LEVELTX1 do režimu AUTO je možné v následujícím menu O8 = LEVEL TX1 SET nastavit úroveň regulace. Potom se regulačním signálem RFLEV mění výstupní úroveň z TV modulátoru/budiče tak, aby výstupní výkon na výstupu vysílače (SC-TVX-318) byl konstantní.

Zpracování audiosignálu
Nf audiosignál je přiveden na vstupy AUDIO IN L a AUDIO IN R. Až na FM modulátory jsou obě cesty shodné.
Nf signál je přiveden přes obvod preemfáze a dolní propusti do cca 20 kHz na napětím řízený zesilovač. Ten je ovládán signály z DA převodníku AUDLEV_L a AUDLEV_R . Na výstupy napětím řízených zesilovačů jsou připojeny detektory, které detekuji špičkovou úroveň nf signálů. Výstupní ss napětí z nich (signály AUDDET_L a AUDDET_R ) jsou přivedeny na AD převodník a jejich velikost je zobrazována na LCD displeji. Procesor pomocí signálů AUDLEV_L a AUDLEV_R reguluje úrovně nf signálů a tím zdvihy zvukových subnosných.
V menu A8 = AUDIO CONTROL je možné zapnout v režimu AUTO automatickou regulaci, která brání překročení maximálního povoleného zdvihu (75 kHz pro TV vysílač obecní a 55kHz až 60kHz pro TV vysílač standartní). Velikost zdvihů je pro oba typy vysílačů je rozdílná, a proto je rozdílné nastavení a způsob hrubé indikace diodami LED na předním panelu.

varianta X       TV vysílač standartní
Podle  „Technického předpisu pro měření TV vysílačů“  je uvažován pro nominální vstupní nf signál  (0,775Vef = 0 dBr) :
jmenovitý zdvih 30kHz a maximální zdvih je 50kHz , nespecifikuje se nepřekročitelnost.
TV modulátor/budič SC-TVM-317 je v tomto případě nastaven tak, že pro nominální vstupní nf signál je nastaven jmenovitý zdvih 30 kHz. Na displeji je v menu A4 a A5  AUDIO GAIN nastaveno 0.0 a v menu A6 a A7 se na displeji zobrazuje velikost nf signálu –1.5 dBr  až –2.0 dBr.
V tomto případě při zapnutí komprese v menu A8  AUDIO CONTROL dojde ke kompresi při zdvihu cca 55 kHz až 60 kHz.

Indikační diody na předním panelu mají posunuté indikační rozsahy a přibližně indikují :
úroveň – 1dBr      svítí  žlutá dioda AUDIO –
nominální úroveň       svítí žlutá a zelená dioda AUDIO - , AUDIO 0
úroveň + 1dBr            svítí zelená dioda AUDIO 0
úroveň + 2dBr               svítí zelená a červená dioda AUDIO 0 , AUDIO +
úroveň + 4dBr         svítí červená dioda AUDIO +

varianta O           TV vysílač obecní
Podle  „Technických charakteristik a metod měření vysílačů pro obecní TV vysílání“  je uvažován pro nominální vstupní nf signál  (0,775Vef = 0 dBr) :
jmenovitý zdvih 50kHz a maximální zdvih je 75kHz nepřekročitelný.
TV modulátor/budič SC-TVM-317 je v tomto případě nastaven tak, že pro nominální vstupní nf signál je nastaven jmenovitý zdvih 50 kHz. Na displeji je potom v menu A4 a A5  AUDIO GAIN nastaveno 0.0 a v menu A6 a A7 se na displeji zobrazuje velikost nf signálu 0.0 dBr.
V tomto případě při zapnutí komprese v menu A8  AUDIO CONTROL dojde ke kompresi při zdvihu 75 kHz.

indikační diody na předním panelu mají následující přibližné indikační rozsahy :
úroveň – 3dBr          svítí  žlutá dioda AUDIO –
úroveň - 1dBr           svítí žlutá a zelená dioda AUDIO - , AUDIO 0
nominální úroveň       svítí zelená dioda AUDIO 0
úroveň + 1dBr           svítí zelená a červená dioda AUDIO 0 , AUDIO +
úroveň + 3dBr              svítí červená dioda AUDIO +

 
FM modulátory a MF zesilovač
Nf signály jsou přivedeny na FM modulátory. Jejich kmitočet je stabilizován obvody PLL. Referenční kmitočet EREFA je 14 MHz a je přiveden z desky Externí reference. Na FM modulátor vedlejší (druhé) zvukové subnosné je dále přiveden pilotní signál 54,7 kHz. FM modulované zvukové subnosné jsou přes oddělovací zesilovače přivedeny na řízené atenuátory ovládané signály MFLEV1 a MFLEV2. Těmi je možné regulovat úrovně zvukových subnosných. Dále signály procházejí přes zesilovače a dolní propusti na slučovač. Potom následuje dolní propust a výstupní zesilovač. Výstupní signál MF AUDIO je přiveden do slučovače obrazové mf nosné a zvukových mf subnosných.

VPS a generování identifikace
Na stejné desce jako je zpracování audiosignálu a FM modulátory jsou i obvody čtení signálu VPS z řádky 16 a obvody generování identifikačních signálů a pilotního signálu.
Z desky modulace VIDEO je přiveden na dekodér VPS videosignál označený VIDVPS. V dekodéru je zpracována řádka 16 a přečten status AUDIO signálu, tj. zda je vysíláno MONO, STEREO nebo DUAL. Údaj je potom po I2C sběrnici předán do procesoru.
Modulátor může pracovat ve dvou režimech provozu. V režimu MANUAL je mód provozu zvolen bez ohledu na signál VPS. V režimu AUTO je mód provozu (MONO, STEREO nebo DUAL) ovládán údajem vysílaným v signálu VPS. Pokud ale tento signál chybí nebo není správně vyhodnocen (např. při malém odstupu signál/šum) , přepíná se modulátor automaticky do režimu MANUAL, přitom ale neustále vyhodnocuje přítomnost VPS signálu a pokud dojde k opakovanému správnému čtení, přejde zpět do režimu AUTO. Volba režimu a módu provozu je možná tlačítky z předního panelu a je indikována na LCD displeji. Zvolený režim a mód provozu je vyhodnocen uP, který ovládá obvody modulátoru, tj. MATICI a přepínače v obvodech generování identifikace.
V obvodech identifikace je na vstupu zapojen dělič, na který je přiveden kmitočet 15 MHz z generátoru synchronizačních impulsů. Vydělený signál je přiveden na obvod PLL. Oscilátor kmitá na kmitočtu 437,5kHz. Dalším dělením jsou vytvořeny kmitočty 274,12Hz a 117,48Hz, kterými je modulován AM modulátor pracující na kmitočtu 54687,5Hz. To, který z uvedených kmitočtů je na modulátor přiveden , ovládají přepínací signály HSWS a HSWD a záleží na zvoleném módu  a  režimu  provozu. Úroveň jednotlivých signálů a tedy i hloubku modulace je možné nastavit. Výstupní signál PILOT je přiveden na FM modulátor vedlejší zvukové subnosné.
Modulovaný identifikační signál je sloučen se zvukovou nosnou druhého kanálu, tj.33,157 MHz nebo 32,642 MHz. Při provozu MONO jsou obě zvukové subnosné modulovány stejným nf signálem, což je nf signál 1. zvukové nosné.

Externí reference
Tato deska generuje všechny referenční signály pro obvody PLL, které řídí všechny vnitřní oscilátory . Jako referenční kmitočty je možné zvolit následující zdroje :

vnitřní krystalový oscilátor 15 MHz
standardně pro provedení SC-TVM-317-C Televizní kabelové rozvody
pro provedení SC-TVM-317-X TV vysílače standartní a SC-TVM-317-O TV vysílače obecní pouze při použití vnějšího referenčního oscilátoru se stabilitou a přesností lepší než 1x 10-7
Na přání jako varianta TCXO bude možné zvolit vnitřní přesný oscilátor TCXO o kmitočtu 10MHz, 12MHz, 14,4MHz nebo 15MHz. Tento oscilátor je uvažován jako nouzový při výpadku přesného vnějšího zdroje kmitočtu
vnější přesný zdroj kmitočtu přivedený na vstup EXT REF IN. Jeho kmitočet může být 4,0MHz , 6,4MHz , 10,0MHz nebo 13,5 MHz.Přesnost a stabilita tohoto kmitočtu musí být lepší než 10-7 .
videosignál přivedený na vstup VIDEO IN, pokud jeho kmitočtová stabilita a přesnost je lepší +/- 0,0001%.

Vnější přesný zdroj kmitočtu, vnitřní TCXO (nebo krystalový oscilátor) nebo signál z krystalového oscilátoru zavěšeného na videosignál VID15 je přiveden na vstup prvního PLL obvodu, který řídí krystalový oscilátor 12MHz. Přepínání signálů realizují elektronické přepínače. Výstupní signál z tohoto krystalového oscilátoru 12MHz je přiveden na další obvody PLL, které řídí krystalové oscilátory pracující na kmitočtech 10MHz, 14MHz a 15MHz. Tyto signály jsou potom přivedeny na jednotlivé oscilátory generující mf nosné a výstupní nosnou.

EREFVF                                                                                          používá výstupní oscilátor a jeho kmitočet je standardně 10 MHz.
EREFV                                                                                            slouží pro oscilátor MF obrazové nosné . Jeho kmitočet je 15 MHz . Posun tohoto kmitočtu vytváří také offset v krocích po 1/12 řádkového kmitočtu v rozsahu +/- 12.
EREFA                                                                                            slouží pro oscilátory MF zvukových  subnosných . Jeho kmitočet je 14 MHz . Posun tohoto kmitočtu vytváří také offset v krocích po 1/12 řádkového kmitočtu v rozsahu +/- 12.
LCD displej a ovládání
Na předním panelu je umístěn LCD displej, čtyři ovládací tlačítka a tři trojice svítivých diod.
Vlastní ovládání pomocí displeje je popsáno v samostatné příloze.
První trojice diod
L16OFF pokud svítí, není přítomen VPS signál v řádku 16
STEREO  indikuje skutečný provoz modulátoru STEREO
DUAL indikuje skutečný provoz modulátoru DUAL
pokud nesvítí STEREO ani DUAL, je provoz MONO
Druhá trojice diod VIDEO
+                                                                                                     indikuje překročení úrovně BÍLÉ
0                                                                                                      indikuje nominální hodnotu úrovně BÍLÉ
-                                                                                                      indikuje nižší hodnotu úrovně BÍLÉ
Pokud svítí 0 a + , je překročeno o cca 2%, pokud svítí jenom +, je překročeno o cca 5%
Třetí trojice diod AUDIO
+                                                                                                     indikuje překročení nf úrovně na vstupu modulátoru
0                                                                                                      indikuje nominální hodnotu nf úrovně na vstupu modulátoru
-                                                                                                      indikuje nižší hodnotu nf úrovně na vstupu modulátoru
Pokud svítí 0 a + , je překročeno o cca 0,5dB až 1,0dB, pokud svítí jenom +, je překročeno o 2,0 až 3,0dB
Pokud svítí 0 a - , je úroveň nižší o cca 1,0dB, pokud svítí jenom -,  je úroveň nižší o cca 3dB

Stručný popis  doplňkových variant

TCXO -                                                                                             vybavení vnitřním krystalovým normálem se stabilitou a přesností lepší než 1 ppm
XLR -                                                                                                symetrické vstupy XLR 600
W,
REGM - stabilizace výstupní úrovně TV modulátoru/budiče pomocí vnějšího detektoru připojeného na RF OUT, jehož výstupní signál MEAS2 je přiveden na AD převodní a výstupní úroveň je zpětně regulována signálem RFLEV v rozsahu +/- 3 dB.
REGTX -  stabilizace výstupní úrovně TV modulátoru/budiče SC-TVM-317 a koncového stupně SC-TVX-318 pomocí vnějšího detektoru připojeného na TX OUT. Jeho výstupní signál TX1LEV je přiveden na AD převodník a výstupní úroveň je zpětně regulována signálem RFLEV v rozsahu +/- 3 dB.
DOSC - dálkové ovládání.  Funkce modulátoru, které se ovládají tlačítky, je možné ovládat dálkově přes PC pomocí jednotky SC-CCU-101/19. Návod na obsluhu dálkového ovládání je v TP pro SC-CCU-101/19.
DORS - dálkové ovládání.  Funkce modulátoru, které se ovládají tlačítky, je možné ovládat dálkově přes PC pomocí jednotky pomocí rozhraní RS232

1.3 Obsluha

Pro obsluhu stereofonního TV modulátoru/budiče slouží tlačítka a LCD displej na předním panelu .
Popis ovládání je uveden v samostatné příloze. „Popis ovládání stereofonního TV modulátoru/budiče SC-TVM-317“

1.4 Údržba a provoz

Stereofonní televizní modulátor/budič SC-TVM-317 nevyžaduje trvalou obsluhu a údržbu. Provozovatel musí provádět pravidelné revize a kontroly.

1.5 Objednávání

V objednávce je potřeba uvádět:
a) Základní provedení (viz kapitola 1.1)
b) kmitočtové pásmo a výstupní kanál (viz kapitola 1.1)
c) požadované doplňkové vybavení (viz kap. 1.1)
d) požadovanou zvukovou normu (B = 5,5 MHz, D = 6,5 MHz)
e) požadovaný offset, resp. rozsah –12 až +6 nebo –6 až +12.
f) počet kusů

1.6 Dokumentace

Součástí dodávky zařízení SC-TVM-317 je dokumentace, která je obsažena v těchto TP. Návod na opravu a seznam náhradních dílů se nedodává. Opravy vždy zabezpečuje výrobce nebo jím pověřená organizace. Ke každému výrobku nebo dodávce se dodává Záruční list.
Na zvláštní objednávku může výrobce dodat „Měřicí a zkušební protokol „ všech parametrů uvedených v těchto TP.

1.7 Příslušenství

Příslušenství dodávané s televizním modulátorem:
a) napájecí konektor WAGO
b) technické podmínky

Doplňkové příslušenství dodávané při dodávce je součástí dohody mezi výrobcem a odběratelem.


2. DODÁVKY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA A SERVIS

2.1 Dodávky


Stereofonní televizní modulátor/budič SC-TVM-317 dodává výrobce na základě písemné objednávky. Další podmínky dodávky jsou předmětem dohody nebo kupní smlouvy mezi výrobcem a odběratelem.

2.2 Doprava a skladování

Zařízení se smí přepravovat v krytých dopravních prostředcích a musí být chráněno před přímými účinky povětrnostních vlivů. Zařízení se přepravuje a skladuje ve vhodném obalu tak, aby se zamezilo nadměrnému namáhání vibracemi, otřesy atd. Skladuje se v suchých větraných prostorách (skladech), jejichž klimatické podmínky odpovídají alespoň čl. 3.1 těchto TP. Konkrétní forma dopravy a skladování je předmětem dohody nebo kupní smlouvy mezi výrobcem a odběratelem.

2.3 Záruka a servis

Na stereofonní televizní modulátor/budič SC-TVM-317 poskytuje výrobce záruku v trvání 12 měsíců od dne předání zařízení odběrateli. Výrobce zodpovídá za vlastnosti výrobku dané těmito TP po celou dobu záruky.  Záruka se nevztahuje na vady a poruchy , které byly způsobeny nesprávnou instalací a používáním zařízení, nesprávnou dopravou a skladováním (tj. za jiných podmínek než udávají tyto TP),   poškozením při dopravě a skladování a připojením jiných signálů nebo napájecích napětí na příslušná přípojná místa. Záruka se též nevztahuje na vady a poruchy, které byly způsobeny jakýmkoliv zásahem do zařízení a manipulací s jinými ovládacím prvky, než které jsou uvedeny v těchto TP.
Záruční opravy zajišťuje výrobce.  Pokud to bude technicky možné, budou zpravidla řešeny (po dohodě mezi výrobcem a dodavatelem) výměnným způsobem.
Pozáruční servis a opravy zajišťuje výrobce nebo jím pověřená organizace na základě písemné objednávky.


3. TECHNICKÉ POŽADAVKY A PARAMETRY

3.1 Klimatické podmínky

TVM je určen pro provoz v temperovaných prostorách v rozsahu teplot +5oC až +35oC, relativní vlhkost max. 80% při teplotě +25 o C. V tomto teplotním rozmezí jsou také zachovány parametry zařízení. V teplotním rozmezí -10oC až +45oC nedojde k nevratným změnám nebo k poškození zařízení, ale nejsou zaručeny všechny parametry. Okolní prostředí musí být bez agresivních výparů a plynů, s běžnou úrovní radiace, elektromagnetického pole, prašnosti, vibrací, otřesů atd. Jedná se tedy o prostředí obyčejné podle příslušných ČSN.

3.2 Provozní podmínky

Stereofonní televizní modulátor/budič SC-TVM-317 se montuje ve vodorovné poloze do 19“ stojanu, kde se díly pokládají na podpěrné lišty a připevňují čtyřmi šrouby přes otvory v předním panelu. Čtyři otvory v předním panelu nemohou nést hmotnost celého zařízení. Upevňovací šrouby a podpěrné lišty nejsou součástí dodávky. Při použití 19“ skříní je třeba dbát na dostatečné chlazení (větrání). Skříň musí být vybavena dostatečnými větracími otvory tak, aby bylo zabezpečeno dobré proudění vzduchu. Musí být zamezeno případnému vzájemnému ovlivňování zařízení apod. Z důvodů dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí TVM umísťovat do blízkosti zdrojů tepla, prachu, vibrací apod.
Vždy mezi 2 díly je nutné vložit 1 větrací krycí panel dodávaný na zvláštní objednávku výrobcem.

Všeobecné vlastnosti

Hmotnost 5 kg
Rozměry 44 x 400 x 480 mm
Napájecí napětí + 15V (+2V/-0,3V)
-15V (-2V/+0,3V)
Max. povolené zvlnění napáj. napětí (30 Hz až 30 MHz) 100 mVp-p
Proudový odběr + 15V max. 1200 mA
-15V max. 200 mA
Napájecí konektor WAGO 231-xxx apod.
Vstupní konektory VIDEO IN BNC
Vstupní konektory AUDIO IN CINCH/DIN (nebo XLR)
Výstupní konektorz RF OUT F zásuvka


3.4 Elektrické vlastnosti televizního modulátoru

Stereofonní televizní modulátor/budič SC-TVM-317 splňuje požadavky
Technické specifikace telekomunikací 003/94 „ Technické charakteristiky a metody měření televizních vysílačů pro obecní TV vysílání „
Technického předpisu pro měření TV vysílačů č.j. 5069/97 ve skupině do 25W

Všechny parametry udávány při napájení z napáječe NZS-155, obsaženého v  koncovém stupni SC-TVX-318

3.4.1 Parametry výstupního signálu modulátoru/budiče VIDEO

Provedení s výstupem na TV kanál

Parametr Jednotky Hodnota zaručená Hodnota typická
Jmenovitá vstupní/výstupní impedance W 75
Chráněné frekvenční pásmo MHz 30 až 862 MHz
Maximální výstupní úroveň obrazové nosné dBm +3
Změna výstupní úrovně vlivem teploty dB +/- 0,5
Změna výst. úrovně vlivem změn obr.Signálu (bílá-černá dB +/- 0,5
Nežádoucí produkty spadající do TV pásem:
- harmonické dB/sync -60
- produkty směšovací, kombinační produkty apod. dB/sync -60 -66
- intermodulační produkty do horního kanálu dB/sync -60 -66
- intermodulační produkty do druhých a dalších kanálů dB/sync -60 -66
- nežádoucí vyzařování do spodního kanálu na -1,25 až -1,5 MHz dB/sync -36 -38
- dtto na +,5 až - 6,0 MHz dB/sync -46 -50
- kombinační produkty vznikající kolem zvukových subnosných dB/sync -60 -66
Stabilita středních úrovní černé a bílé při změně:
- černá/bílá % +/- 2,5 +/- 1,5
- přeložení signálem 50 Hzú50% % +/- 2,5 +/- 2,0
- synchronizačních impulzů 0,2 až 0,4V % +/- 2,5 +/- 2,0
- videosignálu 0,4 až 1,5 V (rozkmit sync./bílá) % +/- 2,5 +/- 2,0
Charakteristika postranních pásem:
- -0,5 až +4,5 MHz dB +0,5/-1,0
- -0,75/+5,5 MHz dB +0,5/-2,0
- -1,3 až -5MHz/+6,25 až +6,5 MHz dB  > -20
Charakteristika VIDEO/VIDEO 0 až 4,5 MHz dB +1,0/-1,0 +,5/-0,8
Skupinové zpoždění vysílač/přijímač:
- D/K ns +/- 30 až 5
- B/G ns +/- 30 až 5
Zkreslení temene impulsů půlsnímkového kmitočtu % 4 2
Přechodová charakteristika:
- +/- 0,1 us % +12/-9 +6/-6
- +/- 0,2 us % +/- 7 +/- 4
- 1/-0,4 až 1,0 us % +/- 5 +/- 3
Zkreslení temene imp. řádkového kmitočtu % 2 1,5
Nf hluky dB 44 50
Šum v obrazovém kanálu s vizometrickým filtrem dB 63 65
Zkreslení impulsu sin 2 2T % 6
Diferenciální zisk % 6 3
Diferenciální fáze o 3 2
Jasová nelinearita % 6 4
Stabilita kmitočtu:
- vnitřní reference kHz +/- 2kHz
- vnitřní reference TCXO Hz +/- 500 +/- 300
- externí reference (viz. Pozn. 1)
Útlum odrazu na vstupu VIDEO dB 34
Zkreslení řádkového S-impulzu % 10
Zkreslení zatemňovacího intervalu % 3
Sklon řádků % 6 2
Intermodulace barva/jas % 5 2
Nastavení ofsetu (viz Pozn. 1)
Hloubka modulace (viz Pozn. 2) % 87,5

 
Poznámky:

1) Odchylka kmitočtů obrazové a zvukových subnosných při přesném vnějším referenčním signálu 15,0MHz s odchylkou 0 Hz.
            Offset 0             obrazová nosná odchylka 0 Hz
                                    zvukové subnosné          odchylka 0 Hz  
            Offset +12/-12    obrazová nosná odchylka +/-8 Hz
                                    zvukové subnosné          odchylka +/-60 Hz
Offset nastavitelný v krocích po 1/12 řádkového kmitočtu v rozsahu –12 až +12. Při dodávce je nutné specifikovat použitý offset. Uživatelsky možno nastavit v rozsahu –12 až +6 nebo –6 až +12.

2)  Hloubka modulace nastavitelná v krocích 1%

3.4.2 Parametry výstupního signálu modulátoru/budiče AUDIO

Parametr Jednotka Hodnota zaručená Hodnota typická
Odstup nosných zvuku nosná 1. zvuku dB -13 +/-0,75 dB
nosná 2. zvuku dB -20 dB +/- 0,75 dB
Vstupní impedance  kW > 20
Vlastní FM hluk dB min. 60
Odstup signál/šum bez videomodulace lineárně ef. dB 66 72
kvazišpičkově Psofo dB 62 66
Odstup signál/šum s videomodulací lineárně ef. dB 54 56
kvazišpičkově Psofo dB 50
Amplitudově kmitočtová charakteristika dB +/- 0,7 +/- 0,5
Nelineární zkreslení % 0,6 0,3


3.5 Odolnost proti vnějším rušivým vlivům

Stereofonní televizní modulátor SC-TVM-317 vyhovuje všem požadavkům normy ČSN 367211, část 2, čl.39 C.


3.6 Rušivé vyzařování

Rušivý vyzářený výkon Pr nepřekračuje hodnotu 1.10-10 W ve speciálních TV pásmech a    4.10 -10 W v normalizovaných TV pásmech. Útlum stíněním At je min. 75 dB.

3.7 Mechanické a klimatické vlastnosti

Použité prvky, materiály a suroviny mají takové vlastnosti, aby byla zaručena požadovaná stálost jejich mechanických a elektrických vlastností a tím i vlastností celého televizního modulátoru.

3.8 Odrušení

TVM vyhovuje z hlediska odrušení ČSN 33 4200 a ČSN 33 4230.

3.9 Homologace

Zařízení SC-TVM-317 obdrželo Osvědčení ČTÚ o technické způsobilosti jako součást malého televizního vysílače.

Napájení

Pro napájení stereofonního TV modulátoru je určen napájecí zdroj typ NZS-15 nebo NZS-155, který zabezpečuje parametry podle čl. 3.3. těchto TP. Je možné použít také jiný zdroj, schválený autorizovanou zkušebnou a ČTÚ, který má vlastnosti podle čl. 3.3 a zabezpečuje max. rušivé vyzařování podle čl. 3.8 těchto TP.

(Popis ovládání SC-TVM-317)