TECHNICKÉ PODMÍNKY

Koncový stupeň vysílače

SC - TVX – 318 - 1W

Tyto technické podmínky (dále jen TP) platí pro výrobu, dodávky, předávání, projektování, montáž a provoz koncového stupně vysílače SC-TVX-318 (dále jen TVX).

Obsah :

1. Všeobecně
1.1 Použití koncového stupně vysílače
1.2 Popis koncového stupně vysílače
1.3 Obsluha
1.4 Údržba a provoz
1.5 Objednávání
1.6 Dokumentace
1.7 Příslušenství

2. Dodávky, doprava a skladování, záruka a servis
2.1 Dodávky
2.2 Doprava a skladování
2.3 Záruka a servis

3. Technické požadavky a parametry
3.1 Klimatické podmínky
3.2 Provozní podmínky
3.3 Všeobecné vlastnosti
3.4 Elektrické vlastnosti koncového stupně
3.4.1 Parametry provedení SC-TVX-318O/1W
3.4.2 Parametry provedení SC-TVX-318X/1W
3.5 Odolnost proti vnějším rušivým vlivům
3.6 Rušivé vyzařování
3.7 Mechanické a klimatické vlastnosti
3.8 Odrušení a zkoušení
3.9 Homologace

4. Napájení

5. Přílohy:

obr.1 Vzory typových štítků
obr.2 Blokové schema koncového stupně vysílače
obr.3 Vnitřní propojení SC-TVX-318
obr.4 Přední a zadní panel SC-TVX-318

1. VŠEOBECNĚ

1.1 Použití koncového stupně vysílače

Koncový stupeň vysílače SC-TVX-318 ve spojení se stereofonním televizním modulátorem/budičem SC-TVM-317 tvoří kompletní TV vysílač VSB AM v soustavě PAL D/K nebo B/G podle norem CCIR. Je určen zejména pro použití v malých vysílačích pro pozemní vysílání TV signálu. TVX je dodáván v 19“ mechanice. Koncový stupeň vysílače SC-TVX-318 se dodává v několika základních provedeních a variantách. Označení provedení a varianty je vždy uvedeno spolu s typovým označením SC-TVX-318.

1. Základní provedení:

SC-TVX-318X/1W – provedení pro TV vysílače standardní s výstupním výkonem 1W
SC-TVX-318O/1W
– provedení pro TV vysílače obecní s výstupním výkonem 1W

2. Kmitočtové pásmo a výstupní kanál:

VHF - výstupní kmitočet TV kanálu v pásmu 47 MHz - 446 MHz
UHF
- výstupní kmitočet TV kanálu v pásmu 470 MHz - 862 MHz

Součástí objednávky musí být specifikace požadovaného výstupního kanálu a zvukové normy.

Poznámka :

Provedení 318X splňuje požadavky uvedené v „ Technickém předpisu pro měření TV vysílačů “ vydaném TESTCOM Praha č.j.5069/97.

Provedení 318O splňuje požadavky uvedené v „ Technických charakteristikách a metod měření TV vysílačů pro obecní TV vysílání “ vydaném TESTCOM Praha č.j.003/94

3. Doplňkové vybavení

REGM - ruční regulace výstupního výkonu
REGTX
- stabilizace výstupní úrovně modulátoru/budiče a koncového stupně
DORS
- dálkové ovládání pomocí RS232

Stereofonní TV modulátor/budič je dodáván v 19“ provedení a umísťuje se obvykle do standartní 19“ skříně.

V průběhu výroby , zejména na zvláštní přání odběratelů, mohou vznikat další varianty, které však nemají vliv na základní technické parametry. Jedná se zejména o doplnění dalšími obvody jako např. dálkové ovládání vypnutí koncového stupně, regulace výstupního výkonu apod.

Základní přenosové parametry, které je toto zařízení schopno zpracovávat, jsou dané těmito TP. Jedná se zejména o následující základní podmínky:

 

kmitočtové pásmo UHF

470 MHz až 862 MHz

· kmitočtové pásmo VHF

47 MHz až 454 MHz

· výstupní impedance

50 W

výstupní výkon obrazové nosné

1W (+30dBm)

· vstupní impedance

75 W (50 W )

· zesílení

30dB

·

1.2 Popis koncového stupně vysílače

Na obr.2 je znázorněno blokové schéma koncového stupně vysílače SC-TVX-318. Zařízení je možné rozdělit do několika základních bloků:

výkonový zesilovač
výstupní filtr
detektor výstupní úrovně
napájecí zdroj
výkonový předzesilovač s ruční regulací výstupního výkonu (bude doplněno později)

Výstupní signál ze stereofonního modulátoru/budiče SC-TVM-317 o úrovni cca 0dBm až +3dBm je přiveden na vstupní konektor. Signál je zesílen ve výkonovém zesilovači POLYTRON typ MKK2640 s výstupním výkonem 1W na impedanci 50W . V provedení 318O není koncový stupeň upravován, v provedení 318X je koncový stupeň upraven tak, aby splňoval požadavky uvedené v „ Technickém předpisu pro měření TV vysílačů “ vydaném TESTCOM Praha č.j.5069/97. Dále následuje výstupní filtr typu pásmová propust POLYTRON typ TUO 11/20-5. Tento filtr je nastaven na příslušný výstupní kanál tak, aby průchozí útlum byl cca 0,2 až 0,4dB, zvlnění propustné charakteristiky v příslušném kanálu bylo +/-0,1dB a útlum na kmitočtu fO +38,9MHz byl 10dB až 15dB.

Při použití varianty REGTX je na pomocný výstup výkonového zesilovače připojen VF detektor se strmostí 80mV/dB. Jeho výstupní stejnosměrný signál je přiveden konektorem CONTROL na stereofonní modulátor/budič SC-TVM-317. Řízením výstupní úrovně z SC-TVM-317 je realizováno udržování výstupního výkonu s přesností cca +/- 0,5dB. Tato varianta je standardně použita v provedení SC-TVX-318X.

Při použití varianty REGM bude dodatečně realizována možnost ručního řízení výstupního výkonu v rozsahu cca +/-4dB. Tato varianta umožní nastavit hrubě zesílení tak, aby výstupní výkon měl požadovanou hodnotu i při různém zesílení výkonového zesilovače od požadované hodnoty 30dB.

V koncovém stupni vysílače SC-TVX-318 je dále napájecí zdroj NZS 155/3.2A, který napájí jak výkonový zesilovač a pomocné obvody v koncovém stupni, tak i stereofonní modulátor/budič SC-TVM-317.

provedení SC-TVX-318 O/1W TV vysílač obecní

Odpovídá požadavkům „Technických charakteristik a metod měření vysílačů pro obecní TV vysílání“. Standardně není vybaven žádným doplňkovým vybavením a výkonový zesilovač není optimalizován na minimální kombinační produkty kolem zvukových subnosných a intermodulační kmitočty uvnitř kanálu, zejména fO +/-242kHz.

provedení SC-TVX-318 X/1W TV vysílač standardní

Odpovídá požadavkům uvedeným v „ Technickém předpisu pro měření TV vysílačů “ vydaném TESTCOM Praha č.j.5069/97. Standardně je vybaven obvody regulace výstupní úrovně REGTX ve spojení se stereofonním modulátorem/budičem SC-TVM-317 –X. Výkonový zesilovač je optimalizován na minimální kombinační produkty kolem zvukových subnosných a intermodulační kmitočty uvnitř kanálu, zejména fO +/-242kHz.

1.3 Obsluha

Koncový stupeň vysílače SC-TVX-318 nevyžaduje trvalou obsluhu a údržbu. Po uvedení do provozu zapnutím síťového vypínače je potřeba zkontrolovat výstupní výkon a nežádoucí vyzařování.

Koncový stupeň se připojí ke stereofonnímu modulátoru/budiči SC-TVM-317. Propojí se vf výstup RF OUT na SC-TVM-317 a vf vstup RF IN na koncovém stupni SC-TVX-318. Dále se propojí napájení +15V/-15V pro stereofonní modulátor/budič SC-TVM-317. Ke stereofonnímu modulátoru/budiči SC-TVM-317 musí být připojeny modulační signály VIDEO a AUDIO. Pokud je použita automatická regulace výstupního výkonu REGTX, propojí se konektory CANNON9 označené CONTROL.

Výstup koncového stupně vysílače označený TX OUT se zatíží vhodnou zátěží 50W . Po cca 15 až 20 minutách provozu se zkontroluje a dostaví výstupní výkon na hodnotu 1W pomocí regulace výstupní úrovně SC-TVM-317. V menu O6 ( OUTPUT LEVEL TX1) je nastaveno OFF, přičemž druhá položka číselně udává hodnotu stejnosměrného napětí z detektoru VF úrovně (výkonu) koncového stupně. Přejde se do menu O7 (OUTPUT LEVEL RF) a nastaví se číslo, při kterém je výstupní výkon 1W. Toto číslo v menu O7 by mělo být v rozsahu 38 až 50. Pokud tomu tak není, je třeba nastavit hrubě výstupní úroveň z SC-TVM-317 regulačním prvkem RF LEVEL. Tento regulační prvek je přístupný po sejmutí horní krytu SC-TVM-317. Po nastavení výstupního výkonu s rozpojenou regulací podle předcházejícího popisu se přejde do předcházejícího menu O6 ( OUTPUT LEVEL TX1) a kontrolně se poznamená číselný údaj za položkou OFF, který by měl být v rozsahu 100 až 160 ( max. 180). Po přepnutí do režimu AUTO se přejde do menu O8 (LEVEL TX1 SET). Na první pozici je velikost regulačního napětí pro řízení výstupní vf úrovně z SC-TVM-317 a na druhé pozici je číselná hodnota stejnosměrného napětí z detektoru VF úrovně koncového stupně. Změnou prvního čísla tlačítky < NO nebo YES > nastavíme druhé číslo na stejnou hodnotu, kterou jsme odečetli v předcházejícím kroku při rozpojené regulační smyčce. Pro kontrolu je možné uvést, že první číslo by mělo být stejné jako bylo nastaveno v menu O7 (OUTPUT LEVEL RF) a mělo by být v rozsahu 38 až 50. Po uložení tlačítkem YES > se uloží do paměti druhé číslo odpovídající stejnosměrnému napětí z  detektoru vf úrovně (výkonu) koncového stupně. Změnou vf úrovně ze stereofonního modulátoru/budiče SC-TVM-317 která se reguluje prvním číslem se udržuje velikost druhého čísla na konstantní hodnotě s přesností +/- 1.

1.4 Údržba a provoz

Koncový stupeň vysílače SC-TVX-318 nevyžaduje trvalou obsluhu a údržbu. Po uvedení do provozu zapnutím síťového vypínače je potřeba zkontrolovat výstupní výkon a nežádoucí vyzařování.

Provozovatel musí provádět pravidelné revize a kontroly, zejména je třeba kontrolovat výstupní výkon a nežádoucí vyzařování.

1.5 Objednávání

Koncový stupeň vysílače SC-TVX-318 se samostatně nedodává. Dodává se pouze v kompletu se stereofonním modulátorem/budičem SC-TVM-317.

V objednávce je potřeba uvádět:
a) Základní provedení (viz kapitola 1.1)
b) kmitočtové pásmo a výstupní kanál (viz kapitola 1.1)
c) požadované doplňkové vybavení (viz kap. 1.1)
d) počet kusů

1.6 Dokumentace

Součástí dodávky zařízení SC-TVX-318 je dokumentace, která je obsažena v těchto TP. Návod na opravu a seznam náhradních dílů se nedodává. Opravy vždy zabezpečuje výrobce nebo jím pověřená organizace. Ke každému výrobku nebo dodávce se dodává Záruční list.

Na zvláštní objednávku může výrobce dodat „Měřicí a zkušební protokol „ všech parametrů uvedených v těchto TP.

1.7 Příslušenství

Příslušenství dodávané s kompletem koncového stupně vysílače SC-TVX-318 a stereofonního modulátoru/budiče SC-TVM-317:

a) propojovací kabel napájení s konektory WAGO
b) propojovací vf kabel s konektory F (propojení RF OUT a RF IN)
c) propojovací kabel ovládání s konektory CANNON9 (propojení CONTROL)
d) napájecí kabel síťový 230V
e) technické podmínky

Doplňkové příslušenství dodávané při dodávce je součástí dohody mezi výrobcem a odběratelem.

2. DODÁVKY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA A SERVIS

2.1 Dodávky

Koncový stupeň vysílače SC-TVX-318 dodává výrobce na základě písemné objednávky. Další podmínky dodávky jsou předmětem dohody nebo kupní smlouvy mezi výrobcem a odběratelem.

2.2 Doprava a skladování

Zařízení se smí přepravovat v krytých dopravních prostředcích a musí být chráněno před přímými účinky povětrnostních vlivů. Zařízení se přepravuje a skladuje ve vhodném obalu tak, aby se zamezilo nadměrnému namáhání vibracemi, otřesy atd. Skladuje se v suchých větraných prostorách (skladech), jejichž klimatické podmínky odpovídají alespoň čl. 3.1 těchto TP. Konkrétní forma dopravy a skladování je předmětem dohody nebo kupní smlouvy mezi výrobcem a odběratelem.

2.3 Záruka a servis

Na koncový stupeň vysílače SC-TVX-318 poskytuje výrobce záruku v trvání 12 měsíců od dne předání zařízení odběrateli. Výrobce zodpovídá za vlastnosti výrobku dané těmito TP po celou dobu záruky. Záruka se nevztahuje na vady a poruchy , které byly způsobeny nesprávnou instalací a používáním zařízení, nesprávnou dopravou a skladováním (tj. za jiných podmínek než udávají tyto TP), poškozením při dopravě a skladování a připojením jiných signálů nebo napájecích napětí na příslušná přípojná místa. Záruka se též nevztahuje na vady a poruchy, které byly způsobeny jakýmkoliv zásahem do zařízení a manipulací s jinými ovládacím prvky, než které jsou uvedeny v těchto TP.

Záruční opravy zajišťuje výrobce. Pokud to bude technicky možné, budou zpravidla řešeny (po dohodě mezi výrobcem a dodavatelem) výměnným způsobem.

Pozáruční servis a opravy zajišťuje výrobce nebo jím pověřená organizace na základě písemné objednávky.

3. TECHNICKÉ POŽADAVKY A PARAMETRY

3.1 Klimatické podmínky

TVX je určen pro provoz v temperovaných prostorách v rozsahu teplot +5oC až +35oC, relativní vlhkost max. 80% při teplotě +25 o C. V tomto teplotním rozmezí jsou také zachovány parametry zařízení. V teplotním rozmezí -10oC až +45oC nedojde k nevratným změnám nebo k poškození zařízení, ale nejsou zaručeny všechny parametry. Okolní prostředí musí být bez agresivních výparů a plynů, s běžnou úrovní radiace, elektromagnetického pole, prašnosti, vibrací, otřesů atd. Jedná se tedy o prostředí obyčejné podle příslušných ČSN.

3.2 Provozní podmínky

Koncový stupeň vysílače SC-TVX-318 se montuje ve vodorovné poloze do 19“ stojanu, kde se díly pokládají na podpěrné lišty a připevňují čtyřmi šrouby přes otvory v předním panelu. Čtyři otvory v předním panelu nemohou nést hmotnost celého zařízení. Upevňovací šrouby a podpěrné lišty nejsou součástí dodávky. Při použití 19“ skříní je třeba dbát na dostatečné chlazení (větrání). Skříň musí být vybavena dostatečnými větracími otvory tak, aby bylo zabezpečeno dobré proudění vzduchu. Musí být zamezeno případnému vzájemnému ovlivňování zařízení apod. Z důvodů dosažení vysoké stability parametrů, provozní spolehlivosti a dlouhodobé životnosti se nesmí TVX umísťovat do blízkosti zdrojů tepla, prachu, vibrací apod.

Upozornění

Mezi koncový stupeň a další okolní díly je nutné vložit 1 větrací krycí panel dodávaný na zvláštní objednávku výrobcem.

Do 19“ skříně je nutné použít dostatečně dlouhé podpěrné lišty, na které se SC-TVX-318 uloží. V žádném případě nesmí být k upevnění použity otvory v předním panelu.

Pozor

Koncový stupeň vysílače obsahuje síťový napájecí zdroj. Při jakékoliv manipulaci, zejména pak při sejmutí horního nebo spodního krytu je nutno zařízení vypnout a odpojit síťový přívodní kabel 230V.

Všeobecné vlastnosti

Hmotnost

8 kg

Rozměry

88 x 370 x 485 mm

Síťové napájecí napětí střídavé

230V , 50Hz

dovolená změna nebo kolísání

+/- 10%

obsah harmonických složek síťového kmitočtu

<10%

Maximální příkon celkový včetně SC-TVM-317

65W

Maximální proud vstupní včetně SC-TVM-317

0,55A

Stejnosměrné napájecí napětí koncového stupně

+15V

Proudový odběr koncového stupně

max. 1800mA

Výstupní ss napájecí napětí pro SC-TVM-317

+15 V (+1V/-0,3V)

 

-15 V (-2V/+ 0,3V)

Max. zvlnění ss napájecího napětí (30Hz až 30MHz)

100 mV p-p

Maximální dovolený proudový odběr na výstupním napětí

+15 V max. 1300 mA

 

-15 V. max 300 mA

Napájecí konektor ss výstupního napětí

WAGO 231-xxx apod

Vstupní konektor RF IN

F zásuvka

Výstupní konektor TX OUT

N zásuvka

· 3.4 Elektrické vlastnosti koncového stupně

 

Koncový stupeň vysílače SC-TVX-318 splňuje požadavky :

Technické specifikace telekomunikací 003/94 „ Technické charakteristiky a metody měření televizních vysílačů pro obecní TV vysílání „

Technického předpisu pro měření TV vysílačů č.j. 5069/97 ve skupině do 25W

Všechny parametry udávány při napájení z napáječe NZS 155/3.2A, obsaženého v koncovém stupni SC-TVX-318

3.4.1 Parametry provedení SC-TVX-318O/1W 

Parametr

jedn

hodnota

   

zaruč

typ

     

Jmenovitá vstupní impedance

W

75

Jmenovitá výstupní impedance

W

50

Jmenovitý výstupní výkon

W

1

 

Tolerance (změna) výstupního výkonu celková

dB

+2/- 3

+1/-1,5

Nežádoucí produkty spadající do TV pásem při jmenovitém výkonu

     

- harmonické

dB/sync

-40

-46

- produkty směšování, kombinační produkty apod

dB/sync

-40

-46

- intermodulační produkty do sousedního horního a dolního kanálu

dB/sync

-40

-46

Kmitočtová charakteristika

     

fO –0,5 až +4,5MHz

dB

+1/-2

+1/-1

- -0,75/+ 5,5MHz

dB

+1/-3

+1/-2

- - 1,3 až -5MHz/ +6,25 a +6,5MHz

dB

> -20

 

Skupinové zpoždění vysílač/přijímač

     

- D/K

ns

+/-100

 

- B/G

ns

+/-100

 

Zkreslení temene impulsů půlsnímkového kmitočtu

%

+/-6

+/-4

Přechodová charakteristika

     

+/- 0,1m s

%

+16/-15

 

+/-0,2m s

%

+/-10

 

1/- 0,4 až 1,0m s

%

+/-7

 

Zkreslení temene imp. řádkového kmitočtu

%

+/- 6

 

Nf hluky

dB

40

 

Śum v obrazovém kanálu s vizometrickým filtrem

dB

60

 

Amplituda impulsu sin22T

%

+15/-20

 

Diferenciální zisk

%

10

5

diferenciální fáze

O

10

5

Jasová nelinearita

%

15

5

intermodulace barva/jas

%

10

5

Hloubka modulace = viz. Pozn.1

%

87,5

 

Stabilita hloubky modulace

%

+/-2,5

 

Úroveň černé

%

75

 

Stabilita úrovně černé

%

+/-2,5

 

Stabilita úrovně černé při změně videosignálu černá/bílá

%

+/-5

 

Změna výstupního výkonu při změně videosignálu černá/bílá

dB

0,5

 
       

·

Poznámky:

1) Hloubka modulace nastavitelná v krocích 1% , úroveň temene synchronizačního impulsu = 100%, jmenovitá úroveň bílé = 12,5%.

2) Všechny přenosové parametry udávány ve spojení se stereofonním modulátorem/budičem SC-TVM-317-O bez automatické regulace výstupní úrovně REGTX.

3.4.2 Parametry provedení SC-TVX-318X/1W

Parametr

jedn

hodnota

·

 

zaruč

typ

·

   

Jmenovitá vstupní impedance

W

75

· Jmenovitá vstupní impedance

W

50

útlum odrazu na vstupu RF IN

dB

12

15

útlum odrazu na výstupu TX OUT

dB

10

12

Jmenovitý výstupní výkon

W

1

 

Tolerance (změna) výstupního výkonu při změně teploty a napájení

dB

+/- 0,75

+/-0,5

Změna výstupní úrovně vlivem změn obr. signálu (bílá - černá)

dB

+/- 0,5

 

Nežádoucí produkty spadající do TV pásem

     

- harmonické

dB/sync

-50

-56

- produkty směšování, vnitřní rušivé signály apod

dB/sync

-60

-66

- kombinační produkt obrazová nosná-zvuk. subnosné

dB/sync

-48

-52

- intermodulační produkty video do horního kanálu

dB/sync

-48

-56

- intermodulační produkty video do druhých a dalších kanálů

dB/sync

-50

-56

- nežádoucí vyzařování do spodního kanálu na -1,25 až -1,5 MHz

dB/sync

-36

-38

1,5 až - 6,0MHz

dB/sync

- 46

-52

- kombinační produkty vznikající kolem zvuk. subnosných

dB/sync

-60

-66

Charakteristika postranních pásem

     

- -0,5 až + 4,5MHz

dB

+0,5/-1,0

 

- -0,75/+ 5,5MHz

dB

+0,5/ -2,0

 

- -1,3 až -5MHz/ +6,25 a +6,5MHz

dB

> -20

 

Charakteristika video/video

     

- 0 až 4,5MHz

dB

+1,0/-1,0

+0,5/-0,8

Skupinové zpoždění vysílač/přijímač

     

- D/K

ns

+/-30 až 50

 

- B/G

ns

+/-30 až 50

 

Zkreslení temene impulsů půlsnímkového kmitočtu

%

4

2

Přechodová charakteristika

     

+/- 0,1m s

%

+12/-9

+6/-6

+/-0,2m s

%

+/-7

+/-4

1/- 0,4 až 1,0m s

%

+/-5

+/-3

Zkreslení temene imp. řádkového kmitočtu

%

2

1,5

Nf hluky

dB

44

50

Śum v obrazovém kanálu s vizometrickým filtrem

dB

63

65

Zkreslení impulsu sin22T

%

6

 

Diferenciální zisk

%

6

3

diferenciální fáze

O

3

2

Jasová nelinearita

%

6

4

Stabilita kmitočtu

     

vnitřní reference

kHz

+/- 2kHz

 

vnitřní reference TCXO

Hz

+/-500

+/-300

externí reference = viz. Pozn.1

     

zkreslení řádkového S-impulsu

%

10

 

zkreslení zatemňovacího intervalu

%

3

 

sklon řádků

%

6

2

intermodulace barva/jas

%

5

2

Nastavení offsetu = viz. Pozn.1

     

Hloubka modulace = viz. Pozn.2

%

87,5

 

Stabilita středních úrovní černé a bílé při změně

     

- černá/bílá

%

+/-2,5

+/- 1,5

- přeložení signálem 50Hz/50%

%

+/-2,5

+/- 2,0

- změně synchronizačních impulsů 0,2 až 0,4V

%

+/-2,5

+/- 2,0

- změně videosignálu 0,4 až 1,5V (rozkmit sync/bílá)

%

+/-2,5

+/- 2,0

       
       
       

· Poznámky:

 

1) Odchylka kmitočtů obrazové a zvukových subnosných při přesném vnějším referenčním signálu 15,0MHz s odchylkou 0 Hz.

Offset 0 obrazová nosná odchylka 0 Hz
zvukové subnosné odchylka 0 Hz
Offset +12/-12 obrazová nosná odchylka +/-8 Hz
zvukové subnosné odchylka +/-60 Hz
Offset nastavitelný v krocích po 1/12 řádkového kmitočtu v rozsahu –12 až +12. Při dodávce je nutné specifikovat použitý offset. Uživatelsky možno nastavit v rozsahu –12 až +6 nebo –6 až +12.

2) Hloubka modulace nastavitelná v krocích cca 1%, úroveň temene synchronizačního impulsu = 100%,jmenovitá úroveň bílé = 10%.

3) Všechny přenosové parametry udávány ve spojení se stereofonním modulátorem/budičem SC-TVM-317-X a s automatickou regulací výstupního výkon REGTX ( v tomto provedení použito standardně).

3.5 Odolnost proti vnějším rušivým vlivům

Koncový stupeň vysílače SC-TVX-318 vyhovuje všem požadavkům

Technické specifikace telekomunikací 003/94 „ Technické charakteristiky a metody měření televizních vysílačů pro obecní TV vysílání „

Technického předpisu pro měření TV vysílačů č.j. 5069/97 ve skupině do 25W

3.6 Mechanické a klimatické vlastnosti

Použité prvky, materiály a suroviny mají takové vlastnosti, aby byla zaručena požadovaná stálost jejich mechanických a elektrických vlastností a tím i vlastností celého televizního modulátoru.

3.7 Odrušení a zkoušení

SC-TVX-318 vyhovuje z hlediska odrušení ČSN EN 55022 – třída B. a ČSN EN 60950.

Na napájecí zdroj NZS 155A byl vystaven Protokol o zkouškách elektrické bezpečnosti ze dne 20.8.1999 vystavený TESTCOM Praha pod č. zak.: 4-380-0705 a Závěrečný protokol o zkouškách EMC , č. protokolu EMC 601/99 , č.j. TESTCOM 3905/99-351 ze dne 9.9.1999.

3.8 Homologace

O technické způsobilosti TV vysílače pro obecní vysílání pod označením KTOX-2 Rozhodl ČTÚ dne 12.1.2000 pod Č.j.: 120541/99, schvalovací značka ČTÚ č.: 2000 3, R 1004.

u varianty SC-TX-1 (standartní provedení) již schválení také proběhlo.

4 Napájení

Pro napájení Koncového stupně vysílače SC-TVX-318 je určen napájecí zdroj typ NZS-15 nebo NZS-155A/3.2A, který zabezpečuje parametry podle čl. 3.3. těchto TP. Je možné použít také jiný zdroj, schválený autorizovanou zkušebnou a ČTÚ, který má vlastnosti podle čl. 3.3 a zabezpečuje max. rušivé vyzařování podle čl. 3.8 těchto TP.

Pozor

Koncový stupeň vysílače obsahuje síťový napájecí zdroj. Při jakékoliv manipulaci, zejména pak při sejmutí horního nebo spodního krytu je nutno zařízení vypnout a odpojit síťový přívodní kabel 230V.

obr. 1 Vzory typových štítků

štítek 1 = označení napájecího zdroje NZS 155A

řádek 1 označení výrobce
řádek 2 typ zdroje
řádek 3 vstupní síťové napájecí napětí a jmenovitý proud
řádek 4 výstupní stejnosměrné napájecí napětí a proudy

 

štítek 2 = typové označení

řádek 1 typové označení základního provedení (viz kap. 1.1)
řádek 2 výstupní kanál, kmitočtové pásmo a doplňkové vybavení (viz kap. 1.1)
řádek 3 výrobní číslo yy = rok , xxx = pořadové číslo